Förbättra avkastningen genom hållbara placeringar och Sustainable Finance

Vilka risker och möjligheter kopplat till miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) står du som bank, föräkringsbolag, investerare eller företag i en noterings- och transaktionsfas inför? Vilka lag- och rapporteringskrav måste du förhålla dig till? Dessa frågor är centrala inom finansvärlden och är på starkt uppsving inför noteringar och transaktioner.

På Grant Thornton har vårt Sustainable Finance team mångårig erfarenhet av att stötta olika aktörer att analysera och integrera miljö, sociala- och företagsstyrningsfaktorer i strategi, verksamhet samt produktutveckling. Vi hjälper våra kunder minimera risk, utveckla sina affärsmöjligheter samt rapportera enligt rätt ramverk genom olika typer av tjänster.

Se nedan för hur vårt Sustainable Finance-team kan hjälpa dig i ESG-frågor:

 

Bank

Vi stöttar dig med alla aspekter av ESG, riskanalys och produktutbud tillsammans med vår kunniga branschgrupp inom Financial Services. Vi kan även bistå med att utveckla ditt bolags arbete kopplat specifikt till the Principles for Responsible Banking.

Strategi och Policy

Sätt rätt strategi och policys för att få ditt hållbarhetsarbete på plats i organisationen och bolagets produktutbud.

Hållbara investeringar

Vi hjälper dig att utveckla erbjudandet kring hållbara investeringar som beaktar olika aspekter av miljö, sociala och ekonomistyrningsfaktorer utifrån kunders preferenser och marknadens utveckling.

Hållbara finansieringstjänster

Vi hjälper dig att utveckla bolagets produkterbjudande i linje med omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Hållbar Kreditgivning

Vi har gedigen erfarenhet av att stötta banker i att utveckla sina kreditanalysverktyg för att inkludera hållbarhetsrisk ur olika vinklar.

Rapportering

Vi hjälper dig kommunicera ert hållbarhetsarbete till ditt bolags intressenter i linje med rådande marknadspraxis. Våra experter stöttar dig inom områden såsom EU:s taxonomi, Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) samt FN:s Globala Mål (SDG:er).

Utbildning

Genom riktad utbildning till styrelse, ledning och övrig nyckelpersonal hjälper vi dig att höja kompetensen i hållbarhetsfrågor utifrån just ditt bolags perspektiv.

 

Försäkring

Vi stöttar dig med alla aspekter av miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer i er organisation, intern och extern kapitalförvaltning samt produktutbud tillsammans med vår kunniga branschgrupp Financial Services.

Strategi och Policy

Sätt rätt strategi och policys för att få ditt hållbarhetsarbete på plats i organisationen och bolagets produktutbud.

Hållbar Försäkringsmodell

Vi hjälper dig att sätta upp en policy och process att ställa hållbarhetskrav på dina kunder.

Hållbar kapitalförvaltning

Vi hjälper dig att sätta rätt strategi, policy och kriterier för miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer i intern och extern kapitalförvaltning. Vårt team är experter på rådande branschpraxis för hållbarhetsaspekter i investeringsanalyser såväl som rapportering.

Rapportering

Vi hjälper dig att kommunicera hållbarhetsarbetet till bolagets intressenter i linje med rådande marknadspraxis. Våra experter stöttar dig inom områden såsom EU:s taxonomi och Disclosure-förordningen, Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) samt FN:s Globala Mål (SDG:er).

Utbildning

Genom riktad utbildning till styrelse, ledning och övrig nyckelpersonal hjälper vi dig att höja kompetensen i hållbarhetsfrågor utifrån just ditt bolags perspektiv.

 

Gröna och övriga hållbara obligationer

Gröna och andra former av hållbara obligationer accelererar hållbarhetsarbetet och når nya investerare genom att finansiera specifika hållbarhetsprojekt inom dedikerat ramverk. Vi hjälper dig på resan genom att sätta rätt hållbarhetsgrund på plats inför en emission, ger stöd i utformning av rapportering eller granska i enlighet med rådande marknadskrav såsom EU:s Gröna Obligationslagstiftning.

ESG-strategi

Få rätt hållbarhetsstrategi på plats inom organisationen inför en emission för att möta investerarnas krav.

Rapportering

Vi hjälper dig att utforma rapportering till investerare i enlighet med rådande riktlinjer på marknaden.

Granskning

Stärk trovärdigheten med granskare med rätt kompetens. Vi hjälper emittenter med en översiktlig granskning/revision (ISAE 3000).

