Skattenyhet

Positivt besked för Svenska kyrkan: Ingen moms och inkomstskatt

Klas Björnsson
Med:
insight featured image
Ingen inkomstskatt och moms på vissa tjänster som Svenska kyrkan tillhandahåller. Det beskedet har Högsta förvaltningsdomstolen nu gett genom en ny dom, vilket kan innebära en kostnadsbesparing framåt, men även en möjlighet att retroaktivt få tillbaka pengar. Ett efterlängtat besked enligt Klas Björnson, revisor på Grant Thornton med specialisering inom ideell sektor.

I en dom från 9 februari slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast att det inte ska vara inkomstskatt och moms på de IT-tjänster och administrativa tjänster inom juridik och fastigheter som tillhandahållits av Svenska kyrkan nationellt till kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift.

Sammanfattningsvis kommer HFD fram till följande:

”De organisatoriska delarna av Svenska kyrkan utgör enskilda rättssubjekt med egen rättshandlingsförmåga men deras självständighet är begränsad. När det gäller sådana IT-tjänster och administrativa tjänster som är i fråga i målen kan trossamfundet Svenska kyrkan på central nivå besluta om villkoren för utförandet och mottagandet av tjänsterna samt reglera resursfördelningen med anledning av detta. Svenska kyrkans tillhandahållande av de aktuella tjänsterna har därför inte skett till de organisatoriska delarna i deras egenskap av egna juridiska personer utan tillhandahållandena har skett inom trossamfundet Svenska kyrkan. Tjänsterna ska därmed inte inkomstbeskattas.

En förutsättning för att en tjänst ska anses vara omsatt enligt mervärdesskattelagen är att den tillhandahålls mot ersättning i den mening som avses i mervärdesskattedirektivet. Svenska kyrkans tillhandahållanden har skett inom trossamfundet Svenska kyrkan och det föreligger inte något rättsförhållande mellan självständiga parter. Tjänsterna har därmed inte tillhandahållits mot ersättning i direktivets mening och ska inte mervärdesbeskattas.”

Ta del av HDs dom i sin helhet här.

Efter domen öppnas möjligheter att se över vilka tjänster som kan omfattas av HFD:s nya synsätt. Den nya tolkningen kan leda till att moms och inkomstskatt återfås retroaktivt från Skatteverket.

För att återfå moms från Skatteverket krävs en kreditfaktura som uppfyller mervärdesskattelagens krav på en sådan handling. Vidare är det lämpligt att ha en dialog med Skatteverket i samband med att kreditering sker.

Domen avser Svenska kyrkan nationellt men vi ser att det kan finnas en öppning för en tillämpning på alla enheter inom hela Svenska kyrkan och på fler tjänster än de som uppräknas i domen, som till exempel på servicebyråernas tjänster.

Dessutom bör domen få till följd att kostnaderna för att anlita servicebyråerna framgent kan bli 20 procent lägre eftersom fakturering ska ske utan moms.

Vi bevakar frågorna och kan självklart hjälpa till med krediteringar och omprövning av moms samt inkomstskatt, Vi kan även delta i arbetet med att se över vilka tjänster som inte ska beläggas med moms framöver.

Önskar ni komma i kontakt med oss går det bra att kontakta:  

Klas Björnsson eller Sofia Bülow.

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.