Vad är CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv och en del av EU:s så kallade gröna giv vars mål är att öka transparens, kvalitet och jämförbarhet. CSRD ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive), liksom Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

Varför införs CSRD?

CSRD har som mål att öka kvalitet, transparens och jämförbarhet gällande hållbarhetsredovisning. Detta innebär bland annat att investerare och övriga intressenter får tillgång till information som möjliggör en bedömning av investeringsrisker till följd av hållbarhetsrisker inom alla ESG-områden (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning). Vidare ställer CSRD krav på att den hållbarhetsinformation som presenteras i hållbarhetsrapporten, ska genomgå en översiktlig granskning, utförd av en oberoende revisor.

Hur påverkas ditt företag av CSRD?

Direktivet innebär att hållbarhetsrapportering ska ske i enlighet med ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som tagits fram av EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) och ställer bland annat krav på att företag ska använda sig av dubbel väsentlighet i sin hållbarhetsrapportering.

ESRS består av 12 standarder och 82 nyckeltal, dels gemensamma generella och dels ämnesspecifika kopplat till ESG-områdena.

  • E (miljö): standarder för klimatförändringar, föroreningar, vatten och marina resurser, biologisk mångfald och ekosystem samt resursanvändning och cirkulärekonomi 
  • S (samhällsansvar): standarder för egen arbetskraft, arbetare i värdekedjan, påverkan på lokalsamhällen samt konsumenter och slutanvändare 
  • G (bolagsstyrning): standarder för affärsetik


Vilka standarder och nyckeltal ditt företag ska rapportera på styrs utifrån den dubbla väsentlighetsanalysen.

Viktiga datum när CSRD börja gälla

Räkenskapsåret 2024 (rapporter som avlämnas år 2025):
För noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda som idag redan omfattas av NFRD.

Räkenskapsåret 2025 (rapporter som avlämnas år 2026):
För företag som uppfyller minst två av följande kriterier.*
Över 40 miljoner euro i nettoomsättning
Över 20 miljoner euro i balansräkning
Över 250 anställda

Räkenskapsåret 2026 (rapporter som avlämnas år 2027):
För noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut samt vissa försäkringsföretag.

*Just nu pågår en översyn om att inflationsjustera tröskelvärdena, Grant Thornton bevakar utfallet.

Hur kan vi hjälpa dig?

CSRD kommer att innebära en mer professionell och omfattande hållbarhetsrapportering för företag. Vi hjälper dig att stå rustad inför framtidens rapportering och att leva upp till kraven i CSRD.

Kontakta gärna någon av våra experter som bland annat kan hjälpa dig med:

  • CSRD Gap-analys av ert befintliga arbete mot de nya mer omfattande kraven
  • Dubbel väsentlighetsanalys och riskanalys
  • Datastrategi för insamling och rapportering
  • Översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning utifrån CSRD

Webbinarium

CSRD: Vad gäller nu och hur kommer vi igång med arbetet?

Lyssna in på vårt CSRD-webbinarium om vad som gäller nu och hur du kommer igång med arbetet. Vad ska till exempel en hållbarhetsrapport enligt det nya och slutliga direktivet innehålla? Var ska rapporten publiceras och vilka granskar egentligen? Allt detta och lite till reder vi ut!