Tips och råd

Framtidens nyckeltal viktig del i omställningen

Mattias Kjellman
Med:
insight featured image
Nyckeltalen som har definierat vår tids sätt att driva framgångsrika företag behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya KPI:er. En som har påbörjat omställningen är Mattias Kjellman, auktoriserad revisor på Grant Thornton. I tjugo år har han granskat finansiella data. Nu är han övertygad om att det inte längre räcker. De icke-finansiella nyckeltalen – till exempel klimatavtryck, arbetsvillkor, risk och kvalitet – seglar upp vid sidan och kompletterar mått på till exempel omsättning och tillväxt. Tillsammans med sina kollegor inom revision och rådgivning påbörjar Mattias Kjellman nu resan mot att identifiera vilka som är framtidens nyckeltal.
Mattias Kjellman , Auktoriserad revisor
Samhället förändras, likaså kraven på företagen och därmed kraven på oss som rådgivare. Tiden är mogen för att komplettera klassiska finansiella nyckeltal med nya - där fokus finns även på miljömässiga och sociala faktorer.

Nedan summerar Mattias hur han ser på utvecklingen mot icke-finansiella nyckeltal:

På vilket sätt ser du att svenskt näringsliv är i förändring? Hur märks det konkret?

Det märks bland annat genom ökade krav och regelverk som läggs på svenska företag. Det kan handla om generellt höjda krav på hållbarhetsrapportering som sådan, men också om ökade krav på transparens avseende affärsmodell, rättigheter för högsta ledning, aktieägare och ökat skydd för företags anställda, som att exempelvis ha ett visselblåsarsystem på plats.

Utifrån ett EU-perspektiv ser vi även att yttre krav på svenska bolag bara kommer att öka som en följd av taxonomin och den gröna given. Det är en utveckling som vi på Grant Thornton välkomnar, det är ytterst viktigt att hela näringslivet bidrar i omställningen. I det arbetet ser vi att vi som revisorer och rådgivare har en viktig roll när det gäller att vägleda företagen.

Vi märker även att svenskt näringsliv är i förändring utifrån det omvända – att företag faktiskt också ställer krav på ledande politiker och beslutsfattare. Tillväxt är inte längre enda drivkraften för många bolag, istället är det att växa på rätt sätt och värderingar som ansvarsfullhet och långsiktighet blir allt tydligare.

Så sent som den 7 september publicerades en debattartikel med underskrifter från mer än 200 företag, där huvudbudskapet är att man önskar hårdare krav och tydligare uppföljning eftersom det främjar utveckling och gör företagen bättre. De olika kraven har som gemensam nämnare att de syftar till att främja en nödvändig omställning, men jag vågar nog påstå att det är relativt nytt att tuffare krav ställs från båda håll.

Är det extra viktigt att fler företag idag behöver se över de nyckeltalen för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga och lönsamma?

Jag har själv varit revisor i många år och det klassiska synsättet har ju varit att generera lönsamhet och avkastning på aktieägarkapital. Det är naturligtvis fortsatt viktigt för ett bolags existens. Men för att ett företag ska vara aktuellt för investerare krävs ett 360-perspektiv på verksamheten och där ingår även icke-finansiella nyckeltal. Ett bolags värde idag handlar om helheten, och innefattar alltifrån människorna, kunderna, värderingarna, och det avtryck man gör.

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Skapar inte detta en motsättning?

Tvärtom skulle jag säga, de kan fungera som förstärkare av varandra – det viktiga enligt vårt synsätt är att företag utöver klassiska finansiella nyckeltal även kompletterar nyckeltal som tar hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer. Företag som gör detta kommer ha betydligt större möjligheter att vara konkurrenskraftiga och framtidssäkrade eftersom vi redan nu ser exempel där företag faller bort från en upphandlingssituation om olika hållbarhetskriterier inte kan uppfyllas eller föras i bevis.

Vad får detta för följdeffekter?

Det enkla svaret är att när påtryckningen kommer från båda hållen så händer något, det ena inspirerar det andra. En del företag jagas på av regelverken och gör rätt för att vara compliant, medan andra företag drivs på av intressenterna, man kanske förlorar en stor upphandling för att man inte kan visa vissa siffror och så vidare.

Hur spiller det över på Grant Thorntons verksamhet?

Vi måste också anpassa oss såklart. Ska vi kunna visa vägen måste vi ligga i framkant i vårt eget bolag. Här kan nämnas att vi integrerat hållbar utveckling i vår affär och sedan 2018 har vi affärsmål där icke-finansiella nyckeltal står sida vi sida med de finansiella, till exempel mål på jämställdhet, hållbart arbetsliv och nettonoll-utsläpp. Som revisionsbolag är risk och kvalitet grunden i vårt dna. Genom att leva som vi lär vågar jag påstå att vi har egna goda erfarenheter att ta med oss ut till våra kunder.

1200x627_mattias_kjellman22.jpg

Mattias Kjellman, auktoriserad revisor, Grant Thornton

Vad ska företag göra annorlunda för att anpassa sig till de nya nyckeltalen?

Vi kan inte nog understryka vikten för företag att göra en genomlysning av de nyckeltal man arbetar med idag och att därefter göra en kritisk bedömning huruvida de nyckeltalen stöttar vision, strategi och tar företaget mot utsatta mål – i ett långsiktigt perspektiv. På Grant Thornton ger vi råd om nyckeltal utifrån ESG, det ramverk som särskilt investerare använder när man screenar företag inför en potentiell investering.

Förkortningen står för Environmental, Social och Governance, där Environmental innefattar miljöpåverkan i ett bredare perspektiv, Social avser den mänskliga faktorn som del av bolagsbyggandet och Governance omfattar klassiska finansiella nyckeltal men också områdena styrning och risk/kvalitet.

Kan man som bolag då välja vilken del av detta man jobbar med?

Framtidens nyckeltal enligt oss, utgörs av en kombination av nyckeltal, unika för varje bolag. Här finns ingen universallösning, det är viktigt att framhålla, utan varje bolag måste göra sin hemläxa och sätta upp sina relevanta nyckeltal. ESG-begreppet täcker in alla perspektiv, men det är klart att det är bättre att börja i något ben än att inte göra något alls.

Vilka delar i ett bolag skulle du beskriva som affärskritiska och lite extra viktiga för att man ska kunna uppnå sina mål?

Det är klart att du som företagare behöver ha god kontroll över risk och compliance eftersom det kan få oerhört tråkiga konsekvenser om du brister där. Frånsett det vill jag ändå lyfta fram att lönsamhet och framgångsrikt affärsskapande också handlar om att ha en stark produkt eller tjänst/god efterfrågan, att ha ett gott rykte bland kunder, medarbetare och på den marknad du verkar i stort. Här räcker det inte med kontroll på siffror och att hålla sig till regelverk, du måste även visa att du är ett ansvarsfullt bolag och ha tydliga värderingar som attraherar kunder och talang.

Bör man fokusera mest på det miljömässiga, det sociala eller bolagsstyrningen som sådan?

Det är svårt att säga vad som är mest ”affärskritiskt” – jag vill helst svara att det är att ha insikt om att det är en helig treenighet som gäller – styrning, de sociala aspekterna och de miljömässiga.

På vilket sätt kan Grant Thornton bidra när det kommer till alla dessa ökade krav i näringslivet?

Jag skulle säga att finansiella nyckeltal fortfarande är kärnan i vårt erbjudande till kunder, men genom att prata framtidens nyckeltal breddar vi också våra kunddialoger. För att hjälpa våra kunder att bygga bolagsvärde behöver vi hjälpa dem att väga in miljöperspektivet i deras verksamheter, men också det sociala perspektivet.

Jag och mina kollegor sitter på så mycket erfarenhet genom alla de företag och entreprenörer vi träffar så vi ser det som vårt ansvar att stötta kunderna att anpassa sig till ett nytt sätt att tänka – oavsett om det är pushat av lagkrav eller kommer från andra intressenter. Varje bolag som integrerar fler perspektiv än det finansiella är ett steg i rätt riktning.