article banner
Tips och råd

Guide: Så får du grepp om likviditeten

Covid-19 leder till stora problem för näringslivet och samhället just nu och för många företag är det likviditetsfrågan som är mest akut. Mats Öberg och Monika Lindberg, båda rådgivare på Grant Thornton, delar därför en guide över möjliga åtgärder i samband med en likviditetskris.

Alla företag är unika och har olika finansiella och affärsmässiga förutsättningar. Om man adderar det rådande läget med en hög grad av osäkerhet uppstår frågan om det ens är möjligt att ge generella råd just nu?

Mats Öberg menar att det finns ett antal aktiviteter och åtgärder som alla kan ha nytta av, men som är lätt att missa under hög press och stress.

- Alla har nytta av en ordentlig kartläggning av nuläget, oavsett om man har ett reellt problem just nu eller inte. Med denna som utgångspunkt kan man skapa beredskap och tydliga handlingsplaner utifrån olika scenarion. Det underlättar mycket att ha detta på plats innan en eventuell kris jämfört med att ta tag i det när man står mitt i den.

Affärsrådgivare
Mats Öberg Kontakta Mats

Om problemen redan finns är det avgörande att snabbt få grepp om likviditet och likviditetsutvecklingen i ett kort och medellångt perspektiv.

- Alla eventuella åtgärder vi nämner här bygger på att man kan uppvisa en detaljerad likviditetsbudget och -prognos. Det är underlag som behövs för såväl interna beslut som vid förhandling med externa intressenter, säger Mats Öberg.

Monika Lindberg håller med:

- Det är jätteviktigt att företagen skapar sig en bild av hur den närmaste tiden ser ut – behöver prognosen upprättas och följas dagligen, veckovis eller månadsvis? Dagligen eller veckovis kan vara lagom om man är mitt i en kris – det avgör sedan hur man väljer att agera. Om likviditeten bara viker tillfälligt så kan en ökad checkkredit vara det man behöver, men om man ser en längre nedgång kan det handla om andra åtgärder som att ta in kapital eller lån. Det är viktigt att ha både ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Affärsrådgivare
Monika Lindberg Kontakta Monika

 

Guide likviditetskontroll

Upprätta likviditetsbudget och likviditetsprognos

 • Om det inte redan finns: Upprätta likviditetsbudget och -prognos. Jobba med korta tidsperioder och uppdatera prognosen löpande. Hur ser kundreskontra ut? När får vi in pengar? Kan vi vara proaktiva och ringa upp kunder för att stämma av kring betalningar? Kan vi vänta med vissa beställningar, reducera avgifter, minimera utgifter, personalkostnader? En detaljerad prognos skapar förutsättningar för att se luckor i tid och överbrygga dem.

Kritiska resurser

 • Prioritera och rangordna vilka resurser som är kritiska för verksamheten på kort respektive lång sikt. I en krissituation måste du identifiera vad som är heligt och centralt för att kunna driva verksamheten efter krisen – allt annat måste tyvärr ifrågasättas.

Genomlysning av kostnader

 • Ett fokus på kostnadssidan ger ofta den snabbaste effekten på kassaflödet från rörelsen, men det är också viktigt att spara på rätt ställen. I ett personalintensivt företag kan neddragningar av personalstyrkan ligga nära till hands, men analysera först konsekvenserna av sådana åtgärder. Hur lång tid tar det innan vi får effekt av kostnadsminskningen? Vad får det för långsiktiga konsekvenser? Genom en noggrann genomlysning av situationen och en detaljerad likviditetsprognos kommer det att vara mycket lättare att fatta rätt beslut.

Se över intäktsflöde och nya möjligheter

 • Jobba aktivt med intäktsflödet och tänk brett: Var är verksamheten som mest sårbar och känslig? Vilka utmaningar har bolagets kunder? Ringa in de största kunderna och intäktskällorna, upprätta dialog och identifiera risker. Finns det alternativa intäktskällor och nya sätt att vara relevant i den uppkomna situationen?

Förbered för flera scenarion

 • När du analyserar och prognosticerar – lås dig inte vid en bild. Förbered dig alltid på ett antal scenarion, varav ett bör vara worst case.

Stöd utifrån

 • Gå noggrant igenom alla möjligheter till stöd och lättnader, exempelvis regeringens åtgärdspaket. Det gäller allt från anstånd med hyror, amorteringar och avgifter till möjliga lån, bidrag med mera.

Möjligheter till kapitaltillskott

 • Tillgångar som inte behövs för att driva rörelsen kan avyttras, som till exempel kapitalförsäkringar. Ägarna kan göra villkorade eller ej villkorade kapitaltillskott.
 • Går det att få hävstång på ägarnas kapitalinsatser? Om ägarna gör kapitaltillskott kan man sträva efter att utöka krediter hos externa långivare alternativt förhandla om villkor (sänka amorteringar, anstånd etcetera). Bygger dock på att man har en väl genomarbetad likviditetsbudget och prognos på plats.

Betalnings- och kredittider

 • Se över kravrutinerna, är de effektiva? En möjlighet är exempelvis att erbjuda kunder kassarabatt för att få in betalningar snabbare och förbättra bolagets likviditet och handlingsutrymme.
 • Kan man förhandla med leverantörer om längre betalningstid, kanske delbetala. Ta en dialog med leverantörer, håll dem informerade och var tydliga. ”Vi har ett tillfälligt problem kopplat till Corona, vi har god strukturell överlevnadskraft”.
 • Säkerställ att ni verkligen utnyttjar den kredittid ni har på leverantörsfakturor.
 • Se över villkoren för leasinggivare och inköp ni gjort på avbetalning – finns det utrymme för att frysa betalningar eller andra åtgärder?

Tydlig kommunikation

 • Skapa en ”övertrygghet” både externt och internt, det vill säga prioritera klar och tydlig kommunikation. Informera tidigt och mycket – både när det gäller medarbetare, kunder och andra intressenter. Osäkerhet externt påverkar förhandlingsutrymmet och internt innebär oro med stor säkerhet sänkt produktivitet.

Involvera personalen

 • Utnyttja företagets samlade kompetens och skapa engagemang genom att bjuda in personalen att komma med förbättrings- och effektiviseringsförslag, Involveringen kan vara avgörande och skapar ofta kraftfulla resultat, ofta med bestående förbättringar som leder till att bolaget kommer stärkt ur krisen.

Kontakta din konsult på Grant Thornton om du behöver stöd i processen, eller hitta din lokala rådgivare här.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.