Vi ger rådgivning och överför kunskap till företag som står i begrepp att vidta åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Varje år beräknas penningtvätt uppgå till 100–130 miljarder kronor enbart i Sverige. Allt fler företag förväntas därför upprätta åtgärder kopplade till AML (Anti-Money Laundering) och CFT (Combating the Financing of Terrorism). Grant Thornton erbjuder rådgivning till företag inom finansiell sektor som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi ser det som ett viktigt bidrag att, tillsammans med våra kunder, arbeta systematiskt för att uppfylla och överträffa de höga standarder som krävs för att bekämpa penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT).

GAP-analys av företagets AML/CFT-arbete

Vi erbjuder en noggrann och strukturerad genomlysning (GAP-analys) av företagets AML- och CFT-processer. Vår analys omfattar:

 • Allmän riskbedömning
 • Rutiner och riktlinjer
 • Utbildningsprogram
 • Åtgärder för kundkännedom
 • Riskklassificering
 • Övervakning och rapportering
 • Interna kontrollsystem

Målet är att identifiera risker och brister, bedöma era rutiner och riktlinjer, samt erbjuda råd för förbättring inom riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll gällande AML och CFT.

Oberoende granskningsfunktion AML/CFT

Vi erbjuder en oberoende granskning av ert företags AML- och CFT-processer med fokus på följande områden:

 • Organisationsstruktur
 • Rutiner och riktlinjer
 • Intern kontroll
 • IT-system
 • Riskhantering enligt penningtvättsregelverket

Vår metod

Riskanalys

Vi utför en noggrann riskanalys för att identifiera potentiella risker.

Granskningsplan

Vi utvecklar en plan för genomförandet av granskningen.

Intern granskning

Vi granskar era interna rutiner, riktlinjer och genomför stickprovsvisa kontrollgranskningar.

Detaljerad rapport

Resultaten av vår granskning presenteras i en detaljerad skriftlig rapport.

Rekommendationer

Vi ger rekommendationer för förbättringar för att åtgärda eventuella brister.

Rådgivning

Efter myndighetstillsyn eller när företaget av andra skäl behöver förbättra sina processer, kan vi erbjuda råd och stöd. Vår expertis hjälper företaget att stärka dess interna kontroll och uppfylla relevanta regelverk på bästa möjliga sätt.

Utbildning

Vi erbjuder riktade utbildningsinsatser inom AML och CFT för att hjälpa företagets personal att förstå och hantera de senaste riktlinjerna och kraven för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Test av kontroller – design och effektivitet

Vi hjälper företaget att utvärdera och förbättra sina kontroller genom att analysera deras design och effektivitet. Genom att granska och testa företagets befintliga kontroller kan vi identifiera områden där förbättringar kan göras för att säkerställa fullständig regelefterlevnad.

 

Kontakta oss för att få hjälp med frågor relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism.