Skattenyhet

Inget momsavdrag för el- och vattensystem i bostadshus

Martin Jacobsson
Med:
insight featured image
Du som fastighetsägare kan inte dra av momsen vid installation av el- och vatten i bostadshus, trots momspliktig individuell mätning och debitering till de boende. Detta gäller med undantag för själva mätutrustningen där momsen kan dras av. Så säger Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en ny dom. Domstolen ändrar därmed Skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked där avdrag beviljades. Här går vår momsexpert Martin Jacobsson igenom domen.

Av tidigare praxis framgår att 25 procent moms ska redovisas på fastighetsägarens leveranser av el och vatten till de boende när de debiteras efter individuell mätning och faktisk förbrukning. Moms ska redovisas av fastighetsägaren även om bostadsupplåtelsen är momsfri, som vi skrivit i tidigare artikel.

Det har nu prövats om en fastighetsägare kan dra av moms vid inköp och installation av el- och vattensystem (rör, ledningar, elcentral etc.) i rena bostadshus när fastighetsägaren redovisar moms på leveranser av el och vatten. Systemen används för att skapa momspliktiga intäkter och momsen på inköpet ska då normalt vara helt eller delvis avdragsgill. För inköp som avser stadigvarande bostad finns dock ett avdragsförbud och momsen kan inte dras av även om inköpet används i momspliktig verksamhet.

Skatterättsnämnden kom fram till att fastighetsägaren kan dra av moms på installation av el- eller vattensystem till den del systemen används för momspliktiga leveranser av el/vatten och att avdragsförbudet för stadigvarande bostad inte var tillämpligt, läs tidigare artikel på ämnet.

HFD gör dock en annan bedömning. Domstolen menar att el- och vattensystem är nödvändiga för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål och att systemen därmed ska betraktas som en del av bostadsbyggnaden. Inköp och installation av el- och vattensystem omfattas därför av avdragsförbudet för stadigvarande bostad enligt HFD.

Momsavdrag kan däremot ske för inköp och installation av utrustning som behövs för individuell mätning och debitering av el och vatten. HFD anser att sådan utrustning inte motiveras av en byggnads funktionssätt utan av de momspliktiga leveranserna av el och vatten. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad är därmed inte tillämpligt.

Vilka konsekvenser får detta?

Avgörande för domstolens bedömning synes vara att el- och vattensystem i bostadshus är så integrerade och nödvändiga delar att de inte kan avskiljas tillräckligt från bostadsanvändning.

- HFD:s extensiva tolkning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad skapar olyckliga effekter. Momsavdrag kan inte ske till någon del för själva systemen trots att det är frågan om nödvändiga utgifter för momspliktiga intäkter från el och vatten. Detta strider mot grundläggande principer inom mervärdesbeskattningen och leder till allvarliga neutralitetsstörningar då betydande momskostnader uppkommer i en momspliktig verksamhet. Var detta verkligen avsikten när avdragsförbudet för stadigvarande bostad infördes i momslagen? säger Martin Jacobsson.

Det kan även ifrågasättas om tillämpningen av avdragsförbudet är förenlig med EU-rätten. Sverige får ha ett särskilt avdragsförbud för stadigvarande bostad men tillämpningsområdet för förbudet får inte utvidgas efter EU-inträdet. Mot bakgrund av aktuell reglering i momslagen för leveranser av el- och vatten vid EU-inträdet och då gällande praxis uppkommer betydande osäkerhet om det har skett en otillåten utvidgning.

- Det var därför olyckligt att HFD inte begärde prövning hos EU-domstolen i denna fråga. HFD kunde åtminstone ha motiverat varför domstolens bedömning är förenlig med EU-rätten, säger Martin Jacobsson.

Domen från HFD är i linje med Skatteverkets uppfattning i ett ställningstagande från 2018 (Skatteverkets ställningstagande en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt den 9 februari 2018 dnr 202 54979-18/111).

Undantag om du har kommersiella lokaler

Notera att domen avser rena bostadsbyggnader utan kommersiella lokaler. Skulle lokaluthyrningen vara momspliktig kan avdrag ske för all moms på el- och vattensystem hänförlig till lokalerna enligt regler om frivillig skattskyldighet. Om lokaluthyrningen är momsfri anser Skatteverket att avdrag kan ske för en mindre del av momsen på systemen hänförlig till lokalerna vid tillämpning av individuell mätning och debitering av el och vatten.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 2 februari 2021 mål nr 3808-20.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.