Skattenyhet

Utökad rätt till momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag

Med:
insight featured image
En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) öppnar upp för avdragsrätt i moderbolag för kostnader vid försäljning av aktier i dotterbolag. Detta när syftet är att effektivisera den kvarvarande verksamheten samt frigöra kapital till koncernens verksamhet. I det prövade fallet anses försäljningskostnaderna vara direkt kopplade till moderbolagets samlade momspliktiga ekonomiska verksamhet. Det blir dock upp till kammarrätten att pröva frågan gällande eventuell begränsning av avdragsrätten.

Bakgrund

Frågan om moderbolagets avdragsrätt för kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier har under lång tid varit föremål för prövning i olika instanser. Försäljning av aktier är undantaget från moms och avdragsrätt saknas därför för kostnader som är direkt kopplade till aktieförsäljning.

HFD har i tidigare praxis uttalat att avdragsrätt kan föreligga i det fall kostnaderna har samband med moderbolagets samlande momspliktiga ekonomiska verksamhet. Enligt HFD ansågs de aktuella konsultkostnaderna ha en direkt koppling till sådan momspliktig verksamhet (skogsrörelse) som moderbolaget bedrev vid sidan om att förvalta sina dotterbolag. Försäljningen av dotterbolagen hade syftat till att effektivisera moderbolagets verksamhet och att frigöra kapital för den kvarvarande momspliktiga verksamheten (skogsrörelsen) i moderbolaget. Försäljningskostnaderna ansågs därmed utgöra allmänna avdragsgilla omkostnader i moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Skatteverket har efter HFD:s tidigare prövning ansett att avdragsrätt för aktieförsäljningskostnader endast kan medges när syftet med dotterbolagsförsäljningen är att effektivisera och frigöra kapital till en egen kvarvarande momspliktig rörelse i moderbolaget som inte är förvaltning av dotterbolag, säger Martin Jacobsson, skatterådgivare på Grant Thornton.

HFD:s bedömning i det nya målet 

I det aktuella fallet bedrev moderbolaget ingen annan momspliktig verksamhet än att tillhandahålla momspliktiga koncerngemensamma tjänster till sina dotterbolag. Syftet med omstruktureringen och dotterbolagsförsäljningen var att effektivisera och öka avsättningen inom den kvarvarande verksamheten samt att åstadkomma ett kapitaltillskott till koncernen. Vinsten från dotterbolagsförsäljningen har tillförts moderbolagets huvudkontorsfunktion.

HFD menar att försäljningen av dotterbolagsaktierna har ett sådant direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlande ekonomiska varsamhet att rätt till avdrag för moms på konsultkostnaderna hänförliga till försäljningen av dotterbolagsaktier föreligger. Det är enligt HFD:s uppfattning utan avgörande betydelse att moderbolaget inte bedriver någon egen momspliktig ekonomisk verksamhet vid sidan av att tillhandahålla momspliktiga förvaltningstjänster till sina dotterbolag, säger Cecilia Smedfors, skatterådgivare på Grant Thornton.

Frågan om avdragsrätten ska begränsas tar dock HFD inte ställning till utan återförvisar denna fråga för prövning av kammarrätten.

Så här kommenterar våra skatterådgivare domen

Det är välkommet att HFD öppnar upp för att avdragsrätt för konsultkostnader vid försäljning av dotterbolagsaktier kan föreligga även när den enda momspliktiga verksamhet som bedrivs i moderbolaget är att tillhandahålla förvaltningstjänster till dotterbolag. Det är också positivt att HFD anser att avdragsrätt kan föreligga för konsultkostnader vid försäljning av dotterbolagsaktier vid omstrukturering även när syftet till viss del är att åstadkomma ett kapitaltillskott till andra bolag inom koncernen och när vinsten tillförs bolagets huvudkontorsfunktion. 

Det är dock olyckligt att HFD inte klargjort hur avdragsrätten ska bestämmas i detta fall. Osäkerhet kommer fortsatt att råda till dess att kammarrätten bedömt frågan. HFD:s motivering är vidare kortfattad och inte helt lätt att följa i alla delar. HFD uttrycker en mer koncernmässig bedömning där nyttan för och användningen inom koncernen beaktas vid prövningen av moderbolagets avdragsrätt. Till skillnad från kammarrätten i målet som gjorde sin bedömning mer strikt utifrån moderbolagets direkta egna användning.

Moderbolag med momspliktig verksamhet bör se över sin hantering av momsavdrag för kostnader vid försäljning av dotterbolag. Mot bakgrund av HFD:s dom kan dessutom finnas möjligheter att rätta tidigare momsdeklarationer och begära momsavdrag sex år tillbaka i tiden. 
 
Kontakta gärna oss för närmare information och rådgivning.

Fördjupa din kunskap: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Fördjupa din kunskap: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.