hero banner
Lars Högmo
Stockholm
Auktoriserad skatterådgivare

Lars Högmo

Lars Högmo är skattejurist (jur. kand.), auktoriserad skatterådgivare och manager i Grant Thorntons grupp för Transfer Pricing (internprissättning). Transfer Pricing är skatteområdet som styr prissättning av koncerninterna gränsöverskridande transaktioner, som exempelvis försäljning av varor och tjänster, överlåtelse och upplåtelse av immateriella tillgångar samt finansiella transaktioner som lån. Utgångspunkten är att dessa transaktioner måste vara marknadsmässiga enligt den så kallade armlängdsprincipen. Om villkor eller priset avviker från armlängdsprincipen finns risk för skattetillägg och liknande sanktioner samt följdeffekter på tull, moms och bokföring. Området har därför kommit att bli ett av de absolut viktigaste skatteområdena för multinationella bolag.

Grant Thorntons Transfer Pricing-grupp hjälper företag inom alla branscher med att ta fram väl genomtänkta Transfer Pricing-policys, dokumentera prissättningen enligt gällande lagstiftning samt bistå vid upprättande av koncerninterna avtal. Vår grupp för Transfer Pricing kan bland annat stötta vid överlåtelser och upplåtelser av immateriella tillgångar, assistans vid skatterevisioner och skatteprocesser samt interna processer rörande den praktiska hanteringen av företagens Transfer Pricing.

Vi arbetar med allt ifrån stora börsnoterade företag till företag som befinner sig i ett uppstartsskede där fokus ligger på expansion och att etablera sig på olika marknader. Transfer Pricing blir för dessa bolag en nyckelfråga, men en fråga man sällan har tid eller kunskap att själva hantera. Frågor som rör moms och tull hanteras även ofta inom ramen för ett Transfer Pricing-projekt.

Kontakta gärna Lars om du har frågor som rör prissättningen av koncerninterna, gränsöverskridande transaktioner.

Lars Högmo
Auktoriserad skatterådgivare
Lars Högmo
Möt våra experter