Skattenyhet

Regeringen vill främja entreprenörskap – satsar mer på 3:12

Joanna Bertlin
Med:
insight featured image
I maj 2022 fick en kommitté i uppdrag att se över hur de så kallade 3:12-reglerna avseende utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag kan förenklas. Nu har regeringen meddelat att de ger ett utökat uppdrag till kommittén. Syftet är att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag.

Kommittén får bland annat i uppdrag att:  

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital, 
     
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas, och 
     
  • lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga. 

Vidare stryks en punkt helt i det tidigare direktivet, nämligen den som handlar om ”justerad skattesats”.  

Joanna Bertlin , Auktoriserad skatterådgivare
Finansministern bekräftar att denna punkt har tolkats som en höjning av skattesatsen. Det är inte längre aktuellt med någon skattehöjning utan finansministern understryker att inriktningen för ändrade 3:12-regler ska handla om förenklingar och förbättringar.

Slutdatumet skjuts fram

Kommittén har också förlängts och ska nu redovisa sitt uppdrag den 29 mars 2024 (istället för som tidigare 30 november 2023).

- Regeringen avser att på regeringssammanträde den 26 januari fatta beslut om tilläggsdirektiv enligt ovan. Först då kan vi göra en närmare analys av tilläggsdirektiven, säger Joanna Bertlin.  

Redan nu kan Grant Thorntons skatterådgivare ändå konstatera att det är välkommet med ett utökat och ändrat uppdrag med ett uttalat fokus på ett främjat entreprenörskap. Joanna Bertlin sammanfattar: 

  • Det är positivt att den uttalade inriktningen för 3:12-reglerna ska vara förenklingar och förbättringar. Det är även positivt att punkten om ”justerad skattesats” tas bort då den gett upphov till stor osäkerhet för entreprenörer om vilken skattesats som ska gälla för framtida utdelning och försäljningar, särskilt inom det så kallade gränsbeloppet där skattesatsen idag är 20 procent.   
  • Det är även mycket välkommet att kommittén uttryckligen får i uppdrag att se över utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Som vi skrivit om tidigare har utvecklingen av utomståenderegeln i praxis den senaste tiden medfört att regeln inte är ändamålsenlig. Det följer bland annat av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden från sommaren 2022. Att regeringen nu uttryckligen ger kommittén i uppdrag att analysera hur utomståenderegeln kan förändras för att villkoren för företagen ska förbättras, bland annat i dess förmåga att ”attrahera kapital”, kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen tagit till sig av kritiken från såväl oss och våra branschkollegor som övriga näringslivet samt insett vilka långtgående negativa konsekvenser som kan uppstå för en mängd entreprenörsföretag som tagit in externt kapital om Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs av Högsta förvaltningsdomstolen (dom väntas nu i början av 2023). 
  • Även bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet har i praxis under flera år fått en utveckling och innebörd som inte är helt ändamålsenlig och som försvårar kommersiellt drivna transaktioner. Det är därför välkommet med en uttrycklig översyn av även denna bestämmelse med förbättringar som utgångspunkt.

- Att kommittén i ännu högre grad ska titta på hur entreprenören ska kunna generationsväxla på ett bättre sätt samt underlätta för personal att ta över företaget är också välkommet. De regler för generationsskiften som infördes för ett par år sedan är komplexa och överlåtelser till närstående missgynnas fortfarande mot externa överlåtelser i viss utsträckning. Det vore önskvärt med skatteregler som underlättar för entreprenörer att överlåta företaget till närstående, anställda och externa köpare på ett neutralt sätt så att de affärsmässiga skälen får vara avgörande, säger Joanna Bertlin.

Fördjupa din kunskap: Skatt
Tjänster
Fördjupa din kunskap: Skatt
Jag vill veta mer

Vad händer nu?

Vi inväntar nu tilläggsdirektiven och återkommer därefter med en analys.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.