article banner
Skattenyhet

Koncernbidrag likställs med utdelning i samband med korttidsstöd

Joanna Bertlin Joanna Bertlin

Nu har Tillväxtverket förtydligat hur lagen om stöd för korttidsarbete ska tillämpas. Här redogör vi för detta och konstaterar samtidigt att det fortsatt finns en del osäkerheter att ta hänsyn till.

Notera att det har kommit uppdaterad information kring koncernbidrag. Läs mer här.

Förtydligande innebär i korthet följande:

  • Koncernbidrag och annan värdeöverföring som minskar bolagets förmögenhetsmassa likställs med utdelning i samband med korttidsstöd.

Detta då Tillväxtverket menar att bolag som anser sig ha en tillräcklig likviditet och ställning för att besluta om en utbetalning av något slag inte rimligen kan anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd.

Bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.

  • Huvudregeln är att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte ska påverka rätten till stöd.

Dock ska hela räkenskapsåret beaktas för att kontrollera att stödet inte missbrukas.

Värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär en presumtion att företaget inte är i en sådan allvarlig ekonomisk kris som berättigar till stöd. Bolaget har då bevisbördan för att förutsättningar för stöd ändå finns. 

Skatterådgivare
Joanna Bertlin Kontakta Joanna

Vår kommentar

Trots förtydligandet kvarstår flera osäkerheter.

  • Beslut om utdelning för bolag som fattats på bolagsstämma senast den 16 mars bör i regel inte påverka rätten till stöd.
  • Tidsaspekten gällande koncernbidrag är mer osäker. Frågan är om koncernbidrag baserat på 2019 års resultat ska inkluderas. Vår bedömning är att koncernbidrag är en värdeöverföring som hanteras inom ramen för utdelning och beslutas på bolagsstämma. Om en balans- och resultaträkning som inkluderar ett koncernbidrag fastställs på en bolagsstämma efter den 16 mars bör det i så fall jämställas med beslut om utdelning som kan hindra rätten till stöd.
  • Om denna tolkning är korrekt kan Tillväxtverkets uttalande medföra  stora ekonomiska konsekvenser bl.a. med avseende på  bolags koncernbidragsplaneringen och EBITDA beräkningar för ränteavdrag. .
  • En annan osäkerhet är vad som händer om ett dotterbolag lämnar ett koncernbidrag till ett moderbolag och moderbolaget lämnar motsvarande belopp tillbaka som ett aktieägartillskott. Frågan är om aktieägartillskottet kan ”läka” det lämnade koncernbidraget och att det totalt sett inte skett någon minskning av bolagets förmögenhetsmassa?  

Vår förhoppning är att dessa frågor kommer förtydligas inom kort för att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för företagen.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev