Nyhet

EU:s visselblåsardirektiv: Fyra anledningar att införa ett visselblåsarsystem

Magnus Giese Magnus Giese

Har din organisation fler än 50 anställda eller omsätter över 100 miljoner kronor? I så fall omfattas företaget av det nya EU-direktivet med krav på en visselblåsarfunktion. Grant Thorntons specialist Magnus Giese berättar om vad de nya reglerna innebär och fördelar med en väl fungerande visselblåsarfunktion.

Enligt det nya direktivet är det från december 2021 obligatoriskt att ha en etablerad visselblåsarfunktion. Medlemsländerna är dock fria att låta organisationer med 50-249 anställda avvakta med införande till december 2023. Vad som kommer att gälla i Sverige är ännu inte fastställt, regeringens utredning av genomförandet av visselblåsardirektivet presenteras den 30 juni. I direktivet ställs även krav på konfidentialitet och skydd för visselblåsaren och andra berörda personer. Exempelvis ska inkomna ärenden endast hanteras av särskilt utsedd person eller grupp med relevant kompetens och integritet.

Magnus Giese, rådgivare och ansvarig för Grant Thorntons Forensic-team, menar dock att det finns många andra bra skäl än regelverk till att upprätta en väl fungerande visselblåsarfunktion.

- Statistiken är tydlig här, enligt vissa undersökningar minskar den ekonomiska skadan för oegentligheter med i genomsnitt 50%, och den upptäcks i genomsnitt sex månader tidigare om en visselblåsarfunktion finns på plats.

Förutom det nya regelverket ser han fyra bra anledningar till att ta tag i arbetet med en visselblåsarfunktion redan nu.

Bild: Magnus Giese, ansvarig för Grant Thorntons visselblåsarfunktion

Magnus Giese

Minskad risk för negativ medial uppmärksamhet

De organisationer som saknar en given kanal för anonym kommunikation kring ett missförhållande löper en ökad risk att eventuellt missnöje ökar och sprider sig inom organisationen. Brist på forum kan också leda till att man istället vänder sig till media eller sprider rykten om organisationen i sina sociala kanaler. Negativ publicitet kan leda till förtroendeskada för organisationen samt skapa dåligt anseende hos såväl nuvarande som potentiella medarbetare och samarbetspartners.

Kostnadsbesparing

Om en anställd eller annan intressent beter sig ohederligt gentemot organisationen kan det bli kostsamt av flera olika anledningar. Det behöver inte specifikt handla om korruption, mutor, bedrägerier, stölder eller transaktioner som inte sker på affärsmässiga villkor. Oetiskt beteende kan även handla om allvarliga avvikelser från interna eller externa regelverk, tjänstefel, trolöshet mot huvudman eller brott mot branschspecifika regler som organisationen har att förhålla sig till. Oegentligheter som förblir oupptäckta riskerar att leda till en eskalering och kostar ofta mer ju längre tid som går.

Effektiv och diskret hantering

Medvetna fel eller missförhållanden upptäcks sällan genom exempelvis revision eller interna kontroller utan genom tips från medarbetare, kunder, leverantörer eller andra som kommer i kontakt med organisationen. Enligt en studie upptäcktes 43 % av bedrägerierna genom tips där hälften av dessa kom från anställda. Ett visselblåsarsystem ökar således chansen att upptäcka och hantera en incident i ett tidigt skede. Det ger även en effektiv och diskret hantering av känsliga ärenden. Genom att implementera en standardiserad process för visselblåsning kan ledtiden förkortas från att ett ärende har rapporterats till dess en utredning är avslutad och åtgärder kan vidtas.

Trovärdighet

Ett företag kan på ett mer trovärdigt sätt kommunicera att de tar frågor om oegentligheter och oetiskt beteende på allvar om de har en seriös hantering av visselblåsning. Detta kan ha positiv effekt på förtroendet för organisationen, både internt bland medarbetare och externt hos organisationens övriga intressenter. Oberoende hantering av de ärenden som inkommer kan trygga regelefterlevnad och ytterligare öka det allmänna förtroendet för organisationen. I förlängningen har en visselblåsarfunktion även en förebyggande effekt och bidrar således till att minska risken för oegentligheter.

Så hanterar du EU:s visselblåsardirektiv - ladda ner vår guide

*ACFE Report to the nations, 2020 global study on occupational fraud and abuse.

Läs även

Så planeras ett visselblåsarsystem

Ärendehantering i visselblåsarsystem

Utredning av visselblåsarärenden

 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev