Det ställs nya och ökade förväntningar på hur företag ska ta ansvar och arbeta för att minska sin klimatpåverkan.

Ett sätt att möta de nya kraven är att mäta och redovisa sin klimatpåverkan. Det ger er en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och är ett bra underlag för att kunna driva förändring, sätta mål och arbeta för att minska den negativa påverkan.

Vetenskapen visar tydligt att vi behöver begränsa temperaturstegringen för att undvika de katastrofala effekter som följer med klimatförändringen. Parisavtalet, som upprättades 2015, har som mål att vi ska hålla den globala uppvärmningen under två grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

För att bromsa temperaturökningen ställs det allt större krav på bolag, både från lagstiftning och intressenter, att ta sitt ansvar och minska sina utsläpp. Näringslivet kan agera genom att förstå den negativa påverkan, sätta mål och ta fram en handlingsplan för att driva förändring. Det finns olika ramverk för att skapa struktur och det blir allt vanligare att företag låter granska sina klimatmål eller får dem godkända av organisationen Science Based Targets.

Det finns också affärsmässiga fördelar med att minska sin klimatpåverkan. Det kan tex leda till ekonomiska fördelar som minskade energikostnader och ge ny kunskap om verksamheten som kan vara ett bra underlag för andra typer av affärsbeslut. Ett tydligt klimatarbete visar på ett ansvarstagande som är en viktig faktor vid val av arbetsgivare.

För att enkelt komma igång kan vi hjälpa dig med:

  • Utföra klimatberäkning som är baserade på internationella standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) där utsläppen delas in i scope 1 (direkta utsläpp), scope 2 (indirekta utsläpp från energi), samt scope 3 (övriga utsläpp från hela värdekedjan).
  • Sätta klimatmål enligt Science Based Targets (SBTi) som är i linje med vetenskapliga modeller.
  • Identifiera och utvärdera klimatrisker samt rapportera i enlighet med Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), en gemensam ram för hur företag rapporterar effekterna av klimatförändringarna på sin verksamhet och som publiceras i vanliga finansiella arkiv eller årsredovisningar.
  • Rapportera miljöpåverkan enligt Carbon Disclosure Project (CDP).
  • Granskning av klimatbokslut och klimatrelaterad data.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag med våra klimattjänster.

Karin Björk
Ansvarig för klimattjänster
Karin Björk