article banner
Tips och råd

Var redo innan konjunkturen viker

De flesta ekonomiska bedömare är eniga – lågkonjunkturen är på väg att drabba Sverige under 2020. Men med en strukturerad omvärlds- och riskanalys kan man som företagare vara beredd redan innan nedgången är ett faktum.

Det finns gott om tecken som tyder på att svensk ekonomi är på väg in i en lågkonjunktur under 2020. Statliga Konjunkturinstitutet pekar i sin senaste prognos på att ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och Nordea räknar i sitt konjunkturscenario med svagare inhemsk efterfrågan, lägre export och stigande arbetslöshet. Ekonomistyrningsverket i sin tur spår att tillväxten nästa år blir de svagaste sedan 2012.

Bland de underliggande faktorerna finns handelskonflikten mellan USA och Kina, samt det brittiska utträdet ur EU, osäkerhetsfaktorer som riskerar att slå mot den exportberoende svenska ekonomin. Ett annat problem är ränteläget – normalt kan penningpolitiska lättnader användas som ett medel att dämpa en avmattning i ekonomin, men när den svenska reporäntan redan ligger på -0,25 procent är utrymmet att stimulera genom räntesänkningar i stort sett obefintligt.

I den här situationen gäller det som företagare att ha örat mot rälsen och vara väl förberedd, så att de dåliga tiderna inte kommer som någon överraskning.

rich text with image

– Till att börja med är det viktigt att företaget har en strukturerad omvärldsanalys så att man vet vilka omvärldsfaktorer som påverkar företaget och kan följa hur dessa utvecklas. Företaget bör också ha en ordentlig risk- och intressentanalys och vara förberett inför olika scenarier, säger Per Gardelin, auktoriserad revisor på Grant Thornton.

En bra metod är att arbeta med tröskelvärden för vissa framåtriktade nyckeltal såsom exempelvis orderingång i rapportering och uppföljning, och att ha en tydlig plan för vad som ska hända när dessa värden passeras.

– Det gäller att ha en allmän vakenhet kring vad som händer, inte bara hos kunderna utan även hos leverantörer, finansiärer och i samhället i stort. Och den vakenheten behöver på ett strukturerat sätt omsättas i riskanalyser med planerade aktiviteter för olika scenarier när man gör sin affärsplanering, säger Per Gardelin.

Sex tips som gör dig redo:

  1. Investera i ordning och reda, det är grunden för att möta och i tid uppmärksamma förändringar i omvärlden. Med en god internkontroll och välfungerande internrapportering kan företagets ledning följa hur företaget går. Viktigt är även att rapporteringen är framåtriktad och innefattar prognoser och externa faktorer som påverkar företaget.

  2. Se över företagets rörelsekostnader. Vid en nedgång i efterfrågan kan ett företag snabbt behöva sänka sina kostnader. Finns det möjlighet att anpassa och skapa en mer flexibel kostnadsbild i företaget?

  3. Gör en intressentanalys. Vilka är företagets viktigaste intressenter? Hur påverkar de företaget och hur kan de påverkas av en nedgång i konjunkturen? Intressenter kan så klart stjälpa men allt som oftast hjälpa. En nära dialog och god relation skapar förutsättningar för det.

  4. Gör en riskanalys. Vad kan inträffa som påverkar företaget väsentligt och är det sannolikt att det inträffar? De risker som identifieras bör mötas med åtgärder och aktiviteter i företagets affärsplanering.

  5. Använd en nedgång i konjunkturen till att kraftsamla för kommande högkonjunktur. Till exempel genom att aktivt arbeta med försäljning och att bygga nya relationer eller genom att göra investeringar när kostnadsläget går ned med konjunkturen.
  6. Viktiga intressenter är alltid företagets kunder. Hur påverkas nyckelkunder av en lågkonjunktur? Går det att minska risken för kundförluster genom förändrade rutiner och betalningsvillkor? En annan viktig intressent kan vara företagets bank. En nära dialog med banken där eventuella kommande finansieringsbehov lyfts i god tid innan underlättar.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev