Skattenyhet

Ny dom från Högsta domstolen – har du debiterats fel stämpelskatt?

Maria Bergenmo
Med:
insight featured image
I de fall som taxeringsvärde saknas och köpeskillingen understiger nämnda värde, ska stämpelskatten beräknas på ett värdeutlåtande beräknat enligt reglerna för fastighetstaxering. Detta har Högsta domstolen kommit fram till i en ny dom, som sannolikt innebär att fastighetsägare har debiterats för hög stämpelskatt i en mängd fall. Våra skatterådgivare går här igenom vad domen kan få för konsekvenser.

Enligt stämpelskattelagen ska stämpelskatten beräknas på det högsta av köpeskillingen för fastigheten och taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas. Saknas taxeringsvärde för det aktuella året ska jämförelsen göras med det värde som inskrivningsmyndigheten, med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättande av den handling på vilken förvärvet grundas.

- Av lagtexten framgår det inte om värdet som stämpelskatten ska beräknas på, då taxeringsvärde saknas, ska utgöras av ett särskilt framräknat taxeringsvärde eller ett marknadsvärde, förklarar Barbro Jansson Stridlund, skatterådgivare på Grant Thornton.

I det aktuella fallet saknades taxeringsvärde för den överlåtna fastigheten. Det innebar att köpeskillingen skulle jämföras med ett annat värde. Frågan som domstolen hade att ta ställning till var om jämförelsen skulle göras med ett marknadsvärde på fastigheten vid tidpunkten för överlåtelsen eller med ett uppskattat taxeringsvärde.

Domstolens slutsats var att värdet ska beräknas enligt reglerna för fastighetstaxering och inte på marknadsvärdet vid tidpunkten för överlåtelsen.

- Vår uppfattning är att detta sannolikt innebär att för hög stämpelskatt har debiterats i en mängd fall, exempelvis vid förvärv av specialenheter och vid delavyttringar. Eftersom taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet på en fastighet kan det röra sig om betydande belopp, förklarar Maria Bergenmo, skatterådgivare på Grant Thornton.

Har du eller ditt företag debiterats stämpelskatt baserat på ett värdeutlåtande kan det med anledning av domen finnas möjlighet att få tillbaka en del av den skatt som betalats. Kontakta oss om du vill ha rådgivning i dessa frågor - vi har flera experter på fastighetstaxering.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.