Nyhet

Fem anledningar att införa ett visselblåsarsystem

Magnus Giese Magnus Giese

Har din organisation fler än 50 arbetstagare? I så fall omfattas ni av det svenska lagförslaget om krav på visselblåsarfunktion. Det finns ett flertal skäl till att tillhandahålla en väl fungerande visselblåsarfunktion, inte bara formella krav, säger Magnus, Giese Head of Forensic på Grant Thornton. Statistiken talar också sitt tydliga språk; enligt Association of Certified Fraud Examiners* minskar den ekonomiska skadan för oegentligheter med i genomsnitt 50% och den upptäcks i genomsnitt sex månader tidigare om en visselblåsarfunktion finns tillgänglig.

Svenskt lagförslag med krav på införande

Det svenska lagförslaget om krav på visselblåsarfunktion träder i kraft den 1 december 2021. För organisationer med 50 - 249 arbetstagare ska den föreslagna nya lagen tillämpas från och med december 2023. Det kommer att ställas krav på konfidentialitet och skydd för visselblåsaren och andra berörda personer. Exempelvis ska inkomna ärenden endast hanteras av särskilt utsedd person eller grupp med relevant kompetens och integritet.

Bild: Magnus Giese, ansvarig för Grant Thorntons visselblåsarfunktion

Magnus Giese

Minskad risk för negativ medial uppmärksamhet

I de organisationer där det saknas en given kanal att anonymt kommunicera ett missförhållande finns det risk att missnöje ökar och sprider sig inom organisationen. Det kan även medföra att man istället vänder sig till media eller sprider rykten om organisationen i sina sociala kanaler. Negativ publicitet kan leda till förtroendeskada för organisationen samt skapa dåligt anseende hos såväl nuvarande som potentiella medarbetare och samarbetspartners.

Kostnadsbesparing

En anställd eller annan intressent som beter sig ohederligt i sin relation till organisationen kan vara kostsamt av olika anledningar. Det behöver inte specifikt handla om korruption, mutor, bedrägerier, stölder eller transaktioner som inte sker på affärsmässiga villkor. Oetiskt beteende kan även handla om allvarliga avvikelser från interna eller externa regelverk, tjänstefel, trolöshet mot huvudman eller brott mot branschspecifika lagar som organisationen har att förhålla sig till. Oegentligheter som förblir oupptäckta riskerar att eskalera och kostar ofta mer ju längre tid de pågår.

Effektiv och diskret hantering

Avsteg eller missförhållanden upptäcks sällan genom exempelvis revision eller interna kontroller utan genom tips från medarbetare, kunder, leverantörer eller andra som kommer i kontakt med organisationen. Enligt en studie från Association of Certified Fraud Examiners* upptäcktes 43 % av bedrägerierna genom tips där hälften av dessa kom från arbetstagare. Ett visselblåsarsystem ökar således chansen att upptäcka och hantera en incident i ett tidigt skede. Det ger även en effektiv och diskret hantering av känsliga ärenden. Genom att implementera en standardiserad process för visselblåsning kan ledtiden förkortas från att ett ärende har rapporterats till dess en utredning är avslutad och åtgärder kan vidtas.

Trovärdighet

Ett företag kan på ett mer trovärdigt sätt kommunicera att de tar frågor om oegentligheter och oetiskt beteende på allvar om de har en seriös hantering av visselblåsning. Detta kan ha positiv effekt på förtroendet för organisationen, både internt bland medarbetare och externt hos organisationens övriga intressenter. Oberoende hantering av de ärenden som inkommer kan trygga regelefterlevnad och öka det allmänna förtroendet för organisationen.

Ladda ner vår Visselblåsarguide

*ACFE Report to the nations, 2020 global study on occupational fraud and abuse.

Läs även

Så planeras ett visselblåsarsystem

Ärendehantering i visselblåsarsystem

Utredning av visselblåsarärenden

 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev