Skattenyhet

Kan du reglerna kring Transfer Pricing? Experterna reder ut

Med:
Emma Grönroos
insight featured image
Den globala handeln växer och en stor del av alla transaktioner äger rum mellan bolag i samma koncern. Vid gränsöverskridande transaktioner inom en koncern är det viktigt att du sätter rätt pris på de varor, tjänster, lån och övriga transaktioner som förekommer inom koncernen. Här berättar Grant Thorntons skatteexperter Lars Jernkrok och Emma Grönroos om grunderna inom Transfer Pricing och varför det är så viktigt att du har koll på vad som gäller.

Transfer Pricing handlar i grunden om att företag inte ska kunna föra över vinster från ett land till ett annat genom en prissättning som inte är marknadsmässig. Sedan länge gäller därför den så kallade armlängdsprincipen som går ut på att gränsöverskridande transaktioner mellan företag i samma koncern ska ske till marknadsmässiga priser och villkor. Utifrån denna princip tillämpas olika prissättningsmetoder för att utarbeta en så korrekt prissättningspolicy inom koncernen som möjligt. Tyvärr är det inte alltid så lätt att sätta rätt pris som man kan tro.

Lars Jernkrok , Auktoriserad skatterådgivare
Vi upplever att många företag tror att de har en korrekt prissättning, men många missar att göra den analys som krävs för att komma fram till att prissättningen är marknadsmässig utifrån ett skattemässigt perspektiv.

 

Ska motverka skatteplanering

Vikten av korrekt prissättning är inget nytt, men har ökat i betydelse i takt med att flödet av varor, tjänster, tillgångar och finansiella transaktioner mellan koncernbolag i olika länder har ökat. Detta i kombination med en ökad press från länder som värnar om sin skattebas och som därmed lägger mer resurser på att kontrollera att multinationella bolag har en korrekt prissättning.

- Eftersom det handlar om prissättning av transaktioner inom koncernens kärnverksamhet rör det sig om väldigt stora belopp som dagligen ska hanteras korrekt i en alltmer komplex värld. De senaste åren har reglerna kring Transfer Pricing både utvecklats och stramats åt för att förhindra skatteplanering, vilket har lett till att den här frågan blivit alltmer omfattande för multinationella bolag, säger Emma Grönroos.

Krav på dokumentation

Reglerna kring Transfer Pricing och armlängdsprincipen finns i inkomstskattelagen (4 kap. 19-20 §§) samt i riktlinjer utfärdade av OECD. Riktlinjerna är inte legalt bindande men är allmänt accepterade och tillämpas av svenska domstolar samt av Skatteverket. I riktlinjerna beskrivs fem olika metoder man kan använda för att komma fram till marknadsmässigt pris.

Det finns också detaljerade regler kring dokumentation av internprissättning i många länder, inklusive Sverige. Dokumentationen ska i de flesta fall kunna presenteras för såväl svenska som andra inblandade länders skattemyndigheter vid begäran.

- Enligt de svenska reglerna måste företag över en viss storleksgräns dokumentera sin internprissättning. I dokumentationen måste man kunna visa hur man kommit fram till att prissättningen på transaktionerna är marknadsmässig.  Kraven ser olika ut beroende på vilket land man befinner sig i. Därför är det viktigt att ha koll på vilka regler som gäller i de länder som transaktionerna sker mellan, säger Lars Jernkrok.

Felaktig prissättning kan kosta

Eftersom prissättningen påverkar hur mycket skatt som betalas i ett land kan felaktig prissättning medföra att länder tappar viktiga skatteintäkter. Om Skatteverket granskar ett bolags internprissättning och kan visa att denna inte är marknadsmässig kan det få stora konsekvenser.

- Om Skatteverket kan visa att bolaget har en felaktig prissättning blir följden att företaget upptaxeras. Utöver själva upptaxeringen och den tillkommande skatt som den medför kan Skatteverket även påföra skattetillägg, säger Lars Jernkrok och tillägger:

- Förutom att en felprissättning kan bli väldigt kostsam är det också tidskrävande att hantera rent administrativt. Processerna hos Skatteverket och domstolarna är ofta långa och frågorna är komplexa.

En upptaxering i ett land leder också till att resultatet i andra änden av transaktionen behöver justeras och sänkas i motsvarande mån vilket i sig leder till ytterligare administration.

- Det kan bli en ganska omfattande process när alla länder i efterhand ska komma överens om vilken prissättning som är den korrekta, säger Lars Jernkrok.

Experternas tips för att undvika att göra fel

Gör en ordentlig översyn av din Transfer Pricing-policy. Gå igenom alla transaktioner i de bolag som berörs. Hur agerar de i förhållande till varandra och hur kan man karaktärisera deras inbördes roller?

Vilket bolag och vilka personer har det yttersta ansvaret sett både till det affärsmässiga och i förhållande till hanteringen av prissättningen? Utse en eller flera personer som är ytterst ansvariga för att prissättningen är korrekt och att policyn hela tiden är aktuell och anpassad efter verksamhetens förändringar och kraven i omvärlden.

Ett avslutande tips från experterna är att hålla sig uppdaterad kring reglerna om prissättning och dokumentation: reglerna ändras ofta och det utvecklas praxis åt olika håll i olika länder. Det är därför inte alltid lätt att veta vad som gäller. Detta kan snabbt bli ett stort problem om man inte har någon som är skatteansvarig på företaget som kan fånga upp alla frågor i god tid. Det kan därför vara mycket värt att ta hjälp av någon som dagligen arbetar med detta.  

Webbinarium: Har du koll på grunderna inom Transfer Pricing?

Titta på vårt aktuella webbinarium med skatteexperterna Lars Jernkrok och Emma Grönroos. Här får du bland annat veta mer om de regler och riktlinjer som gäller för Transfer Pricing både i Sverige och i andra länder, hur dokumentationskraven ser ut, vilka prissättningsmetoder som finns och hur du ska resonera när du ska fastställa din egen prissättningspolicy.