article banner

Ledning och styrelse

Grundat för tillväxt

Företagsledning

Företagsledningen leds av vd och träffas månatligen för att hantera aktuella frågor och verksamhetens utveckling. Företagsledningen är ansvarig för genomförandet av företagets strategi och affärsplan och även för att bolaget har ett eff ektivt system för kvalitet och intern kontroll. Arbetet innebär bland annat riskkartläggning och att införa policys, rutiner och kontinuerlig uppföljning och övervakning av kvalitet och eff ektivitet i intern kontroll. I ledningens arbete ingår också att utvärdera befi ntliga och nya partners, samt att förbereda underlag och förslag till styrelsen om partnerförändringar.

Medlemmar
Anna Johnson, vd
Karitha Ericson, COO, vice vd
Daniel Forsgren, CFO, vice vd
Annie Sebelius, Director Marketing & Communications
Monika Wannholm, Office Managing Partner
Henrik Johansson, Head of Office Network
Pia Håkansson, People & Culture Director

Styrelse

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar beslutsordningen inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. 

Medlemmar
Michael Palm, ordförande, Uppsala
Mia Rutenius, Stockholm
Carl Niring, Stockholm
Rickard Julin, Helsingborg
Sara Uhlén, Stockholm
Henrik Hedberg, Stockholm
Anna Lenhammar, personalrepresentant, Uppsala
Anna Johnson (adj), vd, Stockholm
Peter Resborn (adj), chefsjurist, Stockholm
Lennart Käll (adj), extern styrelseledamot

Styrelseordförande

Michael Palm

Kontakta Michael