Nya behov i en ny tid

Vi lägger ännu ett starkt år bakom oss. Vårt uppdrag är att följa dynamiska ägarledda bolag på deras tillväxtresa och våra resultat visar att vi är en bra partner till Sveriges tillväxtbolag.

En stor del av vår verksamhet är väl reglerad och därmed är god riskhantering, regelefterlevnad, intern styrning och kontroll viktiga grundförutsättningar. Grundläggande för vårt etiska agerande är vår hållbarhetspolicy som baseras på UN Global Compacts 10 principer. I vår strävan att utveckla och förbättra säkerställer vi att våra samarbetspartners och leverantörer arbetar för en hållbar utveckling genom vår uppförandekod. Vi värnar om en kultur där varje medarbetare har ett ansvar att agera etiskt och följa gällande regelverk.

Vi rapporterar årligen resultatet av vårt arbete och hur vi arbetar för att nå vår vision. Från och med i år presenterar vi hållbarhetsinformation i vår årsredovisning för att tydliggöra det värde vi skapar tillsammans med våra kunder och ge en helhetsbild av vår interaktion med omvärlden.