Fastighet - byggnad
Skattenyhet

Nytt avgörande öppnar upp för momsavdrag på solceller

Martin Jacobsson Martin Jacobsson

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen öppnar upp för momsavdrag på solcellsanläggningar, där producerad el används både för momspliktig försäljning och för bostadsbyggnadens egna förbrukning. Detta gör att fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar kan begära momsavdrag både för planerade installationer och för redan uppförda solcellsanläggningar.

Skatterådgivare
Karolina Andersson Kontakta Karolina

Bakgrund samt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Bostadsrättsföreningen hade installerat solceller på taken till föreningens bostadsbyggnader. Två tredjedelar av den producerade elen såldes till elhandelsföretag medan en tredjedel förbrukades i bostadsrättsföreningens bostäder. Bostadsrättsföreningen hade yrkat avdrag med två tredjedelar av momsen avseende kostnaden för installationen av solcellsanläggningen. Momsavdraget nekades helt av Skatteverket som ansåg att solcellsanläggningen omfattades av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Frågan har sedan prövats både av förvaltningsrätten och kammarrätten för att nu slutligen prövas i högsta instans.

Skatterådgivare
Martin Jacobsson Kontakta Martin

Högsta förvaltningsdomstolen menade att det faktum att solcellsanläggningens egenproducerade el till viss del används i byggnader som utgör stadigvarande bostäder inte betyder att anläggningen som sådan ska anses vara en del av stadigvarande bostad. Den ingående moms som hänför sig till föreningens momspliktiga försäljning av el är enligt Högsta förvaltningsdomstolen avdragsgill.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 25 oktober 2019 mål nr 6174-6175-18, 6177-18.

Vår kommentar
Högsta förvaltningsdomstolen har nu öppnat upp för momsavdrag på investeringskostnader på solcellsanläggningar förutsatt att anläggningens egenproducerade el till viss del säljs till elhandelsföretag. Avdragsrätt medges därmed i den utsträckning solcellsanläggningens produktion av el leder till momspliktiga intäkter. Vi anser att Högsta förvaltningsdomstolen har gjort en rimlig och korrekt tolkning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Domen står däremot i strid med Skatteverkets uppfattning.

Skatteverket har tidigare ansett att avdragsförbudet för stadigvarande bostad har varit tillämpligt i liknande situationer och Skatteverket har därför inte medgivit något momsavdrag över huvud taget (ställningstagande den 1 mars 2018 dnr 202 90662-18/111). Skatteverket måste nu ändra inställning

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som inte tidigare dragit av moms kan nu med stöd av domen i efterhand begära momsavdrag på redan uppförda solcellsanläggningar till den del momspliktig elförsäljning sker till elhandelsbolag. Det är även möjligt att begära avdrag för den ingående momsen för  planerade installationer av solceller på ett bostadshus.

Grant Thornton har tidigare skrivit om momsavdrag för solcellsanläggningar, när en liknande fråga prövades av Kammarrätten i februari 2019. Se även vår tidigare artikel här.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev