Förbättra avkastningen genom hållbara placeringar och Sustainable Finance

Det långsiktiga aktieägarvärdet kan i dag kopplas till strategi och risk i hållbarhetsfrågor, det vill säga frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och företagsstyrning.

När du står inför en investering kan vi göra en tredjepartsutvärdering av investeringsombjektet med hjälp av Grant Thorntons ESG Due Diligence Model. Med koppling till dessa aspekter utvärderar vi strategisk optimering, konkurrensfördelar, materiell risk, efterlevnad och interna kontrollprocesser. Denna hållbarhets-due diligence gör att du kan fatta ett tryggare investeringsbeslut.

Utvärdering tydliggör styrkor och svagheter

Det ställs allt högre krav på rapportering och kontroll av hållbarhetsfrågor i samband med investeringsbeslut. Inte bara från investerare utan också genom EU-lagstiftning, den så kallade taxonomin. Lagen ska styra investeringar från institutionella investerare och kapitalförvaltare i en hållbar riktning.

Grant Thorntons ESG Due Diligence Model bygger på internationella ramverk och erbjuder anpassade utvärderingar rörande hållbarhetsfrågor, på alla nivåer i ett bolags struktur. Detta tydliggör styrkor och svagheter i hur dessa frågor integreras i företagets strategi. Vi erbjuder också support under hela investeringslivscykeln för både investerare och företagsledning.

Kontakta gärna våra rådgivare för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att fatta trygga och långsiktigt hållbara investeringsbeslut. Här nedan ser du exempel på våra tjänster för Sustainable Finance. Via menyn till vänster kan du läsa om fler tjänsteområden rörande hållbarhetsfrågor.

Högkvalitativa utvärderingar

Våra tjänster är baserade på Grant Thorntons Fortress Metodologi som går i linje med lämpliga ramverk och principuppsättningar för hållbarhet samt Sustainable Finance. Granskningstjänster utförs i enlighet med International Standards on Auditing (ISA).

  • ESG Due Diligence – Ett strukturerat förhållningssätt där Due Diligence är baserad på de väsentliga aspekterna av företaget och utförs med ett fokus på affärsmodellen såväl som företagets styrning. En riskbaserad Due Diligence-rapport utgör leveransen.
  • ESG Exit Readiness – En tjänst inriktad till säljare baserad på de väsentliga ESG-aspekterna hos företaget. Leverans utgörs av tågordning för implementering med tillbörligt stöd.
  • ESG Investment Management Support – En tjänst för investeraren baserad på de väsentliga ESG-aspekterna hos portföljföretaget. Leverans utgörs av en plan för portföljföretaget baserad på investerarens policy på området för investment management.
  • ESG Self Assessments – En tjänst som riktar sig till det enskilda företaget och som baseras på de väsentliga ESG-aspekterna hos företaget eller gruppen av företag på koncernnivå. Leverans utgörs av rapport till beställaren på ESG-kopplade risker och möjligheter för företaget eller gruppen.
  • ESG IPO Readiness – En stödtjänst som kompletterar I IPO-processen. Leverans är Utveckling och addering av taktiska verktyg för att nå önskad compliance nivå (till exempel policy, intern rapportering, extern rapportering)
  • Granskning gröna obligationer – Översiktlig granskning och revision av rapporter baserade på kriterier för gröna obligationer (till exempel Green Bond Principles). Leverans är en revisionsberättelse vid revision och en bestyrkanderapport enligt ISAE 3000 vid översiktlig granskning.
  • Rapportering kopplad till gröna obligationer – Rapportering baserad på ramverk för gröna obligationer (till exempel Green Bond Principles). Leverans är en färdig rapport.
  • PRI Compliance – En tjänst för företag som siktar mot att leva upp till UNPRI-principles. Leverans utgörs av en GAP-analys samt som tillval stöd i implementeringsfasen.
  • Nyckeltalsoptimering – En analystjänst baserad på de väsentliga ESG-aspekterna hos företaget. Leverans ä ren rapport fokuserad på att rekommendera lämpliga KPI:er som är väl definierade samt som tillval stöd i implementeringsfasen.