Med Forensic services hjälper vi dig att förebygga, upptäcka och utreda oegentligheter

Företag och organisationer förväntas i allt högre utsträckning ha ett arbets- och förhållningssätt som motverkar oegentligheter, mutor och korruption. Grant Thorntons team på Forensic services erbjuder rådgivning som leder till en hållbar väg framåt, det gäller inte minst inom Forensic-området.

Om du misstänker att er organisation riskerar att utsättas eller har drabbats av någon form av oegentligheter kan vi snabbt erbjuda hjälp att säkra information, utreda vad som har hänt, bistå vid tvister och även stötta organisationen i ett framåtriktat förbättringsarbete.

På avdelningen för Forensic services arbetar en grupp specialister med varierande bakgrund och lång erfarenhet av riskarbete. Vi bistår med rådgivning inom områden där det ofta finns förtroenderisker, men anlitas även som oberoende part när olika intressenter har behov av genomlysning av specifika frågeställningar. Vid gränsöverskridande uppdrag samverkar vi med Grant Thornton International och ingår då i ett nätverk med över 800 Forensic-specialister i 36 länder.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom bland annat följande områden:

 • Forensic Investigations
  Utredningar av misstänkta bedrägerier, mutor och korruption, intressekonflikter och jäv eller andra brott mot interna och externa policyer och regelverk.
 • Digital Forensics
  Fångst och säkring av digital information i samband med utredningar, tvister och konkurser. Analys av strukturerad data (såsom redovisning och transaktioner) samt ostrukturerad data (såsom dokument, ljudfiler, e-post). Vi använder oss av den senaste teknologin och erbjuder skräddarsydda lösningar inom exempelvis eDiscovery.
 • Fraud Risk Management  & Anti-Financial Crime
  Förebyggande rådgivning för att minska risken för ekonomisk brottslighet och brott mot interna och externa regelverk. Vi kan stötta er i exempelvis utveckling av interna kontroller men också översyn av policies eller uppförandekod. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar för såväl mindre grupper som hela företag.
 • Whistle Blower Support
  Stöd i anslutning till alla aspekter av visselblåsarsystem. Vi hjälper till vid införande av system med anpassning av processer, kommunikation och översyn av regelverk och uppförandekod. Vi erbjuder helhetslösningar med ärendehantering och rapportering samt stöd vid behov av utredningar.
 • Corporate Intelligence – Integrity Due Diligence
  Att ha god kännedom om en blivande kund, leverantör, investerare eller annan affärspart blir allt viktigare. Vi kan hjälpa er med bakgrundskontroller av företag och personer, exempelvis i samband med ingående av avtal, företagsförvärv eller vid utredningar.
 • Disputes
  Bistånd vid tvister, exempelvis genom finansiella beräkningar och värdering samt verifiering av fakta. Expertvittnesutlåtanden i samband med domstolsprocesser och förlikningsförfaranden. Det är några exempel på vad Dispute services kan bistå med.
 • Contract Compliance
  Oberoende granskare av avtalsförhållanden, exempelvis gällande immateriella rättigheter som patent och royalties. Uppföljning av efterlevnad av licensvillkor eller andra avtalsvillkor som påverkar ett ekonomiskt utfall. Granskning av att avtalsvillkor uppfylls vid entreprenader, bygg- och anläggningsprojekt.
 • Insolvency support
  Stöd vid obestånd och konkurser.

Kontakta oss så hjälper vi dig att förebygga, upptäcka och utreda oegentligheter.

Kvinna kollar på laptop

Trygghet och transparens med en effektiv visselblåsarfunktion

Har din organisation fler än 250 arbetstagare? I så fall omfattas företaget av det nya EU-direktivet med krav på en visselblåsarfunktion. Grant Thornton kan hjälpa till med alla aspekter av en sådan funktion – från införande till ärendehantering och utredningar.

Vi hjälper dig komma igång

 

De senaste nyheterna inom rådgivning

Se fler nyheter