Branschnyhet

Vanliga frågor kring byggnadsrörelse och handel med fastigheter

insight featured image
I samband med fastighetsutvecklingsprojekt är det vanligt att fastigheter överlåts, antingen till externa parter eller inom en koncern. Oavsett om det sker genom direktöverlåtelser eller genom bolagsförsäljningar är det viktigt att säkerställa hur fastigheterna eller aktierna klassificeras hos säljaren, eftersom det kan få olika skattemässiga konsekvenser. Henrik Antonsson och Barbro Jansson Stridlund reder ut vad som gäller.

Varför är det viktigt att veta hur fastigheter eller andelar klassificeras skattemässigt?

Om ett bolag som bedriver handel med fastigheter eller byggnadsrörelse förvärvar en fastighet eller andelar i ett fastighetsförvaltande bolag klassificeras fastigheten eller andelarna som lagertillgångar skattemässigt.

Om bolaget inte bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter utgör fastigheten eller andelarna kapitaltillgångar skattemässigt. Andelar i ett fastighetsförvaltande bolag som klassificeras som kapitaltillgångar utgör näringsbetingade andelar och kan säljas utan beskattning.

Vad innebär byggnadsrörelse och handel med fastigheter?

Utifrån ett skattemässigt perspektiv är det viktigt att veta om byggnadsrörelse eller handel med fastigheter föreligger.

Det finns inte några särskilda skattemässiga definitioner av vare sig byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Ett byggbolag, dvs ett bolag som åtar sig att utföra byggarbeten, bedriver normalt byggnadsrörelse. Det saknar betydelse om verksamheten utförs av egen anställd personal eller med inhyrd personal alternativt underentreprenörer.

Även viss annan verksamhet som utförs i samband med fastighetsutvecklingsprojekt kan dock göra att ett bolag anses bedriva byggnadsrörelse. Ofta uppkommer gränsdragningsfrågor då ett bolag bedriver verksamhet som har anknytning till fastighetsutveckling. Om andelar i fastighetsförvaltande bolag ska säljas är det viktigt att ha koll på vad det säljande bolaget bedriver och har bedrivit för verksamhet historiskt.

Handel med fastigheter innebär att ett bolag köper och säljer fastigheter i sådan omfattning att det utgör en rörelse. Bolaget tjänar alltså pengar på att omsätta fastigheter snarare än på den löpande förvaltningen av fastigheter. Ofta görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter bl. a antalet köp och försäljningar, omsättningshastighet och innehavstid för att bedöma om handel med fastigheter föreligger.

Hur ska man tänka angående detta i ett fastighetsutvecklingsprojekt?

1. Se till att strukturen är ändamålsenlig – redan i ett tidigt skede av projektet. Att överlåta fastigheter på grund av att strukturen inte är ändamålsenlig kan medföra merkostnader i form av stämpelskatt.
2. Kom ihåg att ur ett skattemässigt perspektiv bedöms som regel verksamheten i varje bolag för sig.
3. Säkerställ vad alla bolag som är berörda av projektet kommer att bedriva för verksamhet skattemässigt.
4. Beakta alla perspektiv när det gäller skatt. Vi ser ofta att bolag inte haft koll på helheten.

Vad är det viktigaste att tänka på vid utvecklingsprojekt?

Planera i tid, tänk till, och strukturera upputvecklingsprojektet på rätt sätt så att du inte faller i någon grop (det finns många) och riskerar att försäljningen av fastigheten blir mer kostsam än du tänkt.

Vår expertis inom: Fastighetstaxering
Tjänster
Vår expertis inom: Fastighetstaxering
Jag vill veta mer