Tips och råd

Vägen till börsen: Vikten av transparens och kommunikation

Med:
Annika Melin Jakobsson
insight featured image
En framgångsrik börsintroduktion är en lång process som kräver noggrann planering. Det finns många regulatoriska faktorer att ta hänsyn till. Bland annat är det viktigt att kommunikationen med potentiella investerare sker på rätt sätt. Här får du värdefulla tips kring vad som är viktigt att tänka på för att du ska lyckas med noteringen.

När ditt bolag blir noterat på en börs, eller en annan typ av marknadsplats måste du leva upp till helt nya krav på transparens. Fler personer kommer att vilja ha löpande information kring din verksamhet och det blir viktigt att snabbt kunna dela korrekt, relevant och tydlig information.

Strikta regler om informationsgivning

Mot denna bakgrund omfattas noterade bolag av strikta regler för informationsgivning, bland annat EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), marknadsplatsernas regelverk och Finansinspektionens föreskrifter.

MAR bygger på principen att ingen får handla på information som bara vissa i bolaget har kännedom om och som – om den hade varit offentlig – sannolikt skulle ha väsentlig inverkan på priset.

- Därför ska all kurspåverkande information offentliggöras så fort som möjligt. Den ska också vara lätt att förstå och analysera. Det innebär att gemene man ska kunna ta till sig informationen som bolaget släpper, säger Mia Rutenius, auktoriserad revisor hos Grant Thornton.

Krävs rutiner och system

För att kunna möta de stränga informationskraven måste bolag som vill notera sig på någon av marknadsplatserna därför i god tid före noteringen säkerställa att det finnas en god intern kontrollmiljö, system och tillräckliga resurser i organisationen.

- Det måste finnas ett övergripande tänk kring informationshanteringsfrågor, både i syfte att motverka intern spridning av känslig information som kan påverka marknaden och för att leva upp till alla stränga krav för finansiell rapportering, säger Annika Melin Jakobsson, advokat på Delphi.

- Själva noteringsprocessen tar tid. Men det som verkligen tar tid är oftast att säkerställa att interna rutiner finns på plats för att kunna hantera alla nya regler. Det är mycket att hålla i huvudet, men när man väl har satt sig in i regelverken inser man att det finns en tydlig metodik att arbeta efter, säger Mia Rutenius.

”Walk the talk”

Ett viktigt budskap från experterna när det gäller informationshantering är att bolagets styrelse och ledning är de som ska sitta i förarsätet genom noteringsprocessen.

- Oavsett om det gäller prospekt, anpassningar av hemsidan, en årsredovisning eller företagets informationspolicy som ska dokumenteras, så måste ni själva kunna stå för informationen. Säkerställ att det ni tar fram är rätt och riktigt, samt anpassat efter hur ni själva jobbar med frågorna. Det är ni som ska leva med informationen som sedan sätta ramarna för vad marknaden förväntar sig av er, säger Annika Melin Jakobsson.

Mia Rutenius håller med och tillägger:

- Det underlättar att i god tid börja fundera på hur du praktiskt ska arbeta med de här sakerna. Ta gärna hjälp av någon som kan hjälpa dig analysera ditt bolag och vilka gap ni behöver fylla för att vara redo när klockan ringer.