Skapa effektiva processer och fungerande intern styrning och kontroll

I större verksamheter finns ofta stora kvalitets- och effektivitetsvinster i att standardisera processer och arbeta med standardiserade kontroller för hela verksamheten. Grant Thorntons specialister på Governance - internal control har lång praktisk erfarenhet inom risk – och internkontrollområdet. Vi stöttar ditt bolag med att utveckla och förbättra processer och kontroller inom alla kritiska affärsområden för att få till en effektiv styrning av din verksamhet.

Att arbeta process- och kontrollinriktat innebär även att arbetet effektiviseras och att dubbelarbete, felrättningar och onödiga rapporteringar mm undviks.

Implementation av regelverk

Grant Thorntons specialister har stor erfarenhet av att implementera regelverken SOX och Bolagskoden i större börsnoterade företag. Vi arbetar utifrån vedertagen metodik och hjälper till med att sätta upp ramverk inklusive styrdokument, rutiner och kontroller. Vi testar och utvärderar kontroller och efterlevnad av regelverken.

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig kring Governance - internal control.

Rådgivare inom governance – internal control
Johan Sarasalo
Johan Sarasalo
Rådgivare inom governance – internal control
Johan Sarasalo