Branschnyhet

Svenska kyrkan-domen inte applicerbar på andra ideella organisationer

insight featured image
Domen avseende administrativa tjänster inom Svenska Kyrkan är skräddarsydd just för Svenska kyrkan och går inte att tillämpa på andra organisationer. Den tolkningen gör Grant Thorntons skatterådgivare efter en dom i Kammarrätten som klargör att Studieförbundet Medborgarskolan ska inkomst- och momsbeskattas för tillhandahållande av administrativa tjänster.

I en nyligen avgjord dom från Kammarrätten står det klart att administrativa tjänster som Medborgarskolans riksorganisation tillhandahåller till dess regionsmedlemmar ska inkomst- och mervärdesbeskattas. I sin överklagan till Kammarrätten hänvisade Medborgarskolan till Högsta Förvaltningsdomstolens dom avseende Svenska kyrkan (HFD 2021 ref. 2). Svenska kyrkan utför administrativa tjänster till kyrkans församlingar och kyrkliga samfällighet samt stift utan inkomstskatt och moms. En avgörande fråga var därmed om detta även gällde Medborgarskolan.

Studieförbundet Medborgarskolan är ett riksomfattande studieförbund med nio föreningar (regioner) som verkar för en fri och frivillig folkbildningsverksamhet. Regionerna är förbundna med varandra genom att de måste följa överenskomna stadgar, bindande riktlinjer, policyer samt kvalitetsdokument. Verksamheten finansieras genom bidrag från Folkbildningsrådet som fördelas från central nivå mellan respektive region. För att vara berättigad till statsbidrag uppställer Folkbildningsrådet krav på organisationen och dess verksamhet.

Delar av bidraget stannar på central nivå för att täcka kostnader för riksorganisationens verksamhet som består av en redovisningsenhet, med löne- och redovisningstjänster samt övrig stödjande verksamhet. Ersättning för tjänsterna erhålls genom att faktureringen avräknas mot bidraget som tillfaller respektive region.

En allmännyttig ideell förening som uppfyller vissa krav kan stå utanför både inkomstskatte- och momssystemet.  Det är enligt dessa regler som Medborgarskolan har bedömt att hela verksamheten ska anses inrymmas inom det allmännyttiga ändamålet utbildning och därmed vara undantagen från skatt och moms. Skatteverket ansåg tvärtemot Medborgarskolans att till exempel administrativa tjänster till de olika föreningarna skulle beskattas fullt ut.

I kammarrätten hänvisade Medborgarskolan både till domen avseende Svenska Kyrkan och till reglerna för interna tjänster som under vissa förutsättnings kan undantas från moms. Enligt kammarrätten föreligger likheter mellan Svenska kyrkan och Medborgarskolan vad gäller tillhandahållna tjänster, fördelning av medel och kompensationsmodell samt till viss del även den organisatoriska strukturen. Kyrkans lagstadgade associationsrättsliga status kan däremot inte jämföras med Medborgarskolans associationsrättsliga status.

Därmed kunde Medborgarskolan inte luta sig mot Svenska Kyrkans skatte- och momsstatus. Genom att tillhandahållandet av tjänster har skett inom ramen för näringsverksamhet till en annan person i skattehänseende och att det är ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan Medborgarskolan och regionerna mot ersättning, omfattas tillhandahållande av såväl inkomstskatt som moms. Med hänvisning till konkurrensfördelar ansågs inte heller reglerna för interna tjänster i momshänseende tillämpliga för Medborgarskolan.

Momsreglerna om interna tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer kan vara undantagna moms om verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos de fysiska eller juridiska personerna, tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten och ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållanden. Vidare krävs att det avser tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen.

Domens betydelse för liknande verksamheter

Efter domen avseende Svenska kyrkan har frågor uppstått huruvida domen är applicerbar på andra ideella organisationer som är organiserade på ett liknande sätt som Svenska kyrkan och som tillhandahåller liknande tjänster mellan organisationerna. För Medborgarskolan förelåg dessutom en liknande kompensationsmodell för tjänsterna.

- Genom avgörandet från Kammarrätten får det än en gång tolkas som att domen avseende Svenska kyrkan är skräddarsydd just för Svenska kyrkan och går inte att tillämpa på andra organisationer. När det kommer till interna tjänster inom fristående grupper ser det fortsatt ut att krävas en lagändring för att den stränga tolkningen av reglerna ska lättas upp.