article banner
Branschnyhet

Så skapar transportbranschen en hållbar framtid

Transportbranschen ansvarar idag för ungefär en tredjedel av alla utsläpp i Sverige och står inför stora utmaningar framöver. Miljöfrågorna är avgörande, men samtidigt finns det också andra områden där företag verksamma inom transport och logistik kan göra skillnad – och samtidigt stärka sin affär. Vår hållbarhetsexpert Maral Myhr delar med sig av sina bästa tips.

står idag inför en stor transformation i linje med digitaliseringen, nya disruptiva affärsmodeller och ökande hållbarhetskrav. Gränserna för branschen håller samtidigt på att omdefinieras när nya innovativa tjänster gör att transport allt mer kopplas ihop med mobilitetsbranschen. En snabb omställning mot klimatneutrala affärsmodeller krävs, men också mot ökat socialt ansvarstagande. För att lyckas i den nya verkligheten behöver företagen börja se hållbarhet som en helhet och anpassa sina verksamheter.

- Det är generellt en ganska omogen bransch när det kommer till hållbarhetsfrågorna. Omvänt finns det å andra sidan mycket att göra och förbättra. Det företagen behöver göra är att både ta hänsyn till de risker som finns, kopplat till lagkrav, såsom miljö och klimat. Många av bolagen har bra koll på miljöaspekterna men det handlar också om omvärldens krav kring till exempel sociala frågor, arbetsvillkor, trafiksäkerhet, arbetsplatsolyckor, kör och vilotider, säger Maral Myhr.

Fossilfria transporter

Den stora pucken för branschen är såklart omställningen till fossilfria transporter. Maral menar att det händer mycket i branschen och att många tar sitt ansvar. Men omställningen går alldeles för långsamt. De med stora fordon, såsom lastbilar och bussar, ligger inte i framkant.

- Vi måste minska antalet transporter som är drivna på fossila bränslen. Ett förbud mot fossila bränslen och ökade skatter på bränsle kan snart bli verklighet och där måste företagen vara med och ställa om sin verksamhet om de vill bli långvariga. Vi ser nu också att kunderna börjar ställa krav på sina transportörer. Men det handlar också om smartare packning, returtransporter, samlastning och mycket mer effektiva transportflöden.

Digitalisering

Maral lyfter också fram att de företag som drar nytta av digitaliseringen har en stor konkurrensfördel. De som tar en proaktiv roll och automatiserar och lyckas med skalbarheten, utmanar helt klart sina konkurrenter. Många bolag jobbar med att optimera sina logistikflöden, ofta med hjälp av AI. Och med RFID spårar de last. Digital teknik skapar stora möjligheter och framtidssäkrar därmed många bolag.

Viktigt att hantera sociala frågor

Idag finns det många oseriösa företag som gör att man inte konkurrerar på lika villkor. Mutor och korruption är vanligt och det finns mycket illegal arbetskraft och bolag som inte följer lagstiftningen, till exempel minimikravet på regelbundna kontroller av bilarna och installation av alkolås.

- Branschen har helt klart en utmaning och de seriösa aktörerna behöver höja rösten tillsammans för att stävja detta. De måste visa att du tjänar på att vara ansvarstagande och långsiktig bland många aktörer som tyvärr är oseriösa, menar Maral Myhr.

Maral trycker också på att branschen kan bli mycket bättre på att ta tillvara på sin mångfald.

- Transportbranschen representeras av många olika kulturer och är ofta ett första jobb för många som kommer till Sverige. Jobbet är vägen in och det kan vara en bra möjlighet att få fäste i samhället. Så här gör branschen ett stort jobb, men det gäller att det är med rätt villkor.

Fem konkreta tips för att komma igång:

  1. Visa det värde ditt företag skapar. Med en hållbar verksamhet kan du förklara för kunden varför han eller hon ska välja just dig. Det handlar om att förankra vad ni står för, inte bara att ha en policy.
  2. Ta hjälp att gå igenom verksamheten för att integrera hållbarhet i alla delar – det handlar om att identifiera risker, sätta nyckeltal och mål.
  3. För att säkerställa ditt företags fortlevnad måste hela cirkeln vara sluten. Som seriös aktör kan man inte bara utgå från sin egen verksamhet utan man är en del av en större leverantörskedja.
  4. Säkerställkvalitén genom regelbundna uppföljningar. Här har till exempel samordningscentraler ett ansvar att kolla alla sina åkare. På samma sätt som producerande företag måste kolla sina leverantörer.
  5. Ta fram en långsiktig plan för maskinparken. Vad ska bytas ut när och i vilken ordning? Det är stora maskiner, och därmed stora investeringar och tillgångar.

 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev