Grundat för tillväxt

Företagsledning

Företagsledningen leds av vd och träffas månatligen för att diskutera aktuella frågor och verksamhetens utveckling. Företagsledningen är ansvarig för genomförandet av företagets strategi och affärsplan och även för att bolaget har ett effektivt system för kvalitet och intern kontroll.

Arbetet innebär bland annat riskkartläggning och att införa policys, rutiner och kontinuerlig uppföljning och övervakning av kvalitet och effektivitet i intern kontroll. I ledningens arbete ingår också att utvärdera befintliga och nya partners, samt att förbereda underlag och förslag till styrelsen om partnerförändringar.

Medlemmar
Anna Johnson, vd
Karitha Ericson, COO, vice vd
Daniel Forsgren, CFO, vice vd
Annie Sebelius, Director Marketing & Communications
Monika Wannholm, Office Managing Partner
Henrik Johansson, Head of Office Network
Mats Fagerlund, Head of Advisory
Pia Håkansson, People & Culture Director 

Styrelse

Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av fem ordinarie styrelse ledamöter. Styrelsen har dessutom två adjungerade externa ledamöter som tillsammans med vd och en personalrepresentant har deltagit i samtliga styrelsemöten. Under året har styrelsen haft sex ordinarie möten samt två strategimöten. De externa adjungerade ledamöterna bidrar till värde i form av externa perspektiv och erfarenheter i strategiskt viktiga frågor. Styrelsen har normalt fem till sex ordinarie sammanträden per år och hanterar för ett aktiebolag sedvanliga styrelsefrågor. Styrelsen utser verkställande direktör och beslutar även om system och rutiner för intern kontroll samt lämnar förslag till partnermötet om delägarförändringar och riktlinjer för ersättningar. Företagets revisor redovisar sina iakttagelser årligen vid ett möte till styrelse och företagsledningen.

Medlemmar
Michael Palm, ordförande, Uppsala
Mia Rutenius, Stockholm
Carl Niring, Stockholm
Rickard Julin, Helsingborg
Sara Uhlén, Stockholm
Henrik Hedberg, Stockholm
Anna Lenhammar, personalrepresentant, Uppsala
Anna Johnson (adj), vd, Stockholm
Peter Resborn (adj), chefsjurist, Stockholm
Sandra Winqvist (adj.), personalrepresentant, Kristianstad
Lennart Käll (adj), extern styrelseledamot

Styrelseordförande Michael Palm Kontakta Michael