article banner
Skattenyhet

Transfer Pricing i en krissituation – gör en analys

Lars Jernkrok Lars Jernkrok

De metoder som företag idag tillämpar för att fastställa en transfer pricing policy har ofta tagits fram under en tid då man ställdes inför normala risker i normala kommersiella situationer. I samband med coronaviruset covid-19 testas metoderna på ett helt nytt sätt och ger upphov till andra typer av risker. Skatterådgivaren Lars Jernkrok delar här med sig hur man kan analysera koncernens flöden och prissättningspolicy.  

- En vanlig prissättningsmetod idag baseras på att vissa parter i koncernen bär låg risk med därtill låg, men stabil vinstmarginal – inte sällan kostnadstäckning plus ett vinstpåslag eller en marginal på försäljningensäger Lars Jernkrok 

I många koncerner leder nuvarande transfer pricing-modeller till att vissa koncernbolag tvingas redovisa vinst trots att koncernen som helhet går med underskott på grund av covid-19. normalfallet skulle det innebära en önskvärd fördelning av beskattningsbart resultat mellan koncernbolagen, men i det läge som nu uppstått krävs en djupare analys för att fånga upp de risker som tillkommit 

Skatterådgivare
Lars Jernkrok Kontakta Lars

- Genom att vara proaktiv i den uppkomna situationen går det att fatta välbalanserade beslut kring vissa transfer pricing-relaterade risker. Beroende på den individuella situationen kan man uppnå en reducerad effektiv skatt på koncernnivå och ett förbättrat kassaflöde. Just nu hjälper jag flera bolag att analysera deras nuvarande policy. Vi ser att det i många fall finns stöd för att den ekonomiska risken ska delas av flera bolag i koncernen, säger Lars Jernkrok 

Transfer pricing-analys 

I en analys fokuserar man på de avtal som är tecknade mellan parterna och vilken effekt covid-19 har på de olika parternas möjlighet att fullgöra sina förpliktelser. Det kan t ex handla om att tillhandahålla tjänster, tillverka och distribuera produkter samt sälja ett företags produkter. De frågeställningar som kan uppstå handlar i stora drag om vem som bör bära den ekonomiska risken för diverse olika scenarios.

- En sådan här extraordinär situation som näringslivet nu hamnat i kan riskera att inte bara leda till problem att fullgöra sina förpliktelser utan även till omstruktureringar inom en koncern – nedläggning och flytt av produktionskapacitet, reduktion och flytt av personella resurser samt överlåtelser av immateriella tillgångar. Alla dessa åtgärder kan få konsekvenser på företagens transfer pricing och bör utredas, säger Lars Jernkrok.

Viktigt att tänka på är att en sådan här analys måste ha sin grund i ”armlängdsprincipen”, dvs den måste kunna finna stöd i såväl svensk lag som OECD:s riktlinjer samt i de avtal som är upprättade mellan parterna.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev