Att utveckla och integrera hållbarhetsarbetet i affären blir allt viktigare – både för större företag som är skyldiga enlig lag att hållbarhetsrapportera och för mindre organisationer. Våra experter hjälper företag oavsett storlek genom hela processen från nuläge till en färdig hållbarhetsredovisning som lägger grunden och sätter dina framtida ramar för ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

En hållbarhetsredovisning:

 • Identifierar nuläge.
 • Tydliggör vision och strategi.
 • Effektiviserar verksamhetens insamling av data.
 • Säkrar förtroende och skapar engagemang.
 • Motiverar medarbetare.
 • Attraherar kapital.

Varför behövs en hållbarhetsredovisning?

Det finns många goda anledningar till att ta fram en hållbarhetsredovisning. Större företag är skyldiga att göra detta enligt lag. Men i praktiken är hållbarhetsredovisning relevant för alla företag som vill agera hållbart. Samtidigt ökar förväntningarna från både kunder, investerare och medarbetare att företag ska agera hållbart. Detta ökar i sin tur incitamenten för organisationer i alla branscher och storlekar att ta fram en struktur utifrån vilken de kan utveckla och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågorna framåt.

Vem måste hållbarhetsrapportera?

Uppfyller din organisation minst två av följande villkor, under de två senaste fastställda räkenskapsåren, är du skyldig att upprätta en hållbarhetsredovisning:

 • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
 • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
 • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Vår process för framtagande av hållbarhetsredovisning

För att leva upp till intressenters krav och förväntningar på företagets hållbarhetsredovisning arbetar vi efter en väl genomarbetad, beprövad och värdeskapande process som utgår från ditt företags specifika förutsättningar. Som utgångspunkt består den av fyra steg där vi går från nuläge till analys av hur hållbar din organisation är och vilka åtgärder du bör genomföra framåt:

 • Vi gör vi en nulägesanalys och går igenom var organisationen står i dag. Vi diskuterar även er affärsmodell och identifierar existerande policys, rutiner och processer.
 • Vi tar fram en omvärldsanalys med utgångspunkt i rådande trender, omvärldsförändringar, intressentkrav, branschen och konkurrenter. Vi diskuterar omvärldens krav på hållbarhetsredovisning och hur konkurrensfördelar kan skapas genom hållbarhetsarbetet.
 • Vi tar fram en gemensam risk- och väsentlighetsanalys där vi identifierar och prioriterar väsentliga sociala, miljömässiga och affärsetiska risker och möjligheter. Denna hjälper dig navigera bland olika intressenters förväntningar, risker och möjligheter samt prioritera vilka frågor som är strategiskt viktiga för ditt företag att fokusera på.
 • Vi sätter relevanta mål och tar fram tillhörande KPI:er som linjerar med resterande långsiktiga affärsmål utifrån de områden som identifierats.

Insamling, granskning och publicering

Slutligen samlar vi in data och information till hållbarhetsredovisningen och tar fram ett utkast. Därefter går vi igenom rapporten tillsammans för att säkerställa högkvalitativt resultat samt diskuterar nästa steg för att ta bolaget mot en mer långsiktig, hållbar och lönsam framtid. I detta steg arbetar vi tillsammans med företagets kommunikationsavdelning. Under hela processen fram till en färdig hållbarhetsredovisning bistår Grant Thorntons experter löpande med rådgivning, insamling av existerande data och strukturering av rapporten för att göra processen så effektiv som möjligt.

Med hjälp av vår process får du:

 • Ökad förståelse för nuläget.
 • Utvecklade processer.
 • Förslag på nya metoder och rutiner för datainsamling.
 • Bättre hållbarhetsprestanda.
 • Ett ramverk för hållbarhet med nyckeltal och måltal.

Vi hjälper er nå nästa nivå

Grant Thorntons avdelning Sustainability Business Advisory erbjuder specialisttjänster inom strategirådgivning, rapportering, granskning, utbildning, Sustainable Finance och due diligence gällande hållbarhet. Alla experter har stor erfarenhet av och arbetar efter vedertagna internationella ramverk och standarder, samt har ett tydligt kundfokus för att kunna ge den bästa rådgivningen.

Våra experter har en blandning av olika kompetenser, lång erfarenhet och kunskap från en rad olika branscher och har därmed möjlighet att hjälpa alla typer av företag och organisationer på bästa sätt.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vår granskning och bestyrkande av hållbarhetsdata för ditt företag kan tydliggöra utvecklingspotential, effektivisera era rutiner samt stärka positionen gentemot olika intressenter.

Ta gärna del av Grant Thorntons integrerade hållbarhetsredovisning.

Karin Björk
Ansvarig för hållbarhetsredovisning
Karin Björk
Besök Karins profilsida
Karin Björk
Ansvarig för hållbarhetsredovisning
Karin Björk

De senaste nyheterna inom rådgivning

Se fler nyheter