article banner
Branschnyhet

Högre taxeringsvärden väntar fastighetsägare

Den 1 januari 2019 fastställs de nya taxeringsvärdena vilka kan ge högre fastighetsskatt. Grant Thornton tipsar om vad du som fastighetsägare bör tänka på för att göra rätt och undvika onödiga kostnader.

Med tanke på hur fastighetsmarknaden utvecklats de senaste åren kan många fastighetsägare räkna med höjda taxeringsvärden och därmed också högre fastighetsskatt från och med 2019.

De nya taxeringsvärdena baseras på 2017 års marknadsvärden. Senast hyreshus taxerades var i normalfallet 2016, och industrier 2013. Det är värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden sedan dess som ger högre taxeringsvärden och skatt.

Vårt tips är att börja i god tid och ta en extra titt på deklarationsblanketterna. De är enkelt och schablonmässigt utformade, ofta med förtryckta uppgifter, medan fastigheter är individuellt utformade och komplicerade. För många fastigheter krävs därför jämkningar och justeringar, t ex yrkande på annan indelning, annan klassificering eller justering för säregna förhållanden, för att taxeringsvärdet ska bli rättvisande. Det lönar sig att lägga tid på detta – vi ser ofta felaktiga taxeringsvärden med skeva skatteuttag som följd.

Det här behöver du ta ställning till:

  1. Är de förtryckta ytuppgifterna korrekta?
  2. Omfattar deklarationsblanketterna en eller flera byggnader
  3. Vilken verksamhet bedrivs i byggnaden; skattefri, kontor m.m. eller industri.
  4. För hyreshus ska årshyran 2017 deklareras – de kan du ta fram redan nu, men är beloppet du fakturerat hyresgästerna det som ska deklareras?
  5. Genomförda bygg- och renoveringsåtgärder och vad kostnaderna för detta avser.
  6. Industritillbehör (om det finns i industribyggnader)
  7. Föreligger det några säregna förhållanden såsom exempelvis vakanser, underhållsbehov, omedelbart bebyggbar mark, avsaknad av markanläggningar etc.

Påbörjar du deklarationsarbetet redan nu hinner du även utreda och begära omprövning av tidigare år ifall du hittar något som bör korrigeras – fram till årsskiftet 2018/2019 kan du begära omprövning av 2013 års allmänna fastighetstaxering.

Skatterådgivare
Maria Bergenmo Kontakta Maria