article banner
Tips och råd

Nyheter och tips från lönexperten

Vad innebär arbetsgivardeklaration på individnivå? Hur påverkar kontantprincipen medarbetarens förmåner? Få snabba svar på dessa och andra frågor i lönexperten Anneli Wahlgrens fem tips och uppdateringar för dig som har personal.

Fem snabba tips

1. Karensavdrag - istället för karensdag

Nytt för i år är att karensavdrag ska göras från och med den första sjukdagen. Detta ersätter karensdag från och med den 1/1 2019. Avdraget beräknas på 20% (1/5) av din totala schemalagda arbetstid under en vecka. Om man inte har en fastställd veckoarbetstid beräknas en genomsnittlig arbetsvecka baserad på en tremånadersperiod. Sjuklön och sjukavdrag beräknas som tidigare, enda skillnaden är att det regleras från och med dag 1 till och med dag 14.

 

2. Ökade förmåner - höjt inkomsttak i sjukförsäkringen (SGI)

Från och med den 1/7 2018 har inkomsttaket, som grundar sig på sjukpenningen, höjts från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp, Detta förändrar summan från 28.438kr/mån till 30.333kr/mån. Förmåner som sjuk- och rehabiliteringspenning ökar som mest med 1.895kr/mån.

 

3. Förändringar i förmånsbeskattningen - privata sjukvårdsförsäkringar via jobbet inte längre skattefria

Ändringarna började gälla från och med den 1/7 2018 och innebär att privata sjuk- och hälsoförmåner, som exempelvis ögonoperationer, blir skattepliktiga. Undantag är rehabilitering, företagshälsovård och förebyggande behandling som är fortsatt skattefria. Även vård och läkemedel utomlands förblir skattefria. Förmånen värderas till att motsvara arbetsgivarens kostnad för försäkringen (premien). På fakturan ska det framgå hur stor del som ska förmånsbeskattas och resterande del utgörs av eventuella undantag.

 

4. Arbetsgivardeklaration (AGI) på individnivå – nya regler

Började gälla från och med 1/1 2019 och för en del branscher redan 1/7 2018. Arbetsgivaren blir skyldig att senast den dag AGI ska ha inkommit till Skatteverket informera den anställde om de uppgifter som lämnats. Informationsskyldigheten gäller även vid ändring eller tillägg av lön. Rättelser av för mycket utbetald lön, där det inte finns något att kvitta mot, regleras genom återkrav. Skatten regleras ej. Om ett företag inte har någon lön att redovisa för en månad ska ändå en AGI rapporteras in i form av en nollad huvuduppgift.

 

5. Kontantprincipen – regler som påverkar dina förmåner

Under den månad arbetsgivaren betalar en förmån för den anställde ska denne även förmånsbeskattas. Kontantprincipen innefattar bland annat förmån av drivmedel och bonus. Utifrån denna princip är det bra att ta ut en tjänstebil i början på månaden istället för i slutet. Detta då bilförmån ska påföras tills sitt fulla månatliga förmånsvärde från den dagen bilen hämtas ut. Om en arbetsgivare först i efterhand får underlag för beräkning av exempelvis bilförmån måste rättelse av förmånen göras i rätt period i AGI:n.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev