Tillväxt - företag
Case

Dra full nytta av din revisors kompetens

Mia Rutenius Mia Rutenius
Dra nytta av din revisor

Revisorn beskrivs ibland som ägarens bästa vän. Beskrivningen hänger bland annat samman med att revisorn genom sina granskningar ger trygghet och trovärdighet. Ägaren får bekräftelse på att bolagets rutiner fungerar och att den finansiella rapporteringen är korrekt.

Revisionen ger en genomlysning av de finansiellt mest väsentliga riskområdena, men även av hur företagets viktigaste rutiner och processer fungerar.

– Utöver att diskutera våra faktiska iakttagelser från revisionen, tycker jag att bolagen bör använda oss revisorer även när man som ägare, styrelse eller företagsledning vill vidareutveckla verksamheten. Som revisorer och rådgivare med insikter från såväl det reviderade bolaget som andra bolag i samma eller andra branscher kan vi ofta vara ett mycket bra, och ibland underutnyttjat bollplank. Frågorna kan gälla allt ifrån kontroll och effektivitetsfrågor i rutiner och processer, värderingsfrågor och rapporteringsfrågor, till frågor av utvecklingskaraktär och strategier, säger Mia Rutenius, som är auktoriserad revisor, Grant Thornton i Sverige.

När det gäller rapporteringen kan revisorerna bland annat ge råd om hur arbetet kan effektiviseras och om kontrollrutinerna är tillräckliga.

– För bolag som planerar börsnotering är det naturligtvis särskilt viktigt med en finansiell rapportering som är snabb, trygg och har hög kvalitet. Vi i revisionsteamet kan då agera bollplank exempelvis för vilka rutiner och kontroller som kan införas, hur bolaget kan dokumentera sina processer och hur man kan gå tillväga för att upprätta en ekonomihandbok.

När det gäller värderingsfrågor kan vi fungera som stöd när det handlar om rutiner och modeller för hur man värderar olika tillgångar, men också när det gäller exempelvis påminnelserutiner för att säkerställa att bolaget faktiskt får betalt för alla kundfordringar.

Mia påpekar att hon och hennes kollegor är väl insatta i de utmaningar som både det ägarledda företaget och ägaren själv kan stå inför. Det kan till exempel handla om den privata skattesituationen, att man vill ta sitt företag vidare till en ny fas och har funderingar kring styrelsesammansättning och styrelsearbete, att man står inför ett generationsskifte eller att man vill göra en "exit" som ägare genom försäljning eller börsnotering.

Så väljer revisorn vad som granskas
Revisorn inleder med en riskanalys som ringar in de områden som är mest väsentliga att granska för att kunna bedöma kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Det handlar oftast om områden som innehåller komplexa transaktionsflöden eller områden där det finns ett stort inslag av bedömningar.

– Intäktsredovisning, värdering av goodwill, immateriella tillgångar, kundfordringar och lager eller olika typer av avsättningar, är exempel på vanliga riskområden som vi fördjupar oss i, säger Mia. Immateriella tillgångar är inte sällan svåra att värdera och bygger ofta på företagets bedömningar om framtiden.

– Om ett bolag exempelvis utvecklar en ny produkt så redovisas utvecklingskostnaderna som en tillgång i balansräkningen med ett värde som motsvarar de utgifter som har lagts ner fram till bokslutsdagen. När man bedömer om det värdet kan försvaras (eller om man behöver skriva ned det bokförda värdet till ett lägre belopp) så jämför man med verkligt värde, vilket i sin tur motsvaras av det beräknade framtida värdet, det vill säga vad produkten framöver bedöms generera i kassaflöden eller vinster.

– Vi kan vara ett stöd i att utarbeta rutiner och modeller för den här typen av värderingar. Revisorns arbete är reglerat av en omfattande internationell standard (ISA). Samtidigt balanseras denna styrning av en stor självständighet, där revisorn själv måste använda sin erfarenhet och sitt professionella omdöme i alla kritiska vägval och avgöranden.

– Att i varje uppdrag hitta rätt avvägning mellan reglering och självständighet är en utmaning i sig. Enligt lagen krävs dessutom en omfattande dokumentation av motiven för våra val och allt annat vi gör inom ramen för revisionen. Jag är övertygad om att få av våra kunder känner till hur omfattande dokumentationen är, säger Mia.

Hårda krav för att bli och förbli auktoriserad revisor

För att kunna ansöka om att bli auktoriserad revisor krävs minst sex års utbildning:
  • Minst tre års teoretiska studier på universitet eller högskola som minst ska ha gett en kandidatexamen i valfritt ämne, samt studier inom tio utvalda obligatoriska ämnesområden
  • Minst tre års praktik under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor

Planering, genomförande och summering
Tidslinjen för revisionen är kundanpassad och kan se lite olika ut beroende på verksamhetens omfattning och inriktning. Bolagets egna önskemål om vad revisorn ska göra spelar naturligtvis också in. Enkelt uttryckt kan dock revisionen delas in i tre faser: planering, genomförande och summering/avrapportering.

– Planeringsfasen börjar med ett inledande möte mellan revisionsteamet och kunden. Där går vi igenom nuläget i bolaget och planerade väsentliga händelser i verksamheten, exempelvis om man gjort ett förvärv, lagt ner en verksamhetsgren eller om nyckelpersoner i organisationen bytts ut. Vi beslutar också om inriktning och tidplan för årets revision samt övriga förväntningar på oss och vårt arbete, berättar Mia.

Genomförandet av själva revisionsarbetet planeras så att revisorsteamet i god tid kan hantera väsentliga frågor och iakttagelser för att undvika överraskningar.

– För att slutföra årets revisionsuppdrag summerar och avrapporterar vi vår revision till företagsledning, styrelse och ägare.

Varje dag ett äventyr
Mia konstaterar att efter tjugo år i yrket är varje dag fortfarande lite av ett äventyr.

– Jag får ständigt nya utmaningar från intressanta och utvecklande kunder. Jag kan inte tänka mig något som är roligare. Och ska jag avsluta med ett generellt råd till företagen så är det att de ska ställa många frågor till oss revisorer. Vi vill inget hellre än att hjälpa till.

 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev