article banner
Nyhet

Hur påverkas våra affärsområden av omvärlden?

Det har varit ett speciellt verksamhetsår, som avslutades mitt i en pandemi. Våra fyra affärsområdeschefer ger en nulägesstatus och reflekterar kring utvecklingen framåt.

Digitaliseringen – från ord till handling

Flera vittnar om att coronautbrottet har bidragit till ett stort steg framåt för digitaliseringen. Vi är rustade med bra digitala lösningar för att kommunicera säkert med kunderna och för att snabbt kunna ta fram rapporter, analyser och avstämningar. Det är dock först nu som många av kunderna har förstått hur enkelt och värdefullt det kan vara och det kommer sannolikt att öka användandet ännu mer framåt. Kunder som har kommit in i det här kan inte tänka sig att gå tillbaka. De känner sig också trygga med att våra system är säkra, vilket är avgörande.

- Digitaliseringen är inte ett hot, det är ett komplement. Att vi får upp effektiva processer av hög kvalitet gör att vi kan lägga tid på att prata med kunden i stället för att mata in data i system. Det är en nödvändighet för att göra det som kunderna efterfrågar, det vill fokusera på att ge råd och insikter. Digitala lösningar är mer en hygienfaktor numera, Anna Nilsson, chef Ekonomiservice.

- Digitalisering jobbar vi med hela tiden för att utveckla våra arbetssätt och vara relevanta på marknaden. Det kommer nya analysverktyg och det finns mycket mer data och möjligheter nu
än tidigare. Det finns massor med fördelar med det men det kräver ju också att vi har en holistisk syn, säger Mats Fagerlund, chef .

- Vi ser, med all sannolikhet, bara början på den digitaliseringsvåg som sköljer över oss. Hur det kommer att se ut om säg 3-5 år vet nog ingen men det är oerhört viktigt att hänga med i utvecklingen och inte slå sig till ro och tro att vi har digitaliserat klart, konstaterar Joachim Linder, chef Revision.

Hållbarhet som omvärldsfaktor

Ska man vara relevant som rådgivare idag, måste man ha koll på de stora omvärldsfrågorna.

- Investerarna tittar på bolag i dag på ett helt annat sätt än för tio år sedan. Då var det mer fokus på finansiella nyckeltal, nu behöver man hjälp att analysera medarbetarfrågor och vad hög personalersättning eller sjukfrånvaro har för effekt. En hållbarhetstrend också att man är vaksam på vem man gör affärer med och vilka leverantörer man har, säger Mats Fagerlund, chef Advisory.

- Hållbarhetsfrågorna, vilket såklart inkluderar affärsetik och regelefterlevnad, får allt större
betydelse i hela näringslivet, även utanför börser och reglerade marknadsplatser. Det återstår att se hur globaliseringen utvecklar sig efter Corona. Idag är signalerna starka att mer måste produceras och tillverkas inom det egna landet eller i närområdet, vilket i sig handlar om hållbarhet, säger Joachim Linder, chef Revision.

Oberoendefrågorna tar mer plats

Oberoendefrågorna har blivit aktuella i många andra länder och regleras allt mer på EU-nivå. Exempelvis diskussionen i Storbritannien om kunduppdrag både inom revison och rådgivning och hur hållbart det är i längden. Grant Thorntons huvudsegment består av mellanstora ägarledda bolag, vilket också möjliggör rådgivning för andra större bolag utan att riskera oberoendefrågan. Även inom Ekonomiservice diskuteras frågan:

- Väldigt mycket av vår rådgivning är kopplat till HR-frågor. Där får vi parera vad vi kan ge råd inom och inte, utifrån de regelverk vi lyder under. Men efterfrågan finns där, säger Anna Nilsson, chef Ekonomiservice.

Fokus på rådgivningsfrågorna

Att det just är rådgivning inom specialistområden som efterfrågas ser man även inom Revision:

- För revisorer kommer alltid regelverken och compliance vara viktiga kompetensområden. Samtidigt ser vi en stark trend i ett ökat behov av specialister. Traditionellt har dessa specialister primärt varit inom kvalificerad redovisning och skatt, men framtidens kompetensbehov kommer också att vara inom till exempel IT, digitalisering och hållbarhet, säger Joachim Linder, chef Revision.

Vad efterfrågar kunderna nu och framåt?

- Att vi går ännu mer mot analys av annat än just finansiella mått och kunna ge rådgivning utifrån många olika aspekter. Det förväntas inte komma från en enda person utan där kommer teamen in med alla olika kompetenser. Många kunder är också mycket mer pålästa om oss som leverantör. Vi måste vara vassa i vår rådgivning för att vara relevanta och förstå kundens affär. Branschinsikt är viktigt, man måste kunna visa att man kan specifikt den branschen, säger Mats Fagerlund, ansvarig Advisory.

Exempel på viktiga kompetenser i framtiden

• Projektledarförmåga för både kortare och längre projekt

• Den analytiska och den relationsbyggande förmågan

• IT-kompetens

• Analyser av vad vi ser här och nu och vad det betyder för framtiden

• Att man kan hantera det mer holistiska perspektivet, att kunna hantera mer information

• Specialistkompetens inom olika områden

• Branschspecifik kompetens

Vikten av relationer

Joachim Linder slår ett slag för relationer och att kunder som upplever att de får hjälp av sin revisor eller rådgivare i utsatta situationer sällan glömmer det.

- Goda kundrelationer är a och o, kanske speciellt i dessa tider. Företag kommer att gå i konkurs, men det är viktigt att komma ihåg att
entreprenörsandan består. När entreprenörerna startar nya affärsverksamheter igen kommer vi på Grant Thornton att vara med på den resan – om vi hanterar våra relationer rätt nu, säger Joachim Linder, ansvarig för Revision.

Medarbetarna viktigaste framtidsfrågan

Om vi ska kunna utveckla verksamheten på det sättet vi vill och ta position på marknaden då är medarbetarna det viktigaste. Förmågan att attrahera rätt kompetens och medarbetare och få dem att trivas och utvecklas hos oss. Kultur, utveckling och delaktighet är avgörande. Att medarbetarna får vara med och påverka är en viktig byggsten för att bygga de bästa teamen för framtiden.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev