Branschnyhet

Så påverkas ideell sektor av nya momslagen 2023

Lena Westfahl
Med:
insight featured image
1 juli 2023 införs den nya momslagen som gör svenska momsreglerna mer lättillgängliga och lättare att förstå. För ideell sektor är ändringen i lagtexten för interna tjänster särskilt intressant. Lena Westfahl berättar om den nya skrivningen och vad man hoppas uppnå.

Momslagstiftningen har förändrats under årens lopp men det finns några milstolpar. Momsen infördes 1969 och ersatte då den allmänna varuskatten (omsen). Inför kommande EU-inträde ändrades momsreglerna helt den 1 juli 1994. Då anpassades lagen till de EU-gemensamma momsreglerna, det så kallade mervärdesskattedirektiv. Nu nästan 30 år senare är det dags igen. Den 1 juli 2023 införs en moderniserad momslag som omarbetats i syfte att göra momsreglerna mer lättillgängliga och lättförståeliga.  

Den nya momslagen innebär inte att reglerna förändras helt men däremot blir det ett nytt sätt att prata moms. Välbekanta begrepp som till exempel ”skattskyldig” och ”omsättning” slopas. Istället kommer begrepp som beskattningsbar person, betalningsskyldig och leverans av vara mot ersättning respektive tillhandahållande av tjänst mot ersättning att användas. Utöver modernisering av språket och omarbetning av lagen införs även speciallagar som rör distanshandel (e-handel) av varor i momslagen.  

Lena Westfahl , Auktoriserad skatterådgivare
En förändring som berör alla är att man tvingas se över sina referenser på kundfakturor där försäljning sker utan moms. Det gäller till exempel försäljning av varor och tjänster till utlandet. Laghänvisningar och momsreferenser kan behöva ändras.

Undantag för interna tjänster

– För ideell sektor är ändringen i lagtexten för interna tjänster intressant. Genom att dela ekonomi-, IT- och andra administrativa resurser förenklas och effektiviseras olika funktioner samtidigt som besparingar kan göras. Såsom momsreglerna för interna tjänster har kommit att tolkas i Sverige är reglerna i stort sett omöjliga att tillämpa, förklarar Lena Westfahl.

För att undantaget för interna tjänster ska få tillämpas krävs att: 

  • verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos de fysiska eller juridiska personerna, 
  • tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten, och 
  • ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande. 

I vår nuvarande momslag säger konkurrensrekvisitet att ”Undantaget avser endast sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen.” Det är formuleringen i detta konkurrensrekvisit som begränsar tillämpningen eftersom ingen utanför gruppen får tillhandahålla sådana tjänster som man vill dela kostnad för. I nya momslagen kommer det istället att stå ”Första stycket gäller under förutsättning att undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen”.

Ny momslag – det krävs för att bli compliant
Ny momslag – det krävs för att bli compliant
Läs denna artikel

– Många, däribland våra politiker, har hela tiden hoppats på att den nya skrivningen ska ge en ändrad tillämpning av regeln för interna tjänster. Efter uttalanden från Skatteverket under våren 2023 framgår det att Skatteverket inte delar detta synsätt (se Altinget, 1 februari 2023). Det ser därför ut att krävas en rättslig prövning av konkurrensrekvisitet för att slutligen klargöra om momsregeln för interna tjänster ska fortsätta att vara omöjlig att tillämpa i Sverige, säger Lena Westfahl.

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Om du vill läsa mer – se våra artiklar om interna tjänster och nya momslagen: