article banner
Skattenyhet

Skatteexperterna eniga – finns risker med att ansöka om anstånd

Hur fungerar regeringens paket kring anstånd med skatter och avgifterOch vad händer i förlängningen om företaget inte kan betala? Kan en styrelseledamot i ett aktiebolag bli personligt ansvarig genom det så kallade företrädaransvaretI dagsläget vet vi ytterst lite om hur de nya anståndsreglerna ska tillämpasVårråd är därför att i nuläget avvakta med att ansöka om anstånd. 

Ett beslut om de nya reglerna om anstånd väntas komma inom kort, i samband med detta förväntar vi oss också ett ställningstagande från Skatteverket kring tillämpningen 

- Vårt råd är att det behövs mer trygghet kring tolkning och tillämpning innan vi vågar råda våra kunder att ansöka om anstånd med betalning av skatter och avgifter, säger Elisabeth Mörck, skatterådgivare på Grant Thornton.

Vad innebär företrädaransvar? 

En enskild person som företräder en juridisk person kan komma att omfattas av det som kallas företrädaransvar. Det kan exempelvis vara en styrelseledamot i ett aktiebolag. Även andra personer med ekonomiskt intresse och bestämmande inflytande kan ses som företrädare och omfattas av ansvaret. 

Skatterådgivare
Elisabeth Mörck Kontakta Elisabeth

En företrädare för en juridisk person kan under vissa förutsättningar bli betalningsskyldig för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter. Enligt nu gällande regler kan alltså ett företrädaransvar inträffa om företrädaren inte anses ha agerat tillräcklig och i rätt tid för att betala den juridiska personens skatter och avgifter.  

Företrädaransvar i förhållande till anstånd 

Det är ännu inte klarlagt vilka effekter de föreslagna reglerna om anstånd kommer att få vad gäller företrädaransvar. Utifrån de principer som gäller idagskulle man kunna ansöka om betalningsanstånd och undvika företrädaransvar för perioder som ännu inte förfallit till betalning. Det är dock inte enkelt att förutse hur man ska tolka och tillämpa de nya reglerna om anstånd med avseende på principerna för företrädaransvar.

Skatterådgivare
Mikael Knutsson Kontakta Mikael

Oklart kring reglernas retroaktivitet 

De nya reglerna ska kunna tillämpas retroaktivt från den 1 januari, Men det är fortfarande oklart hur retroaktiviteten ska tolkas, vilket är olyckligt med tanke på principerna om företrädaransvar.  

Det finns olika scenarios; att anstånd söks retroaktivt från den 1 januari eller att anstånd söks från den dagen då reglerna beslutas skulle innebär att företrädaransvaret inte aktualiseras. Däremot, om man räknar från den dagen man får beslutet – vilket är mer i linje med nuvarande regler – och detta drar ut på tiden till maj, ja, då kan alla skatter som förfallit januari-april omfattas av företrädaransvar.  

Hur agera i avvaktan på klarläggande? 

Det behövs ett klarläggande från Skatteverket, främst hur reglerna ska tolkas och tillämpas vad gäller principerna för företrädaransvar. I avvaktan på förtydliganden anser vi att man bör fundera på vilka perioder som man söker anstånd för och om det kan vara mer fördelaktigt att ansöka om perioder som inte förfallit. Kan man vänta lite bör man göra det.

- Vi bevakar löpande hur detta utvecklasDet vore angeläget för Sveriges företagare med svar i dessa frågor i vart fall innan de nya reglerna ska börja gälla, säger Mikael Knutsson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev