Tips och råd

Transfer Pricing inför årsskiftet

Med:
insight featured image
Internprissättning - eller transfer pricing - har under det senaste decenniet kommit att bli ett av de mest aktuella skatteområdena att ha koll på. Inför årsskiftet och bokslutet har Grant Thorntons expertgrupp inom internprissättning samlat sina bästa tips och råd. De upplyser också om en viktig regeländring i Danmark.

TP-justeringar

I samband med årsskiftet och bokslutsarbetet bör de koncerninterna, gränsöverskridande transaktioner bolaget är involverat i analyseras. Detta för att säkerställa att prissättningen har varit korrekt under året som gått. I den mån prissättningen avviker från vad som kan anses utgöra ett marknadsmässigt pris bör en justering av priset göras (s.k. TP-justering).

En TP-justering kan göras på olika sätt, exempelvis genom att man löpande under året justerar prissättningen på försålda produkter/tjänster eller genom att en ren TP-justeringsfaktura ställs ut vid årets slut. Det är viktigt att de TP-justeringar som görs dokumenteras ordentligt för att underlätta vid en senare granskning av Skatteverket. Det är också viktigt att kunna följa hur företaget har resonerat och att man kan spåra de justeringar som gjorts. Vid en TP-justering måste även moms- och tulleffekter analyseras då detta är områden som påverkas av hur transferpriset bestäms.

Underskott i filial/fast driftställe

Skatteverket har under senare delen av 2010-talet varit aktiva med att granska fasta driftställen som under ett eller flera beskattningsår har haft en vinstallokering som inneburit att det fasta driftstället redovisat ett underskott. Utländska bolag som bedriver verksamhet i Sverige genom ett fast driftställe bör följa OECD:s riktlinjer för vinstallokering. I korthet innebär riktlinjerna att en analys ska göras i två steg. I det första steget ska ett hypotetiskt fristående företag skapas som är skiljt från den utländska principalen.

En funktionsanalys upprättas där verksamheten i det fasta driftstället och de ekonomiskt värdefulla aktiviteter som utförs av filialen ska identifieras. Vi har sett ett särskilt fokus på att identifiera särskilt värdefulla personer, så kallade significant people functions, som kan anses arbeta fysiskt i det fasta driftstället, vilket är i linje med OECD:s riktlinjer för vinstallokering till fasta driftställen. Mot bakgrund av att ett fast driftställe och det utländska bolaget är en och samma person från ett legalt perspektiv så ska affärshändelser också identifieras. I steg två ska inkomsten beräknas med stöd av OECD:s prissättningsmetoder och en jämförbarhetsanalys.

Skatteverket har med framgång drivit linjen att det förelegat en felaktig vinstallokering till fasta driftställen med underskott som således inte överensstämt med funktions- och riskanalysen i steg ett. Om det fasta driftstället bedriver verksamhet som innebär ett begränsat risktagande, exempelvis stödtjänster eller säljaktiviteter, så kan det innebära en skattemässig risk att redovisa ett underskott.

TP-dokumentation i Danmark

TP-dokumentationen i Danmark har tidigare endast behövts lämnas in till danska skattemyndigheten efter förfrågan. En regeländring har trätt i kraft som innebär att TP-dokumentationen som avser räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 eller senare måste lämnas in till danska skattemyndigheten inom 60 dagar från det att inkomstdeklarationen ska lämnas in. Om dokumentationen inte lämnas in i tid finns det en risk att danska skattemyndigheten tar ut en sanktionsavgift som kan uppgå till DKK 250 000.

Ett företag är skyldigt att upprätta TP-dokumentation om det ingår i en koncern med fler än 250 anställda. Vidare är ett företag dokumentationsskyldigt om det har färre än 250 anställda men mer än DKK 250 miljoner i koncernomsättning och mer än DKK 125 miljoner i totala tillgångar.

Webbinarium kring internprissättning

Vill du fördjupa din kunskap ytterligare? Missa inte våra webbinarium, som kan ses i sin helhet i efterhand via länkarna nedan: 

Transfer pricing – senaste nytt och våra bästa tips

Internprissättning – Nyheter, tankar och tips inför årsskiftet