 

Kapitalförvaltning

Miljö, sociala och företagsstyrningsrelaterade faktorer ses idag som en väsentliga delar i en investeringsstrategi. Det är nu rådande marknadspraxis att analysprocesser ska inkludera hållbarhetsaspekter för att få en holistisk bild av risker och möjligheter. Vi hjälper dig som kapitalägare, kapitalförvaltare eller rådgivare att säkerställa att er strategi, processer och kommunikation är i linje med de krav som ställs från marknaden och myndigheter.

Strategi och Policy

Sätt rätt strategi och policys för att få ditt hållbarhetsarbete på plats i organisationen och bolagets produktutbud.

Hållbar kapitalförvaltning

Vi hjälper dig att sätta rätt strategi, policy och kriterier för miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer i intern och extern kapitalförvaltning. Vårt team är experter på rådande branschpraxis för hållbarhetsaspekter i investeringsanalyser såväl som rapportering.

Rapportering

Vi hjälper dig att kommunicera bolagets hållbarhetsarbete till era intressenter i linje med rådande . Våra experter stöttar er kommunikation inom områden såsom EU:s taxonomi, Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) samt FN:s Globala Mål (SDG:er).

Utbildning

Genom riktad utbildning till styrelse, ledning och övrig nyckelpersonal hjälper vi dig att höja kompetensen i hållbarhetsfrågor utifrån just ditt bolags perspektiv.

 

Transaction Advisory Services

Vi erbjuder dig stöttning med alla aspekter av miljö, sociala och företagsstyrningsrelaterade risker i noterings och transaktionsprocesser tillsammans med våra kunniga experter inom Transactional Advisory Services.

Pre-IPO ESG Services

Investerare har idag stort fokus på att analysera risker och möjligheter i bolag kopplat till miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer. Tillsammans med våra Transactional Advisory-kollegor hjälper vårt Sustainable Finance-team dig med att säkerställa rätt strategi samt policyer, processer och kommunikation är på plats i företaget inför en börsnotering i linje med investerares krav.

Pre-Bond ESG Services

Investerare har idag stort fokus på att analysera risker och möjligheter i bolag kopplat till miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer. Tillsammans med våra Transactional Advisory-kollegor hjälper vårt Sustainable Finance-team dig med att säkerställa rätt strategi samt policyer, processer och kommunikation är på plats i företaget inför en emission i linje med investerares krav.

M&A och Vendor ESG Services

Analys av miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer kan påvisa risker som inte framgår i en traditionell Due Diligence. I nära samarbet med våra Transactional Advisory-kollegor stöttar vi dig med att ingående utvärdera miljö, sociala och företagsstyrningsrisker som kan påverka värderingen av företaget.

 

Private Equity

Miljö, sociala och företagsstyrningsrelaterade faktorer (ESG) ses idag som en väsentliga delar i en investeringsstrategi och process för att få en holistisk bild av risker och möjligheter. Tillsammans med våra experter i vår branschgrupp Private Equity hjälper vi på Sustainable Finance dig inom Private Equity att utvärdera portföljbolags miljö, sociala och företagstyrningsrisker samt säkerställa att ert arbete är i linje med de krav på hållbara investeringar som ställs från marknaden och myndigheter.

ESG Due Diligence

En av våra nyckeltjänster är vår ESG Due Diligence-service där vi inför förvärv ingående analyserar hur exponerat företaget är mot väsentliga miljö, sociala och företagsstyrningsrisker och hur väl dessa hanteras.

Hållbar kapitalförvaltning

Vi hjälper dig att sätta rätt strategi, policy och kriterier för miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer i intern och extern kapitalförvaltning. Vårt team är experter på rådande branschpraxis för hållbarhetsaspekter i investeringsanalyser såväl som rapportering.

Rapportering

Vi hjälper dig att kommunicera bolagets hållbarhetsarbete till era intressenter i linje med rådande marknadspraxis. Våra experter stöttar dig med kommunikation inom områden såsom EU:s taxonomi och Disclosureförordningen, Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) samt FN:s Globala Mål (SDG:er).

Utbildning

Genom riktad utbildning till styrelse, ledning och övrig nyckelpersonal hjälper vi dig att höja kompetensen i hållbarhetsfrågor utifrån just ditt bolags perspektiv.


Hjälp med frågor gällande Sustainable Finance

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med Sustainable Finance-frågor.

Karin Björk
Ansvarig för sustainable Finance
Karin Björk

De senaste nyheterna inom rådgivning

Se fler nyheter