Tjänster för att förebygga, upptäcka och utreda oegentligheter

Företag och organisationer förväntas i allt högre utsträckning ha ett arbets- och förhållningssätt som motverkar oegentligheter, mutor och korruption. Vi på Grant Thornton erbjuder rådgivning som leder till en hållbar väg framåt, det gäller inte minst inom Forensic-området.

Om du misstänker att er organisation riskerar att utsättas eller har drabbats av någon form av oegentligheter kan vi snabbt erbjuda hjälp att säkra information, utreda vad som har hänt, bistå vid tvister och även stötta organisationen i ett framåtriktat förbättringsarbete.

På avdelningen för Forensic services arbetar en grupp specialister med varierande bakgrund och lång erfarenhet av riskarbete. Vi bistår med rådgivning inom områden där det ofta finns förtroenderisker, men anlitas även som oberoende part när olika intressenter har behov av genomlysning av specifika frågeställningar. Vid gränsöverskridande uppdrag samverkar vi med Grant Thornton International och ingår då i ett nätverk med över 800 Forensic-specialister i 36 länder.

Ansvarig för Forensic services Johan Sarasalo Kontakta Johan