Skattenyhet

Nya domar – vad är rätt pris vid fakturering inom koncern med momsfri verksamhet?

Martin Jacobsson
Med:
insight featured image
Vilket underlag ska momsen beräknas på när ett moderbolag tillhandahållit momspliktiga tjänster till helt eller delvis momsbefriade dotterbolag? Detta har Kammarrätten i Göteborg tagit ställning i två nya domar. Utgången visar vikten av att se över prissättningen av koncerngemensamma momspliktiga tjänster som moderbolag tillhandahåller till helt eller delvis momsbefriade dotterbolag. Samtidigt menar våra momsexperter att det finns en del frågetecken.

I momslagen finns särskilda regler om rätt pris vid fakturering till närstående företag, till exempel inom en koncern. Om köpande koncernbolag inte har full avdragsrätt för ingående moms ska moms redovisas på marknadsvärdet av sålda varor och tjänster. Om marknadsvärdet inte kan fastställas ska moms redovisas på ett underlag som motsvarar minst kostnaden för att utföra tjänsterna. När gjord fakturering inte motsvarar marknadsvärde eller nedlagda kostnader ska momsunderlaget omvärderas så de motsvarar dessa värden.

Domarna

Kammarrätten i Göteborg har i två nya domar tagit ställning till vilket underlag momsen ska beräknas på när ett moderbolag tillhandahållit momspliktiga tjänster till helt eller delvis momsbefriade dotterbolag.

Förutsättningarna i båda målen var lite förenklat att moderbolagen fakturerade momspliktiga företagsledningstjänster till dotterbolagen till ett pris som enligt Skatteverket utgjorde underpris. Detta berodde på att moderbolagen inte hade fakturerat ett pris som motsvarade samtliga kostnader, som direkt och indirekt kunde kopplas till de tillhandahållna tjänsterna, till dotterbolagen. Bland annat hade kostnader för en planerad avbruten börsintroduktion inte ingått i utfakturerad ersättning.

Kammarrätten konstaterade att moderbolagens verksamhet bestod av att tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina dotterbolag. Kammarrätten hänvisade till en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen från 2014 som bland annat slår fast att Skatteverket får anses ha visat att fakturering av tjänster skett till underpris, om faktureringen understiger vad det kostar att tillhandahålla tjänsterna. Moderbolagen hade gjort avdrag för ingående moms på samtliga kostnader, och dessa översteg klart de belopp som hade fakturerats till dotterbolagen.

Eftersom moderbolagen hade gjort avdrag för den ingående momsen bör, enligt Kammarrätten, moderbolagen ansett att dessa kostnader ingick som allmänna omkostnader i de momspliktiga tjänster som tillhandahölls dotterbolagen. Kammarrätten ansåg därför att dessa kostnader ska beaktas vid bestämmande av momsunderlaget för moderbolagens tjänster till dotterbolagen. Detta gällde även för så kallade aktieägarkostnader gällande den planerade börsintroduktionen.

Kammarrätten gick således i båda målen på Skatteverkets linje och slog fast att omvärdering av momsunderlaget skulle ske upp till nedlagda kostnader såsom dessa beräknats av Skatteverket. Moderbolagen blev alltså tvungna att redovisa utgående moms på ett underlag som motsvarade nedlagda kostnader och inte bara på fakturerade belopp.

Vår kommentar

Kammarrättsdomarna ger i stora delar stöd för den bedömning kring omvärdering som Skatteverket ger uttryck för i ett ställningstagande från 2019 (diarienummer: 202 195456-19/111). Mot bakgrund av utgången i domarna är det viktigt att koncerner med helt eller delvis momsbefriad verksamhet ser över prissättningen av koncerngemensamma momspliktiga tjänster som moderbolag tillhandahåller till helt eller delvis momsbefriade dotterbolag.

Samtliga kostnader hänförliga till momspliktiga tjänster som moderbolag tillhandahåller till helt eller delvis momsbefriade dotterbolag måste, enligt utgången i kammarrättsdomarna, faktureras ut till dotterbolagen för att det inte ska kunna bli aktuellt med en omvärdering av momsunderlaget med höjd utgående moms som följd. Detta gäller även så kallade aktieägarkostnader såsom exempelvis kostnader i samband med en tilltänkt börsintroduktion.

Enligt vår mening finns det dock skäl att ifrågasätta den slutsats som kammarrätten kommit till i de båda domarna. Att en kostnad för vilken avdrag för ingående moms har beviljats alltid ska beaktas i beräkningen av nedlagda kostnader vid bestämmande av momsunderlaget för utgående moms i enlighet med de momsmässiga omvärderingsreglerna, anser vi inte har något direkt stöd i praxis från varken Högsta förvaltningsdomstolen eller EU-domstolen.

Mot bakgrund av att de momsmässiga avdragsrättsreglerna och omvärderingsreglerna har helt olika syften är det enligt vår mening oklart ifall den slutsats som kammarrätten når i domarna är förenlig med gällande rätt. För att få klarhet i frågan är det enligt vår mening angeläget att Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan. I skrivande stund vet vi inte om så kommer att ske.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.