article banner
Skattenyhet

Momsavdrag för solcellsanläggning på bostadshus

Att installera solcellsanläggningar på byggnadstak blir allt mer vanligt. Men är det avdragsgillt momsmässigt? Detta ska Högsta förvaltningsdomstolen nu pröva efter att Kammarrätten i en dom beviljat momsavdrag Skatteverket anser däremot att momsavdrag inte kan ske.

Skatterådgivare
Karolina Andersson

Skatteverkets uppfattning
Skatteverkets hållning är att moms på kostnader för solcellsanläggningar som har installerats på ett bostadshus överhuvudtaget inte får dras av på grund av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Enbart om all el som produceras i en sådan solcellsanläggning säljs till elhandelsbolag kan avdrag göras för kostnader enligt Skatteverket. Mot bakgrund av Skatteverkets restriktiva hållning avseende avdragsrätt för solcellsanläggningar har många fastighetsägare, som ägnar sig åt elproduktion via solcellsanläggningar, blivit nekade momsavdrag för investeringskostnaderna på solcellsanläggningen.

Kammarrättens inställning
Kammarrätten delar inte Skatteverkets restriktiva hållning och anser att momsavdrag ska medges, till den del användningen av solcellsanläggningen leder till momspliktiga intäkter. Kammarrättens dom innebär alltså att elproducenter kan återfå moms på investeringskostnaderna i högre utsträckning än vad som tidigare medgivits av Skatteverket.

I ett annat mål har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat prövningstillstånd och ska pröva rätten till momsavdrag för investering i solcellsanläggning på bostadshus. I detta mål hade en bostadsrättsförening helt nekats momsavdrag när överskottsel såldes till ett elhandelsbolag (Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 22 februari 2019 mål nr 6174-18 m. fl.). 

Om Kammarrättens i Stockholms dom den 7 februari 2019 mål nr 120-123-18
Ett par hade installerat en solcellsanläggning på en ekonomibyggnad på gården. Av elen som producerades i anläggningen såldes 66 procent till elhandelsbolag medan resterande el användes för bostaden. Skatteverket hade helt nekat momsavdrag för investeringskostnader på anläggningen eftersom enbart överskottselen såldes till elhandelsbolag (jfr Skatteverkets ställningstagande den 1 mars 2018 dnr 20290662 18/111.

Kammarrätten anser att Skatteverket inte gör en korrekt tillämpning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad när krav ställs på att all producerad el måste säljas till elhandelsbolag för att avdrag ska medges. Rätten menar att om avdrag vägras är det frågan om en otillåten utvidgning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad jämfört med tillämpningen vid EU-inträdet. Kammarrätten att avdrag för kostnader på solcellsanläggningen ska medges i proportion till hur mycket anläggningen används i en momspliktig verksamhet. Eftersom 66 procent av elen såldes till elhandelsbolag ska motsvarande andel av investeringskostnaderna berättiga momsavdrag.

Skatteverket har i en kommentar meddelat att verket inte delar Kammarrättens bedömning och kommer att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vår kommentar
Momsavdrag för investeringskostnader för solceller bör enligt vår mening kunna medges i den utsträckning solcellsanläggningen används för att generera momspliktiga intäkter från elproduktion. Vi delar Kammarrättens uppfattning om att momsavdrag bör medges till den del producerad el säljs till elhandelsbolag. Det ska bli intressant att se vad Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till vid sin prövning.  

Om du har investerat i, eller planerar att investera i, en solcellsanläggning - kontakta gärna oss för en diskussion om momshanteringen.

 

Skatterådgivare
Martin Jacobsson Kontakta Martin


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev