Intervju

”Vi går en spännande tid till mötes”

Anna Johnson
Med:
insight featured image
Framtidstro är en av mänsklighetens viktigaste drivkrafter. Och nu ökar optimismen hos svenska företag, detta enligt vår senaste pulsundersökning som genomförts bland 5 000 företagsledare i 29 länder. Den visar att 31 procent av de svenska ledarna ser ljust på framtiden, jämfört med 13 procent i en mätning gjord kort efter att den globala covid-19-pandemin var ett faktum.

Anna Johnson, vd på Grant Thornton

Denna optimism är verkligen glädjande, för vilket år vi lägger till handlingarna! Så många utmaningar vi som samhälle behövt hantera. Näringslivet har fått ta en stor del av smällen, och inte sällan just entreprenörsbolagen. Som revisorer och rådgivare till 25 000 tillväxtbolag, har vi sett på när håll hur Covid-19 påverkat många bolag. När pandemin var ett faktum blev vårt fokus att stötta våra kunder i att hantera rådande situation och att helt digitalt fortsätta leverera våra tjänster med fortsatt hög kvalitet.

Under vårt intensiva arbete under pandemin har vi knutit ännu starkare band till våra kunder. Vi ser i våra kundundersökningar att vi är starka på relationer, och just under detta utmanande år har vi tagit ännu ett kliv framåt i våra nöjdkund-mätningar, där vi nu uppnått det högsta resultatet hittills. Jag är mycket stolt och tacksam för hur framgångsrikt alla medarbetare gjort den här omställningen.

Arbetet – något vi gör och inte en plats

Kartan ritades om också för oss på Grant Thornton. Vi gick från 22 kontor till 1 200 hemarbetsplatser. Medarbetarnas flexibilitet och vilja att finnas där för våra kunder detta utmanade år har imponerat på mig, och på totalen stärkt oss och vårt samarbete. Vi gjorde pulsmätningar för att förstå vad våra medarbetare behövde i närtid. Det var tydligt att vi behövde skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö på hemarbetsplatserna.

Även framåt kommer arbetssätt vara en kritisk fråga, hur vill vi samverka i den hybridmiljö vi med all säkerhet går in i? Tajmingen för oss har varit lyckosam, under året fattade vi beslut om flytt av huvudkontoret till nya lokaler som är anpassade till ett mer flexibelt och digitalt arbetssätt, där vi vill skapa en mötesplats med fokus på samverkan.

Bredd av perspektiv ökar värdet

Att arbeta med inkludering i en företagskultur är positivt då olika perspektiv bidrar till bättre beslut. I vår internationella årliga Women in businessrapport, som kartlagt jämställdheten hos 5 000 medelstora företag, nådde andelen kvinnor i högsta ledningen för första gången över 30 procent. Även om det är långt från målet var det glädjande att 30-gränsen äntligen spräcktes. I Sverige fortsätter vi också befästa vår position som branschledare inom jämställdhet, med 36 procent kvinnor bland våra delägare. Detta tack vare ett målmedvetet arbete under många år.

Att integrera hållbarhet

Utgångspunkten för vårt arbete är att skapa hållbar tillväxt. För att göra det har vi ett integrerat synsätt på företagande: ett bolags värde kan bara avläsas genom att se helheten. För oss betyder det att klassiska finansiella nyckeltal läggs sida vid sida med andra nyckeltal som medarbetarengagemang, kundnöjdhet och miljöpåverkan.

Utifrån denna övertygelse är våra prioriterade hållbarhetsfrågor helt integrerade i vår strategi och affärsplan, för att på så sätt skapa långsiktigt värde. För att vara konkret: att tillväxttalen uppnås har samma prioritet i vårt arbete som våra jämställdhetsmål och mått på medarbetarengagemang. Och vad gäller just tillväxt, så uppgick den till två procent under året.

Det är förvisso lägre än målen i vår affärsplan, men ska ses i ljuset av hur Covid-19 totalt ritade om kartan för oss. Att vi behållit och faktiskt också ökat omsättningen något, är ändå ett styrkebesked från oss.

Ansvarsfull rådgivning för hållbar tillväxt

Vår årliga intressentdialog bekräftade att vår största möjlighet att skapa värde i samhället är genom den rådgivning vi ger. Vi ser också att kunderna ställer större krav på helhetsperspektiv, och samverkan mellan våra fyra affärsområden blir därför centralt.

Den snabba utvecklingen skapar nya behov hos våra kunder och kunderna behöver också framtidssäkra sina bolag genom att ta ett bredare perspektiv och säkerställa att affärsmodellerna är hållbara. Här är vår bransch en viktig pusselbit.

Just på Grant Thornton bidrar vi med hållbarhet genom effektiva processer, ekonomistyrning, revision och specialistrådgivning, men också andra en rad andra tjänster. Totalt sett hjälper vi företag att minska sina risker och öka sin kontroll och genom att integrera viktiga hållbarhetsaspekter. Sammantaget skapar vi kundvärden som förtroende, trygghet, och inte minst konkurrenskraft.

Företag som ser sitt bidrag för att forma framtiden är framtidens företag och jag är övertygad om att trovärdighet och transparens är en förutsättning för att skapa den samhällsutveckling vi vill se. I den snabbrörliga omvärld vi verkar i finns så mycket kvar att utveckla och lära! Jag kan bara nyfiket konstatera att vi går en spännande tid till mötes.

Intervjun är en ett utdrag ur vår integrerade integrerade års- och hållbarhetsredovisning.