Skattenyhet

Se upp med inkomstskatt och moms vid tillhandahållande av administrativa tjänster

insight featured image
Den senaste tiden har inkomstskatt- och momshantering vid tillhandahållande av administrativa tjänster mellan till exempel riks- och regionorganisationer uppmärksammats. En dom i HFD gör potentiellt dessa tjänster inom Svenska kyrkan inkomstskatt- och momsfria, och vi vill därför uppmärksamma dig på att domen inte kan tillämpas på liknande tjänster mellan andra typer av organisationer. Här förklarar vår skatterådgivare mer.

- Med anledning av domen avseende Svenska kyrkan vill vi uppmärksamma er på en annan dom från Förvaltningsrätten som kom i slutet av 2020 och som i dagarna även fått viss uppmärksamhet i media. Det gäller ett Riksstudieförbund som ålagts att betala moms (drygt 950 000 kr) och skattetillägg (drygt 190 000kr) för tillhandahållande av administrativa tjänster till regionförbunden, vilket Riksstudieförbundet inte redovisat någon moms för, säger Sofia Skoting.

Riksorganisationen har tillhandahållit administration- och ekonomitjänster till regionföreningar (vilka utgör egna juridiska personer) och aktiebolag inom organisationen. Tillhandahållandet av tjänsterna har finansierats genom att riksorganisationen har behållit en del av de bidrag som kommit in centralt för fördelning till regionföreningarna.

Enligt Förvaltningsrätten utgör tillhandahållandet av tjänsterna näringsverksamhet. Inkomsterna från näringsverksamheten kan inte anses ha naturlig anknytning till förbundets allmännyttiga ändamål, och det har heller inte framkommit att tjänsterna tillhör någon annan förvärvskälla. Tillhandahållandet av tjänsterna utgör därmed skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Till skillnad från vad som var fallet i domen avseende Svenska Kyrkan, anser Förvaltningsrätten i detta fall att tillhandahållandet av tjänster från riks- till regionorganisationerna utgör omsättningar i momshänseende.

Regionorganisationerna är fristående från riksorganisationen och betalar en ersättning motsvarande prissättningen för de tjänster som riksorganisationen tillhandhåller regionerna. Undantaget för moms enligt 3:23a mervärdesskattelagen är inte heller i detta fall tillämpligt enligt Förvaltningsrätten.

– Enligt vår uppfattning följer domslutet det gällande rättsläget. Från ett momsperspektiv krävs det dock åtgärder för att komma åt problemet med den ökade momskostnad som uppstår för olika organisationer som delar på t.ex. tjänster avseende ekonomi och administration säger Sofia Skoting och fortsätter; 

– I flera andra branscher finns redan möjligheten att fakturera tjänster utan moms inom en sluten grupp av juridiska personer och på så sätt undvika momsinlåsningar. För ideell sektor finns en lagregel i 3 kap. 23 a § Mervärdesskattelagen som syftar till att man inom grupper av t.ex. ideella organisationer ska kunna dela på kostnader genom att fakturera tjänster inom gruppen utan moms. 

Hon fortsätter:

– Den svenska implementeringen av denna bestämmelse har dock blivit så snäv att den sällan blir tillämplig och enligt praxis, kan den inte alls tillämpas vid tillhandahållande av administrativa tjänster, eftersom dessa kan köpas på en öppen marknad. Detta är mycket aktuella frågeställningar för hela den ideella sektorn som vill använda sina pengar till de ideella ändamålen istället för att dessa går till momsbetalningar, på grund av att man av olika skäl inte kan anställa personer i alla de enheter som behöver administreras. 

– Mot bakgrund av denna dom och domen avseende Svenska Kyrkan vill vi återigen flagga för de risker som kan föreligga i hanteringen av tillhandahållande av dessa typer av tjänster mellan riks- region- och lokalorganisationer eller för föreningar med bolag. Domen avseende Svenska kyrkan gäller som sagt ett mycket specifikt fall och än har vi inte sett någon förändrad praxis avseende liknande tjänster mellan andra typer av organisationer, avslutar Sofia Skoting.

Rapport på uppdrag av Svenskt Näringsliv
I det här sammanhanget vill vi lyfta fram Svenskt Näringslivs hemställan om en lagändring från november 2019 som kan möjliggöra momsmässigt kostnadsdelning. Bakom förslaget ligger den momsrapport som Lena Westfahl och Lars Davérus på Grant Thornton har upprättat på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Här finns länk till Svenskt Näringsliv för dig som vill läsa mer:

Skrivelse: Möjliggör momsmässig kostnadsdelning (internmoms)

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.