Förbättra avkastningen genom hållbara placeringar

Det långsiktiga aktieägarvärdet kan i dag kopplas till strategi och risk i hållbarhetsfrågor, det vill säga frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och företagsstyrning.

När du står inför en investering kan vi göra en tredjepartsutvärdering av investeringsombjektet med hjälp av Grant Thorntons ESG due diligence model. ESG står för Environmental, Social, Governance. Med koppling till dessa aspekter utvärderar vi strategisk optimering, konkurrensfördelar, materiell risk, efterlevnad och interna kontrollprocesser. Denna hållbarhets-due diligence gör att du kan fatta ett tryggare investeringsbeslut.

Utvärdering tydliggör styrkor och svagheter

Det ställs allt högre krav på rapportering och kontroll av hållbarhetsfrågor i samband med investeringsbeslut. Inte bara från investerare utan också genom EU-lagstiftning, den så kallade taxonomin. Lagen ska styra investeringar från institutionella investerare och kapitalförvaltare i en hållbar riktning.

Grant Thorntons ESG due diligence model bygger på internationella ramverk och erbjuder anpassade utvärderingar rörande hållbarhetsfrågor, på alla nivåer i ett bolags struktur. Detta tydliggör styrkor och svagheter i hur dessa frågor integreras i företagets strategi. Vi erbjuder också support under hela investeringslivscykeln för både investerare och företagsledning.

Kontakta gärna våra rådgivare för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att fatta trygga och långsiktigt hållbara investeringsbeslut. Här nedan ser du exempel på våra tjänster. Via menyn till vänster kan du läsa om fler tjänsteområden rörande hållbarhetsfrågor.

Högkvalitativa utvärderingar

  • ESG Fortress Model – omfattar hållbarhets-due diligence, portföljhälsokontroll, support efter transaktion, leverantörsstöd och beredskap för börsintroduktion.
  • Strukturerad väsentlighetsbedömning av risk – med prognostisering av ekonomisk betydelse av företagsspecifika hållbarhetsfrågor.
  • Strategisk bedömning – med utvärdering på styrelsenivå och av verkställande kommittéer, riskhantering, fastställande av långsiktiga mål för väsentliga hållbarhetsrisker, införande av interna kontroller.
  • Taktisk bedömning – omfattar tekniker, processer, KPI:er, rapporteringsrisk, standarder för hållbarhetsrapportering, policyinriktning samt identifiering av intressenter.
  • Operativ bedömning – effekter av strategiskt hållbarhetsarbete, effektivitetsgradering, interna rapporteringskanaler.
  • Platsbesök – skapar tillförlitliga bedömningar där stationära observationer kompletteras med observationer på plats.
  • Strategiska rekommendationer – för riskminskning, identifiering av brister i interna kontroller, handlingsplan samt råd om prioritering.
  • Hållbarhetsrapportering och övervakningsrekommendationer – för systematisk kommunikation mellan kommanditdelägare, komplementärer och fondbolag.
  • Övergripande prestationscertifiering – grafisk visualisering och sammanfattning av återstående risk.
Affärsrådgivare Julia Höglund Kontakta Julia