Skattenyhet

Svårt för företag att få avdrag för forskning och utveckling

ContributorName(contributor, true)
Med:
insight featured image
Från och med den 1 juli 2023 föreslås återigen en utökning av avdragen för forskning och utveckling. Men blir reglerna bättre för företagen? Trots att reglerna funnits i många år finns det fortfarande många osäkerhetsfaktorer. Grant Thorntons skatterådgivare Tobias Bjarneborg reder ut.

Enligt regeringens senaste förslag föreslås det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna höjas från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling. Det medför också att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån.

Förslaget förväntas enligt promemorian endast få påverkan för mellan 19 och 28 företag som hade ett månatligt löneunderlag på över 6 miljoner kronor. Reglerna ändrades också så sent som 1 juli 2021 då takbeloppet höjdes till nuvarande nivåer om 600 000 kronor.

Grant Thorntons skatterådgivare Tobias Bjarneborg kommenterar det rådande rättsläget så här:

– I början av 2020 skrev vi en artikel om möjligheterna och riskerna med forskningsavdrag. Några år och justeringar av lagstiftningen senare kan vi konstatera att det för varje år blivit allt svårare för fåmansföretag att hävda sin rätt och få avdrag. Dessutom har osäkerheten ökat i takt med att Skatteverket i betydligt högre omfattning omprövat tidigare gjorda avdrag till nackdel för företagen. Skatteverket har dessutom i flera fall ålagt företagen skattetillägg trots osäkerheten i vad som ska anses utgöra forskning eller utveckling i lagens mening. Detta gäller inte minst för företag som arbetar med ”utveckling” och inte vad som i vardagligt tal skulle uppfattas som ”forskning”.

Remissvaren visar på osäkerhet

Bland remissvaren till regeringens förslag belyser de flesta aktörer de problem och den osäkerhet som finns kopplat till hur regelverket ska tillämpas och vilka krav som ställs. Det finns också en hög efterfrågan om att det närmare utreda om hur regelverket mer fundamentalt ska tillämpas och vilken myndighet som är mest lämpad att hantera dessa komplexa frågor. Reglerna har nu funnits i tio år och då vi fortfarande saknar en tydlig linje för hur det tillämpas anser vi att någonting måste förändras.

Den osäkerhet vi ser hos våra kunder fångar Företagarna mycket väl i sitt remissvar där de skriver följande:

”För mindre företag är vidare risken att få återkrav för nedsättning retroaktivt en betydande osäkerhetsfaktor. Denna ”skatterisk” medför att företag avstår från att anmäla nedsättning, trots att den aktuella verksamheten för företaget har tydlig FoU-koppling, på grund av risken för återkrav. Denna risk förstärks av att potentiellt även påföras skattetillägg retroaktivt”

– Detta är också en viktig aspekt att bära med sig och vi manar till allt större försiktighet när det kommer till att yrka på avdrag. Om möjligt bör man i de flesta fall överväga att i vart fall inleda med ett retroaktivt yrkande för tidigare perioder genom en så kallad begäran om omprövning för att på så vis få möjlighet att styrka sitt avdrag och få en prövning för den forskning och/eller utveckling som tidigare bedrivits. I många fall kommer man inte ens så långt då kostnaden i form av både tid och resurser i förhållande till osäkerheten vid tillämpningen är för stor för att motivera en ansökan, säger Tobias Bjarneborg. 

Trots osäkerhetsmomenten finns det för vissa företag fortfarande möjlighet att yrka och få avdrag för forskning och utveckling. För de som inte tidigare kommit i kontakt med regelverket har vi samlat den viktigaste informationen.

Som arbetsgivare kan du få avdrag från arbetsgivaravgifterna om du har anställda som arbetar med forskning eller utveckling. Notera att det finns inget krav på att de anställda ska arbeta med både forskning och utveckling. 

  • Med forskning avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap.
  • Med utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana

De anställda måste som huvudregel ha arbetat med forskning eller utveckling under minst hälften och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid

Den sammanlagda reduceringen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften uppgår till maximalt 1 225 652 kr per kalendermånad och beräknas för samtliga bolag i en koncern.

 

Baserat på förarbetena anser Skatteverket att du för varje redovisningsperiod ska kunna visa att du uppfyller följande krav:

  • det sker systematiskt
  • det är kvalificerat
  • det sker i kommersiellt syfte
  • syftet är att få ny kunskap om det rör forskning
  • en produkt är ny eller väsentligt förbättrad om det rör utveckling
  • resultatet av forskningen varit avgörande om det rör utveckling.

Du måste också kunna visa att varje enskild arbetstagare har arbetat med:

  • just sådan forskning eller utvecklingsarbete som anges ovan
  • detta forsknings- eller utvecklingsarbete i den omfattning som anges ovan.

Läs mer på Skatteverkets hemsida kring skatteavdraget.

Fördjupa din kunskap: Skatt
Tjänster

Fördjupa din kunskap: Skatt

Jag vill veta mer

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.