Skattenyhet

Skatterådgivarens 10 tips inför 2023

Tobias Bjarneborg
Med:
insight featured image
Inför årsskiftet finns det en mängd beslut, regler och omständigheter som kan påverka skatten för dig som företagare. Tobias Bjarneborg, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton, guidar dig rätt inför årsskiftet och ger sina 10 bästa tips inför bokslut och deklaration.
överblick

1. Planera ditt ägande

I fåmansföretag där din roll förändras är det viktigt att veta hur företag ska klassificeras. Har det under åren tillkommit utomstående ägare eller har du slutat arbeta i företaget kan karensperiod ha påbörjats. Efter att en tidigare aktiv delägare varit passiv i fem hela beskattningsår eller om det tillkommit ett utomstående ägande om minst 30 procent kan andelarna vid ingången av det sjätte beskattningsåret anses okvalificerade, under förutsättning att övriga krav är uppfyllda.

Vill du som ägare vara säker på att en karensperiod påbörjas före ingången av 2023 eller i vart fall före utgången av 2023 rekommenderar vi att man sätter en plan för när karensperioden ska påbörjas och vilka åtgärder som ska vidtas före. Det kan till exempel vara att tydligt avsluta sin anställning, flytta ut från bolagets kontor och säga upp mobilabonnemang. Även åtgärder som att maila till alla anställda och kommunicera offentligt en sista dag kan vara av vikt vid en bevisprövning av när passiviteten faktiskt inleddes. 

Har du ett stort gränsbelopp kan det å andra sidan vara viktigt att säkerställa att aktierna inte blir okvalificerade.

2. Ha koll på potentiella förändringar avseende utomståenderegeln

Under sommaren 2022 har Skatterättsnämnden meddelat två nya förhandsbesked och så sent som 19 oktober fastställdes ett annat förhandsbesked av Högsta förvaltningsdomstolen, alla avseende utomståenderegeln - som ska balansera skatten för olika typer av ägande i fåmansföretag. I de båda fallen hos Skatterättsnämnden har utgången varit negativ för de sökande och de har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Slutsatsen av dessa är bland annat att fysiska personer som själva är verksamma i sina egna ägarbolag, till exempel ett investeringsbolag, inte kommer kunna anses som utomstående ägare om de deltagit i en nyemission eller på annat sätt tillfört kapital till verksamhetsbolaget. Inte heller de riskkapitalbolag som är fåmansföretag där delägarna innehar kvalificerade andelar, kommer kunna anses som utomstående i fåmansföretag de investerar. Det blir också än mer tydligt att det rör sig om strikta kriterier vad gäller både omfattningen och tiden av ägandet.

För de som förlitar sig på utomstående äganden likt de ovan beskrivna situationerna bör därför under 2023 vara extra uppmärksamma kring utgången i de två målen hos Högsta förvaltningsdomstolen.

3. Se över ditt löneuttag

Äger du andelar i ett fåmansföretag är det viktigt av att se över ditt löneuttag under 2022 för att få räkna löneunderlag i beräkningen av gränsbeloppet 2023 för lågbeskattad utdelning. Med löner avses kontant utbetalda löner och inkluderar i detta avseende inte förmåner.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget och dess dotterbolag eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022). Notera att lönekravet även kan uppfyllas av en närstående till ägaren. 

Lönen påverkar utöver löneunderlaget ovan inte bara vilken skatt du betalar, om du betalar statlig skatt eller endast kommunal skatt, utan även de sociala förmåner som du som företagare har rätt till. Kombinationen av att inte ta ut en för hög lön utifrån skattesynpunkt och samtidigt inte heller för låg lön utifrån de sociala förmånerna är inte alltid helt enkel. Därför har vi sammanställt några av de viktigaste brytpunkterna för att anpassa lönen under de sista lönekörningarna före årsskiftet.

skattetabell 2023

4. Skjut på ägarförändringar till efter årsskiftet

Du får beräkna löneunderlag i ett fåmansföretag du äger vid ingången av året, men underlaget beräknas baserat på löner i företaget och dess dotterbolag för året före beskattningsåret. En ägarförändring under december månad riskerar då att medföra att hela löneunderlaget från 2022 går förlorat. Vi rekommenderar därför ofta att ägarförändringar sker i januari före första lönekörningen för att undvika att hela eller delar av löneunderlaget från 2022 och för 2023 går förlorat.

5. Bilda nytt bolag före årsskiftet

En ägare kan i kombination med huvud-/löneregeln beräkna ett schablonbelopp på ett annat bolag. I sådant fall är det viktigt att bolaget är bildat och aktierna ägs vid ingången av året. En fysisk person bör alltså förvärva eller bilda ett bolag senast 31 december för att kunna beräkna ett gränsbelopp enligt schablonregeln följande år. Däremot, som nämns i punkt 3, bör en intern aktieöverlåtelse ske i början av ett år för att man inte ska tappa löneunderlag.

6. Öka ditt anskaffningsvärde och samtidigt ditt gränsbelopp på aktier i fåmansföretag

Har du lånat pengar till fåmansföretag? Fundera över om du vill/kan omvandla inlånade medel till ovillkorat aktieägartillskott för att öka anskaffningsvärdet på dina aktier, vilket också höjer årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln. Tillskott som har skett före 31 december får, om de ses som varaktiga, räknas med redan för nästa inkomstår.

7. Ha koll på utredningen av fåmansföretagarreglerna

Utredning pågår med syfte att undvika inkomstomvandling och förenkla Utredning ska vara klar under november 2023.

I Tidöavtalet anges att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, exempelvis genom förändringar i fåmansföretagarregelverket. Om det innebär tilläggsdirektiv till den pågående utredningen återstår att se.

Vi rekommenderar i vanlig ordning att man som ägare håller sig uppdaterad kring utvecklingen inom området.

8. Uppdatera dig kring kvalificerade personaloptioner

Den 1 januari 2022 infördes lättnader i kriterierna för att tillämpa de särskilda förmånsreglerna kring kvalificerade personaloptioner. De nya reglerna innebär följande förändringar i förhållande till tidigare regler. 

  • Fler företag omfattas av bestämmelserna då gränsen för medelantalet anställda höjts till 150 personer och företagets nettoomsättning eller balansomslutning har höjts till 280 miljoner kronor. 
  • Utöver anställda, omfattas numera även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter av bestämmelserna. 
  • I syfte att förenkla den praktiska hanteringen kan en personaloption nyttjas för förvärv av antingen en andel eller en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. Vilket sedan tidigare varit möjligt mot bakgrund av ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen. 
  • En personaloption kan även ges ut av ett företag och ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

9. Få förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att skattereduktionen för installation av grön teknik, det så kallade gröna avdraget, ska förändras genom att subventionsgraden för installation av solceller ska höjas från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna.  

Den föreslagna ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022. 

Sedan 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag.

10. Kom ihåg vad som gäller för skattefria gåvor

Normalt är gåvor från arbetsgivaren till anställda skattepliktiga. Julgåvor till anställda är däremot skattefria för anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms och ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. Om beloppet överstiger 500 kronor blir den anställde beskattad för hela beloppet. En gåva får inte bestå av kontanter eller liknande. 

Observera att den tillfälligt utvidgade möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor till anställda upphörde att gälla redan vid utgången av 2021.