Skattenyhet

Nu blir det moms på parkeringsböter enligt EU-domstolen

David Axelsson
Med:
insight featured image
I en ny dom från EU-domstolen fastslås att parkeringsböter ska momsbeläggas. Detta är nytt i Sverige, där den typen av kontrollavgifter inte tidigare momsbelagts. Driver du parkeringsbolag eller annan form av parkeringsverksamhet med kontrollavgifter bör du förbereda dig. Våra momsexperter tror också att domen kommer påverka andra områden där man tar ut sanktionsavgifter.

Om målet

I målet (C-90/20, Apoca Parking Danmark A/S) bedrev ett danskt bolag drift av parkeringsplatser på privat område. I de allmänna villkoren för användande av de aktuella parkeringsplatserna angavs bland annat pris och längsta parkeringstid. Vid infarten till parkeringsplatserna fanns skyltar med föreskrifter där det bland annat framgick att överträdelse av aktuella föreskrifter kunde medföra påförande av kontrollavgift. I aktuellt mål fanns det 13 olika situationer där kontrollavgifter kunde bli aktuellt.

Olika hantering i Sverige och Danmark

I Danmark har kontrollavgifter historiskt hanterats med moms (”förhöjd momspliktig parkeringsavgift”), till skillnad mot Sverige som ansett att det är en ”momsfri” sanktionsavgift. Bolaget begärde återbetalning av moms hänförlig till uppburna kontrollavgifter, men danska skattemyndigheten avslog begäran. Bolagets begäran prövades sedan i olika domstolsinstanser och slutligen hänsköt den danska motsvarigheten till Högsta förvaltningsdomstolen frågan till EU-domstolen. Frågan som ställdes till EU-domstolen var om ”kontrollavgifter för överträdelse av föreskrifter för parkering på privat område utgör vederlag för en tillhandahållen tjänst och att det därmed föreligger en beskattningsbar transaktion”?

Så här dömde EU-domstolen

EU-domstolen börjar med att fastslå att en tjänst som tillhandahålls mot ersättning förutsätter att det föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer, varvid den ersättning som den person som tillhandahåller tjänsten tar emot utgör det faktiska motvärdet för en enskild tjänst som tillhandahålls mottagaren. Så är fallet om det finns en direkt koppling mellan den tillhandahållna tjänsten och det motvärde som erhålls.

EU-domstolen ansåg att parkering på en markerad plats, belägen på en av bolagets parkeringsplatser, gav upphov till ett rättsförhållande mellan bolaget och parkeringsgästen. Parterna har inom ramen för rättsförhållandet rättigheter och skyldigheter genom de allmänna villkoren för användandet av parkeringsplatserna.

Dessa innefattar bland annat att bolaget ställer en parkeringsplats till förfogande och att parkeringsgästen är skyldig att, utöver parkeringsavgiften, betala en kontrollavgift för parkering i strid med gällande föreskrifter och brott mot de allmänna villkoren. Domstolen bedömde här att kravet på ömsesidiga prestationer var uppfyllt och en kontrollavgift för parkering i strid med gällande föreskrifter var att se som en ersättning för tillhandahållande av en parkeringsplats.

De totala belopp som bilisterna har åtagit att betala för parkeringstjänsten, inbegripet kontrollavgiften för parkering i strid med gällande föreskrifter, utgör således villkor under vilka bilisterna har erhållit sin parkeringsplats. Även om de har valt att använda den i strid med de allmänna villkoren. Kontrollavgifterna har ett direkt samband med parkeringstjänsten och de kan således anses utgöra en del av det totala belopp som parkeringsgästerna har åtagit sig att betala när de beslutade att köpa den momspliktiga parkeringstjänsten.

Vår kommentar

Domen kommer att innebära en ändrad rättstillämpning i Sverige då vi idag hanterar parkeringsböter utan moms. Vi utgår från att Skatteverket inom kort kommer att kommentera domen på sin hemsida och klargöra hur de ser på praxisändringen.

Traditionella parkeringsbolag och andra som bedriver parkeringsverksamhet samt uppbär kontrollavgifter bör analysera konsekvenserna av ökade momspliktiga intäkter, samt i vissa specifika fall möjligheter till ökade momsavdrag.

Mot bakgrund av detta mål samt andra EU-domar på senare tid synes rättsutvecklingen luta åt att allt fler sanktionsavgifter bedöms vara momspliktiga och att liknande bedömningar framgent sannolikt även kommer att spilla över på andra verksamheter.

Kontakta oss gärna om ni funderar på hur domen kan påverka er verksamhet.

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.