Grant Thorntons års- och hållbarhetsredovisning

Vi på Grant Thornton har höga ambitioner att utveckla företaget och våra kunder så att vi med stolthet kan lämna över till nästa generation. Ett tydligt bidrag är att stärka våra kunders innovations och konkurrenskraft. I vår dagliga verksamhet hjälper vi kunderna att navigera utifrån bland annat digitalisering för att skapa trygghet och hållbar utveckling.

Vi vill ge dig som läsare en trovärdig, intressant och tillförlitlig beskrivning av Grant Thornton Sweden AB:s verksamhet. Vi redovisar finansiella och icke finansiella resultat och beskriver vår affärsverksamhet. Vi visar också hur vi påverkas av omvärlden, utmaningar och möjligheter på kort och lång sikt samt hur vi skapar värde för våra intressenter.

Grant Thorntons års- och hållbarhetsredovisning 2021/2022 är en integrerad redovisning där hållbarhetsrapporten ingår. Grant Thornton har i redovisningen utgått från ramverket ”International Integrated Reporting Framework” (IIRC).

Grant Thorntons års- och hållbarhetsredovisning är också upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning, GRI Standards, nivå Core.

Så bidrar vi till de globala målen

Näringslivet spelar en viktig roll för att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål. Både vi och våra kunder, det vill säga svenska ägarledda bolag och entreprenörer, kan bidra.

Genom att integrera hållbarhet i vår affär vill vi bidra till mervärde för både kunder och medarbetare och för samhället i stort. Vi vill vara en del av lösningen på många av de utmaningar vi gemensamt står inför och inspirera fler att följa efter.

Vi har identifierat och valt ut sex högprioriterade mål som utgör en integrerad del av vår verksamhet och som är vägledande för att ta ännu mer ansvarsfulla och långsiktigt hållbara beslut.

fn globala mål.png

Vår års- och hållbarhetsredovisning