Att utveckla och integrera hållbarhetsarbetet i affären blir allt viktigare – både för större företag som är skyldiga enlig lag att hållbarhetsrapportera och för mindre organisationer. Våra experter hjälper företag oavsett storlek genom hela processen från nuläge till en färdig hållbarhetsredovisning som lägger grunden och sätter dina framtida ramar för ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Frågor och svar om hållbarhetsredovisning

Varför behövs en hållbarhetsredovisning?

Det finns många goda anledningar till att ta fram en hållbarhetsredovisning. Större företag är skyldiga att göra detta enligt lag. Men i praktiken är hållbarhetsredovisning relevant för alla företag som vill agera hållbart. Samtidigt ökar förväntningarna från både kunder, investerare och medarbetare att företag ska agera hållbart. Detta ökar i sin tur incitamenten för organisationer i alla branscher och storlekar att ta fram en struktur utifrån vilken de kan utveckla och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågorna framåt.

Vad gör en hållbarhetsredovisning?
 • Identifierar nuläge
 • Tydliggör vision och strategi
 • Effektiviserar verksamhetens insamling av data
 • Säkrar förtroende och skapar engagemang
 • Motiverar medarbetare
 • Attraherar kapital
Vem måste hållbarhetsrapportera?

Uppfyller din organisation minst två av följande villkor, under de två senaste fastställda räkenskapsåren, är du skyldig att upprätta en hållbarhetsredovisning:

 • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
 • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
 • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.
Vår process för framtagande av hållbarhetsredovisning

För att leva upp till intressenters krav och förväntningar på företagets hållbarhetsredovisning arbetar vi efter en väl genomarbetad, beprövad och värdeskapande process som utgår från ditt företags specifika förutsättningar. Som utgångspunkt består den av fyra steg där vi går från nuläge till analys av hur hållbar din organisation är och vilka åtgärder du bör genomföra framåt:

 • Vi gör vi en nulägesanalys och går igenom var organisationen står i dag. Vi diskuterar även er affärsmodell och identifierar existerande policys, rutiner och processer.
 • Vi tar fram en omvärldsanalys med utgångspunkt i rådande trender, omvärldsförändringar, intressentkrav, branschen och konkurrenter. Vi diskuterar omvärldens krav på hållbarhetsredovisning och hur konkurrensfördelar kan skapas genom hållbarhetsarbetet.
 • Vi tar fram en gemensam risk- och väsentlighetsanalys där vi identifierar och prioriterar väsentliga sociala, miljömässiga och affärsetiska risker och möjligheter. Denna hjälper dig navigera bland olika intressenters förväntningar, risker och möjligheter samt prioritera vilka frågor som är strategiskt viktiga för ditt företag att fokusera på.
 • Vi sätter relevanta mål och tar fram tillhörande KPI:er som linjerar med resterande långsiktiga affärsmål utifrån de områden som identifierats.
 • Slutligen samlar vi in data och information till hållbarhetsredovisningen och tar fram ett utkast. Därefter går vi igenom rapporten tillsammans för att säkerställa högkvalitativt resultat samt diskuterar nästa steg för att ta bolaget mot en mer långsiktig, hållbar och lönsam framtid. I detta steg arbetar vi tillsammans med företagets kommunikationsavdelning.

Under hela processen fram till en färdig hållbarhetsredovisning bistår Grant Thorntons experter löpande med rådgivning, insamling av existerande data och strukturering av rapporten för att göra processen så effektiv som möjligt.

Det nya EU-direktivet för hållbarhetsrapportering: CSRD

I januari 2023 trädde EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft. Direktivet kommer att ersätta EU-direktivet NFRD (Non Financial Reporting Directive) vilket ligger som grund till Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. Bakgrunden till detta är att den icke-finansiella information som rapporterades i enlighet med NFRD uppvisade brister i jämförbarhet, relevans och trovärdighet.

CSRD ämnar därför säkerställa att investerare och övriga intressenter har tillgång till information som hjälper dem att bedöma de investeringsrisker som uppkommer till följd av hållbarhetsrisker inom ESG-områden (Miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning). Direktivet kommer även att öka transparensen och jämförbarheten i företags hållbarhetsrapportering. Vidare ställer CSRD krav på att hållbarhetsinformationen som presenteras i hållbarhetsrapporten genomgår en översiktlig granskning som ska utföras av en oberoende revisor.

Att ha koll på kring CSRD

Vilka företag omfattas av CSRD?

CSRD har lägre tröskelvärden än det tidigare direktivet NFDR. Det här innebär att antalet företag som är rapporteringsskyldiga förväntas öka från 11 700 till 50 000.

