article banner
Branschnyhet

Så tar du bokslutet i mål för din ideella organisation – extra viktigt just nu

Elisabeth Raun Elisabeth Raun

Det är bra att ha en välplanerad process för bokslutet. Det ger organisationen möjlighet att göra nödvändiga anpassningar - utan att förlora styrningen av de grundläggande arbetet - när omvärldsfaktorerna så kräver. Något som aktualiserats nu i samband med coronaviruset covid-19.

Inte minst påverkas arbetet här och nu, men det kommer också att påverka verksamheten framöver. Vår redovisningsexpert Elisabeth Raun vet hur du tar bokslutsarbetet i mål och hur du ser till att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten. Här får du hennes tio tips:

  1. Planering
   – Planera tidplan, samtliga moment och utse ansvariga.
  2. Uppdatering
   – Se till att nya redovisningsprinciper tas med i årsredovisningen.
  3. Bokslut
   – Gör noggranna avstämningar och analyser av samtliga konton i balans- och resultaträkning.
  4. Årsredovisning / Verksamhetsberättelse
   – Fördela informationen så att årsredovisningen följer lagkraven och att verksamhetsberättelsen som är frivillig är anpassad till verksamheten och branschen
   –Ta med noten ”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång”
   Här beskriver ni coronavirusets påverkar på er organisation nu och förväntad påverkan i framtiden. Detta gäller både påverkan på verksamheten och ekonomin, t ex ökad eller minskad efterfrågan på den verksamhet som organisationen driver och värdenedgång i värdepappersportföljen samt en förväntad minskning av direktavkastningen.
   – Även förvaltningsberättelsen behöver kompletteras med information om coronas påverkan.
  5. Revision
   – Stäm av med revisorn i god tid vilka underlag som behövs.
  6. Styrelsemöte
   – Samordning med ordförande och hantering av underskrift av årsredovisning.
   – Undersök om det går att underteckna årsredovisningen elektroniskt
   - Ett alternativ är att var och en av styrelsens ledamöter skriver ut påskriftssidan, undertecknar och skickar in till kansliet för sammanställning. Detta kommer ge flera underskriftsidor eftersom underskrifterna måste finnas i original.
  7. Utskick
   – Se till att medlemmar får årsredovisningen i tid.
  8. Årsmöte
   – Just nu kan det vara svårt att hålla ett vanligt årsmöte. Undersök möjligheterna till att skjuta upp årsmötet.
   - Kanske går det att hålla ett årsmöte online, men kom då ihåg den demokratiska processen; hur ser man till att alla har möjlighet att närvara, hur hantera röstlängder, hur ser föreningen till att det bara är medlemmarna som är närvarande.
   - Sök stöd i stadgar, nya lagar, följ råd och tips från branschorganisationer, diskutera med era revisorer.
   – Presentationen av årsredovisning.
  9. Årsredovisning till myndigheter
   – Länsstyrelsen, Bolagsverket, Svensk Insamlingsorganisation. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig.
  10. Utvärdering
   – Gå igenom bokslutsprocessen och utvärdera, gör förbättringar till nästa år.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev