Skattenyhet

Dags att deklarera din fastighet?

Sora Schnürer
Med:
insight featured image
Som fastighetsägare kan det vara en utmaning att ha koll på fastighetstaxeringen. Alla fastigheter är föremål för allmän fastighetstaxering vart sjätte år och vissa fastigheter är föremål för en förenklad fastighetstaxering som också sker vart sjätte år (mitt emellan de allmänna taxeringarna). Däremellan kan det bli aktuellt med särskild fastighetstaxering. Ett korrekt taxeringsvärde påverkar inte bara uttaget av fastighetsskatt/-avgift, utan även en rad andra faktorer. Den 8 mars är sista dag att deklarera. Här reder vår skatterådgivare Sora Schnürer ut vad som gäller och hur du ska agera.

En fastighet kan taxeras vid allmän fastighetstaxering, förenklad fastighetstaxering och särskild fastighetstaxering. Vilket år allmän fastighetstaxering inträffar beror på vilken slags fastighet det rör sig om. Hyreshusenheter, industrienheter och specialenheter taxerades exempelvis 2019 vid allmän fastighetstaxering och därefter vart sjätte år. Förenklad fastighetstaxering infaller tre år efter att en allmän fastighetstaxering för vissa fastigheter, exempelvis hyreshusenheter, småhusenheter och lantbruksenheter. Under hösten 2021 ska alltså fastighetsdeklarationerna för den förenklade fastighetstaxeringen 2022 lämnas in för hyreshus om inte anstånd med inlämnandet har beviljats. Snart är det alltså dags att börja planera för detta!

Ovanstående innebär att vissa fastigheter, till exempel, hyreshusenheter får nytt taxeringsvärde vart tredje år, medan andra fastigheter, till exempel industrienheter endast får nytt taxeringsvärde vart sjätte år.

Däremellan kan en fastighet få ett nytt taxeringsvärde genom en särskild fastighetstaxering. Särskild fastighetstaxering genomförs varje år där fastigheten inte taxeras genom allmän eller förenklad fastighetstaxering. År 2021 är det dags för samtliga fastigheter (förutom småhus som år 2021 är föremål för allmän fastighetstaxering) att genomgå särskild fastighetstaxering.

Det är dock endast i de fall det skett en förändring av fastigheten sedan ingången av det taxeringsår då allmän eller förenklad fastighetstaxering senast gjordes som ett nytt taxeringsvärde ska åsättas vid särskild fastighetstaxering. Om en ny taxering inte ska ske fastställs föregående års taxeringsvärde oförändrat.

En ändring av taxeringsvärdet vid särskild fastighetstaxering förutsätter även att förändringen går att hänföra till någon av de nytaxeringsgrunder som anges i fastighetstaxeringslagen. Några exempel på vanliga nytaxeringsgrunder är:

  • Nybildning eller ombildning av fastighet, exempelvis vid en avstyckning eller vid annan fastighetsbildningsåtgärd.
  • Ny- och tillbyggnad på en fastighet eller omfattande ombyggnation.
  • Ändrade skatte- och avgiftspliktsförhållanden. Ett exempel är att användningen av ett hyreshus förändras till att användas för samhällsnyttiga ändamål, så att det (om förutsättningarna är uppfyllda) kan övergå till att taxeras som skatte- och avgiftsbefriad specialenhet.
  • Ändrad byggnadstyp och ändrat ägoslag, exempelvis att en byggnad genom ombyggnation ska anses vara av en annan byggnadstyp än tidigare.
  • Rivning av byggnad.

Notera att fastighetstaxeringen grundar sig på fastighetens användning och beskaffenhet vid ingången av varje år. För den särskilda fastighetstaxeringen i år gäller alltså förhållandena per den 1 januari 2021.

Skatteverket skickar ut deklarationsblanketterna i slutet av januari (digitalt) och under februari (via post) i de fall då Skatteverket fått en indikation på att din fastighet har förändrats under året. Det kan vara ett beviljat bygglov eller att en fastighetsbildningsåtgärd registrerats. Som fastighetsägare har du alltid rätt att yrka en ändring av taxeringsvärdet vid särskild fastighetstaxering om du anser att det föreligger en grund för nytaxering, även om du inte erhållit någon blankett från Skatteverket.

Senast den 8 mars 2021 ska deklarationen vara Skatteverket tillhanda. Beslut om det nya taxeringsvärdet lämnas från mitten av juni. Notera att det nya taxeringsvärdet gäller redan från och med den 1 januari 2021.

Tänk på att ett korrekt taxeringsvärde inte bara påverkar uttaget av fastighetsskatt/-avgift, utan även en rad andra faktorer, exempelvis:

  • Hur anskaffningsvärdet ska fördelas mellan mark och byggnad om fastigheten överlåts, vilket i sin tur påverkar avskrivningsunderlaget.
  • Vilken procentsats som ska användas avseende årliga skattemässiga avskrivningar.
  • Stämpelskattens storlek om fastigheten överlåts.
  • Om ett förvärv ska betraktas som köp eller gåva ur inkomstskattehänseende.
  • Fastighetsvärdering, belåning hos bank, försäkringsfrågor med mera.

Vill du veta mer eller har andra frågor om fastighetstaxering? Kontakta Sora Schnürer.

Fördjupa din kunskap: Fastighetstaxering
Tjänster
Fördjupa din kunskap: Fastighetstaxering
Jag vill veta mer

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.