Öka trovärdigheten och möjlighet att utveckla din hållbarhetsredovisning, klimatredovisning eller annan hållbarhetsdata genom extern granskning och bestyrkande

Hållbarhetsdata kan upplevas som komplex och svåeftersom hållbarhet omfattar olika delar. Det finns flera ramverk att följa och olika sätt att redovisa sin hållbarhetsdata. Med en granskning som också omfattar ett bestyrkande skapas förutsättningar för ökad trovärdighet och möjlighet att förbättra sin hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsområdets ökande betydelse gör att intressenterna kräver att icke finansiell information bestyrks på samma sätt som den finansiella informationen. Som revisorer och oberoende part kan vi granska och bestyrka klimatredovisning, leverantörsdata och hållbarhetsredovisning i enlighet med internationella standarder som tex. GlobaReporting Initiativ och Integrated Reporting.

Fördelar med hållbarhetsredovisning

Tydliggör vision och strategi – sätter organisationen i ett större sammanhang.

Styrsystem – systematiserad insamling av data skapar möjligheter till förbättring, effektivisering och kostnadsbesparing.

Identifierar styrkor och svagheter
– tydliggör företagets möjligheter och hantera skadlig utveckling i tid.

Motiverar medarbetare – lockar nya talanger och ökar produktiviteten genom att medarbetare blir mer motiverade.

Säkrar rykte och förtroende – en proaktiv och öppen kommunikation stärker varumärket och reducerar risker kopplade till rykte.

Attraherar kapital – signalerar hög kvalité och långsiktigt hållbar styrning vilket gör det lättare att locka investerare.

Skapar engagemang hos intressenterna
– bygger goda relationer och håller organisationen uppdaterad på omvärldens krav.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vår granskning och bestyrkande av hållbarhetsdata för ditt företag kan tydliggöra utvecklingspotential, effektivisera era rutiner samt stärka positionen gentemot olika intressenter.

Ta gärna del av Grant Thorntons integrerade hållbarhetsredovisning [ 4980 kb ].