article banner
Tips och råd

5 tips - så rustar du ditt företag inför hårdare tider

rich text with image

Bolag som – finansiellt och operationellt – är förberedda på en lågkonjunktur blir mer framgångsrika och mindre känsliga för alla sorters händelser som kan påverka kassaflödet negativt. Här ger Mats Öberg, rådgivare på Grant Thornton 5 tips om hur du kan rusta ditt företag inför hårdare tider.

Förutom handlingsberedskapen sätter tipsen även fokus på vikten av god ordning och reda samt ett ständigt pågående arbete med att konstruktivt ifrågasätta och förbättra verksamheten.

 1. Gör en nulägesanalys
  En omvärlds- och konkurrensanalys beskriver vilka yttre omständigheter som påverkar lönsamheten och rörelsen. En analys av verksamheten syftar till att identifiera operationella och finansiella risker och möjligheter. Genom att förbättra styrning och uppföljning skapas vidare möjlighet att öka lönsamhet, bland annat genom att identifiera värdedrivare. 

 2. Rörelsekostnader
  Att snabbt kunna reducera kostnadsbasen kan vara avgörande för att klara en lågkonjunktur. Högre grad av kostnadsmässig flexibilitet kan kanske innebära en något sämre lönsamhet under en högkonjunktur men kan, sett över en konjunkturcykel, skapa en högre total lönsamhet samt reducera risk.

  Finns det avtal (hyror, leverantörsavtal, abonnemang och så vidare) där villkoren går att omförhandla? Går det att driva verksamheten med inhyrd personal i någon omfattning för att nå en högre grad av flexibilitet?

 3. Analysera dina kunder
  Analysera kundbasen för att identifiera risker och möjligheter. Hur kommer våra nyckelkunder att påverkas av en lågkonjunktur? Kan vi minska exponeringen mot vissa branscher eller göra säljsatsningar mot mer konjunkturokänsliga branscher?

  Se över kundavtalen, går det att säkra bolagets intäkter? Har bolaget rätt prissättningsstrategi för en lågkonjunktur? Finns det krav i avtalen på finansiella nyckeltal och hur påverkas rörelsen om vårt bolag redovisar svaga nyckeltal?

  Var hela tiden uppmärksam på early-warnings hos kunderna – såsom sena betalningar och lägre orderingång. Agera i tid.

 4. Finansiell effektivisering, kapitalstruktur och kreditvillkor
  Undersök möjligheten att reducera rörelsekapitalbindning för att skapa en likviditetsbuffert och/eller finansiera investeringar.

  Se över finansieringen av verksamheten. Vilken flexibilitet finns om likviditeten blir ansträngd under en period. Vilket finansieringsutrymme finns idag och vad är rimligt att ha om konjunkturen viker. Stäm av och omförhandla koventanter i låneavtal regelbundet. Finns det alternativ till nuvarande bank?

 5. Investera i lågkonjunktur
  Företagare som är förberedda tar tillvara på en lågkonjunktur och investerar för att vara redo inför kommande högkonjunktur. Investeringskostnaderna är ofta lägre i en lågkonjunktur – ta till vara på detta. Förutom att det är mer kostnadseffektivt att investera i en lågkonjunktur så signalerar investeringar, internt och externt, långsiktighet och en stark framtidstro.  


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev