Grundat för tillväxt

Företagsledning

Företagsledningen leds av vd och träffas månatligen för att hantera aktuella frågor och verksamhetens utveckling. Företagsledningen är ansvarig för genomförandet av företagets strategi och affärsplan och även för att bolaget har ett eff ektivt system för kvalitet och intern kontroll. Arbetet innebär bland annat riskkartläggning och att införa policys, rutiner och kontinuerlig uppföljning och övervakning av kvalitet och eff ektivitet i intern kontroll. I ledningens arbete ingår också att utvärdera befi ntliga och nya partners, samt att förbereda underlag och förslag till styrelsen om partnerförändringar.

Medlemmar
Anna Johnson, vd
Karitha Ericson, COO, vice vd
Daniel Forsgren, CFO, vice vd
Annie Sebelius, Director Marketing & Communications
Monika Wannholm, Office Managing Partner
Henrik Johansson, Head of Office Network
Pia Håkansson, People & Culture Director
Mats Fagerlund, Head of Advisory

Styrelse

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar beslutsordningen inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Styrelsearbetet under året följer en fastställd årsagenda i form av ett
årshjul. Styrelsen har inte inom sig, förutom en utsedd kvalitetsansvarig, gjort någon fördelning av styrelsens ansvarsområden utöver styrelseordförandes särskilda ansvar. Enskilda styrelseledamöter är, på grund av sin särskilda kompetens och erfarenhet, mer drivande i vissa frågor. Styrelsen följer upp verkställande direktörens arbete samt ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer av bolagets är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål där hållbarhet är en integrerad del, större investeringar, utvärdering och tillsättande av VD samt löpande uppföljning av verksamheten. Styrelsen fastställer årligen övergripande policys, riktlinjer
kring kvalitet, budget och ansvarar för årsredovisningen. Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta utövas enligt aktiebolagslagen och andra relevanta lagar. Denne följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är
nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut.

Medlemmar
Michael Palm, ordförande, Uppsala
Mia Rutenius, Stockholm
Carl Niring, Stockholm
Rickard Julin, Helsingborg
Sara Uhlén, Stockholm
Henrik Hedberg, Stockholm
Anna Lenhammar, personalrepresentant, Uppsala
Anna Johnson (adj), vd, Stockholm
Peter Resborn (adj), chefsjurist, Stockholm
Lennart Käll (adj), extern styrelseledamot

Styrelseordförande Michael Palm Kontakta Michael