CSRD omfattar följande företag:

 • Alla stora EU-företag (inklusive dotterföretag som verkar inom EU vars moderbolag är verksamt utanför EU) som uppfyller minst två av följande kriterier:
  • Över 250 anställda
  • Över 40 miljoner euro i nettoomsättning
  • Över 20 miljoner euro i balansomslutning
 • Alla företag som är börsnoterade på EU-reglerade marknader, exklusive mikroföretag.
 • Globala företag med en nettoomsättning över 150 miljoner euro som har ett dotterbolag eller en filial med substantiell verksamhet inom EU (nettoomsättning över 40 miljoner euro).
Tidslinje för införande av CSRD

Rapporteringskraven inom CSRD kommer successivt att fasas in utifrån storleken på bolagen när direktivet har implementerats i nationell lagstiftning.

 • 1 januari 2024 (rapporter som publiceras 2025) för företag som redan omfattas av NFDR
 • 1 januari 2025 (rapporter som publiceras 2026) stora företag som för närvarande ej omfattas av NFDR
 • 1 januari 2026 (rapporter som publiceras 2027) börsnoterade SME företag
 • 2028 Globala företag med en nettoomsättning över 150 miljoner euro som har ett dotterbolag eller en filial med substantiell verksamhet inom EU (nettoomsättning över 40 miljoner euro)
Vilka krav ställs på hållbarhetsrapporteringen utifrån CSRD?

Direktivet innebär att hållbarhetsrapportering ska ske i enlighet med European Sustainability Reporting Standards (ESRS) och ställer bland annat krav på att företag ska använda sig av dubbel väsentlighe t i sin hållbarhetsrapportering. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) fick ansvar för att ta fram förslag till det nya direktivet.
Det första paketet med 12 standarder lanserades i november 2022 och innehåller dels gemensamma standarder, dels standarder inom ESG-områdena.

 • Inom miljö har standarder tagits fram för: klimatförändringar, föroreningar, vatten och marina resurser, biologisk mångfald och ekosystem samt resursanvändning och cirkulärekonomi
 • Inom samhällsansvar har standarder tagits fram för: egen arbetskraft, arbetare i värdekedjan, påverkan på lokalsamhällen samt konsumenter och slutanvändare
 • Inom bolagsstyrning har standarder tagits fram för: affärsetik

Det andra förslaget som förväntas lanseras av EFRAG i oktober 2023 och fokuserar på sektorspecifika standarder kommer att innehålla tio sektorer: jordbruksindustrin, kolindustrin, gruvindustrin, olje- och gasindustrin (uppströms), olje- och gasindustrin (nedströms), energiindustrin, transportindustrin (väg), motorfordonsindustrin, livsmedelsindustrin samt textilindustrin.

Vi stöttar dig i att navigera kring CSRD

CSRD kommer att innebära en mer professionell och omfattande hållbarhetsrapportering för företag. Vi hjälper dig att stå rustad inför framtidens hållbarhetsrapportering.

Kontakta gärna någon av våra experter som bland annat kan hjälpa dig med:

 • Gap-analys av ert befintliga arbete mot de nya mer omfattande kraven
 • Dubbel väsentlighetsanalys och riskanalys
 • Datastrategi för insamling och rapportering
 • Översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning

Vi hjälper er nå nästa nivå

Grant Thorntons avdelning Sustainability Business Advisory erbjuder specialisttjänster inom strategirådgivning, rapportering, granskning, utbildning, Sustainable Finance och due diligence gällande hållbarhet. Alla experter har stor erfarenhet av och arbetar efter vedertagna internationella ramverk och standarder, samt har ett tydligt kundfokus för att kunna ge den bästa rådgivningen.

Våra experter har en blandning av olika kompetenser, lång erfarenhet och kunskap från en rad olika branscher och har därmed möjlighet att hjälpa alla typer av företag och organisationer på bästa sätt.

Med hjälp av vår process får du:

 • Ökad förståelse för nuläget
 • Utvecklade processer
 • Förslag på nya metoder och rutiner för datainsamling
 • Bättre hållbarhetsprestanda
 • Ett ramverk för hållbarhet med nyckeltal och måltal

Kontakta oss för att få veta mer om hur vår granskning och bestyrkande av hållbarhetsdata för ditt företag kan tydliggöra utvecklingspotential, effektivisera era rutiner samt stärka positionen gentemot olika intressenter.

Ta gärna del av Grant Thorntons integrerade hållbarhetsredovisning.

Johanna Forsgren
Ansvarig för hållbarhetsredovisning
Johanna Forsgren