Skattenyhet

Expertskatt för utländsk personal – detta gäller

Med:
insight featured image
Har ditt företag utländsk personal som nyligen anlänt till Sverige eller har ni planer på att anställa utländsk personal? Experter, forskare och liknande nyckelpersoner kan ha rätt att ansöka om så kallad expertskatt, vilket innebär en skattelättnad för både arbetsgivare och arbetstagare. Här går vi igenom vilka kriterier som gäller och hur ansökan går till.

I korthet innebär lagstiftningen att utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller med en månadslön på minst 95 201 kr (2021) har möjlighet att arbeta i Sverige och endast beskattas på 75 procent av ersättningen. Även underlaget för arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren blir reducerat vid beviljad skattelättnad.

Skattelättnad, eller s.k. expertskatt, innebär att utländska experter, forskare och liknande nyckelpersoner efter ansökan till Forskarskattenämnden kan bli beviljade skattelättnad innebärande att endast 75 procent av arbetstagarens inkomst är underlag för skatt och sociala avgifter. Arbetstagaren kan således erhålla 25 procent av sin lön skattefritt. Utöver det kan vissa kostnadsersättningar ges skattefritt till arbetstagaren. För arbetsgivaren medför expertskatten att underlaget för arbetsgivaravgifter reduceras. Avgifter tas inte ut på 25 procent av lön, arvoden eller liknande ersättningar och förmåner och inte på kostnadsersättningarna som är helt skattefria för arbetstagaren.

Sedan 1 januari 2021 kan skattelättnad beviljas i fem år, jämfört med tidigare period om tre år. Samtliga ansökningar som godkänns efter den 1 januari 2021 får den förlängda perioden per automatik.

- Det är även möjligt för de som påbörjade sin vistelse i Sverige efter den 31 maj 2020 och som därefter fått ett beslut om skattelättnad att ansöka om en utökad expertskatteperiod. I sådana fall behöver en kompletterande ansökan att göras innan den 31 mars 2021, säger Joachim Gustafsson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Det finns fem kriterier för att ansöka om skattelättnad:

 1. Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare.
 2. Arbetstagaren får inte ha bott eller vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem senaste kalenderåren före det år när arbetet här påbörjas.
 3. Vid ansökningstillfället ska avsikten vara att arbetstagarens vistelse i Sverige ska pågå i högst fem år, dvs. inte för avsikt att bosätta sig temporärt i Sverige.
 4. Arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe här.
 5. Ansökan måste ha gjorts senast tre månader efter att arbetet i Sverige påbörjats.

Utöver grundförutsättningarna finns det två olika ansökningskategorier:

 1. Baserat på arbetsuppgifter och kompetens
  Generellt brukar skattelättnad enligt den första kategorin beviljas för specialister inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, högt kvalificerade forskare eller personer i företagsledande ställning eller andra nyckelpersoner för den svenska verksamheten. Denna kategori kräver mer underlag i form av arbetsbeskrivning och CV.
 2. Baserat enbart på ersättningsnivå
  Skattelättnad kan också beviljas förutsätt att ersättningen till arbetstagaren uppgår till en bruttolön som överstiger två prisbasbelopp, dvs 95 201 kr (2021) per månad. Ansökningar baserade på ersättningsnivå behöver styrkas med ett anställningskontrakt eller liknande där ersättningsnivån framgår.

Hur går en ansökan till?

Ansökan görs till Forskarskattenämnden och måste ha inkommit senast tre månader efter att arbetstagaren börjat jobba i Sverige. Handläggningstiden är ca 2-4 veckor för ansökan baserad på ersättningsnivå och ca 4-8 veckor för ansökan baserad på arbetsuppgifter och kompetens.

- Just tidsaspekten är viktig att ha i åtanke och därmed vara tidig med att skicka in ansökan. Både arbetstagare och arbetsgivare kan ansöka om skattelättnaden. Vi hjälper gärna till med ansökningar och rådgivning kring skattehantering kring utländsk personal. Vi kan även koppla in våra kollegor inom lön, som är experter på den praktiska lönekörningen, säger Maria Malm, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.