Branschnyhet

Att tänka på vid rivning och utrangering– skatteexperterna reder ut

Thomas Larsson
Med:
insight featured image
Om du ska riva en byggnad är det i många fall möjligt att göra avdrag både för rivningskostnader och för utrangeringen av den byggnad som är förknippad med rivningen. Thomas Larsson, expert på inkomstskatt och Anna Gerson, momsexpert på Grant Thornton reder ut vad som gäller och vad som är viktigt att tänka på.

Många utvecklingsprojekt börjar med att en byggnad rivs. För att ta reda på den moms- och inkomstskattemässig avdragsrätten för kostnaderna i samband med rivning är det viktigt att i varje enskilt fall bedöma: vem som river, vem som äger och vem som bedriver verksamheten i den byggnad som ska rivas och för vilken slags verksamhet som rivningen genomförs.

Syftet har betydelse för avdragsrätten

Vid en rivning är kännedom om fastighetens historik värdefull, men det är också viktigt att säkerställa syftet med rivningen.

Inkomstskattemässigt ska rivningskostnader normalt aktiveras och skrivas av över tid. I vissa speciella situationer kan dock direktavdrag medges.

-  Om du river en byggnad i syfte att sanera marken finns ofta möjlighet att dra av kostnaden för rivningen direkt. Om du istället river en byggnad i syfte att uppföra en ny byggnad ska kostnaden aktiveras och avdrag för rivningskostnaden medges då under en längre period, säger Thomas Larsson.

Anna Gerson påminner om att syftet med rivningen även är viktigt för frågan om avdragsrätt för den ingående momsen på rivningskostnaderna. Ett beslut om rivning medför exempelvis normalt att en momspliktig uthyrning av fastigheten ifråga upphör. Rivningen blir därmed ett led i uppstarten av den nya verksamheten.

En bedömning av om den ingående momsen kopplad till rivningen är avdragsgill får därmed göras utifrån den nya verksamheten som inleds genom rivningen. Om en rivning av en fastighet, som använts för momspliktig verksamhet, görs på grund av ett föreläggande om rivning kan rivningen däremot ses som ett led i avvecklingen av den momspliktiga verksamheten.

- Det är dessutom viktigt att veta att bedömningen av avdragsrätt för rivningskostnaden för moms respektive inkomstskatt görs simultant och att de påverkar varandra, säger hon. 

Utrangering

Beträffande möjligheten att göra ett utrangeringsavdrag för byggnaden som rivs har rättsläget klarnat i och med en vägledande dom från mars 2021 från Högsta Förvaltningsdomstolen. För att avdrag ska kunna medges så krävs det att utrangeringen framstår som definitiv vilket innebär att byggnaden fortsättningsvis inte kan eller kommer att användas i ägarens verksamhet. Utrangering innebär därför att hela, eller så gott som hela, byggnaden rivs.

Viktigt att ha koll på omständigheterna

Grant Thorntons skatteexperter säger att det är viktigt att ha koll på omständigheterna kring rivningen eftersom det annars finns en risk att man skriver av för längre tid än vad man behövereller går miste om att skriva av något som man egentligen har rätt att skriva av.

- Det kan också finnas en risk att man skriver av något som man egentligen inte har avdragsrätt för. Då blir det ett felaktigt avdrag och skattetillägg, vilket kan bli dyrt, säger de.

Tänk också på att alltid stämma av med din skatterådgivare gällande förutsättningarna för avdragsrätt i det enskilda fallet.  

Rådgivning

Vill du ha fler tips på hur du driver ett lyckat fastighetsutvecklingsprojekt?

Ta del av artiklarna med våra experter där berättar dem om skattemässiga frågor som kan uppkomma vid de olika stegen av ett projekt: Förvärv, rivning, utrangering, strukturering, projektering, exploatering, byggnation, infrastruktur och parkering.