Skattenyhet

Tolkningen av förmedlingsbegreppet återigen i fokus

Lena Westfahl
Med:
insight featured image
Skatterättsnämnden anser att upplåtelse av en digital plattform för tillhandahållande av vård till patienter utgör en administrativ tjänst. Avgörandet sätter återigen ljuset på tolkningen av förmedlingsbegreppet vad gäller moms. Våra momsrådgivare kommenterar beskedet.

Förmedlingsbegreppet - bakgrund

Bolaget som sökte förhandsbesked tillhandahåller sjukvård i egen regi och innehar även en digital plattform från vilken sjukvård erbjuds. Bolaget ämnade ingå avtal med annan vårdgivare som ansluter sig till bolagets plattform och därigenom erbjuder sjukvård direkt mot patienter. Tjänsten bestod i att erbjuda patienter kontakt med en vårdgivare genom att logga in på plattformen och där fylla i ett medicinskt formulär.

Bolaget önskade få klarhet i om dess tillhandahållande av plattformen till vårdgivare utgjorde förmedling av från moms undantagna sjukvårdstjänster i eget namn för annans räkning. Om så inte bedömdes vara fallet yrkade bolaget att den aktuella tjänsten var en sådan tjänst med nära anknytning till sjukvård som undantas från moms.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden ansåg att bolaget tillhandahöll vårdgivaren en momspliktig administrativ tjänst. Bolaget deltar inte i, och har heller inget bestämmande inflytande över vården. Det är istället vårdgivarna som är medicinskt, juridiskt och affärsmässigt ansvariga för vården mot patienterna.

Skatterättsnämnden menade även att tillhandahållandet inte heller var nära anknutet till sjukvård då det inte uppfyller kraven för detta.

Vår kommentar

Utgången i förhandsbeskedet visar att tolkningen av förmedlingsbegreppet vad gäller moms även fortsättningsvis är oklart, därför är det välkommet att begreppet är uppe till prövning. En ledamot var skiljaktig och ansåg att bolagets tillhandahållande utgör förmedling i eget namn för annans räkning. Den skiljaktige ledamoten konstaterade att frågorna om förmedling på momsområdet är komplexa och att det saknas en röd tråd för tolkningen av förmedlingsbegreppet.

Avgörandet är överklagat vilket är välkommet då vi med tillförsikt ser fram emot att HFD tar tillfället i akt att bringa större klarhet i hur begreppet förmedling ska tolkas vad gäller moms.