article banner
Skattenyhet

Dom i EU-domstolen – kan påverka vårdmomsen

I ett nytt avgörande har EU-domstolen behandlat vissa frågor kopplade till momsfri sjukvård, den så kallade vårdmomsen. Domstolen anser att en specialistläkares verksamhet är momsfri. Läkaren hade på uppdrag av ett laboratorieföretag tillhandahållit sjukvårdstjänster åt bland annat sjukhus.

Bakgrund
Sedan ett år tillbaka har Skatteverket börjat tolka undantaget för vad som kan anses utgöra momsfri vård striktare än tidigare, något som medfört stora konsekvenser för aktörer inom sjukvårdsbranschen i Sverige. Tjänster gällande uthyrning av legitimerad vårdpersonal som utför sjukvård har tidigare bedömts som momsfri sjukvård.

Till följd av Skatteverkets tolkning av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen sommaren 2018 har sådana tjänster i stor omfattning har bedömts som momspliktiga. Detta medför att vårdföretag i allt större utsträckning belastas med moms.

- Skatteverkets strikta tolkning kan enligt vår bedömning nu komma att behöva ändras till följd av det nya avgörandet från EU-domstolen, menar Cecilia Smedfors.

Rättsfallet
Den tyska läkaren hade påförts moms av skattemyndigheten på den ersättning som han hade erhållit från laboratorieföretaget. Anledningen var att tysk rätt kräver ett ”förtroendeförhållande” mellan vårdgivare och patient för att verksamheten ska vara momsfri. EU-domstolen ansåg att något sådant förtroendeförhållande inte kunde utkrävas.

Paralleller skulle kunna dras till Skatteverkets krav på att vårdgivaren i eget namn inom sin organisatoriska struktur ska vara ansvarig mot patienten för att det ska röra sig om sjukvård. Detta krav skulle kunna tolkas som inte tillämpligt i ljuset av det nya avgörandet från EU-domstolen.

- Bedömningen kommer även i fortsättningen behöva ske från fall till fall. Det är enligt vår bedömning möjligt att EU-domstolens dom skulle kunna öppna upp för att Skatteverkets strikta tolkning av Högsta Förvaltningsdomstolens dom kan komma att påverkas, kommenterar Cecilia Smedfors.

Kontakta gärna oss på Grant Thornton om du behöver rådgivning kring din specifika verksamhet.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev