Skattenyhet

DAC7: Rapporteringsplikt för digitala försäljningsplattformar

Med:
Ida V. Johansson
insight featured image
Idag använder många företag digitala plattformar och appar för försäljning av varor och tjänster. När försäljningen sker över landsgränserna är det ofta en utmaning för skattemyndigheterna att få in korrekt underlag för inkomstskatt och moms. Från och med den 1 januari 2023 gäller därför ett nytt EU-direktiv – DAC7 - som innebär rapporteringsplikt för den som äger en plattform. Informationen kommer därefter automatiskt utbytas mellan EU:s medlemsländer oavsett om plattformen är belägen inom eller utanför EU. Våra skatterådgivare reder ut vad som gäller.

Tillhandahåller du en plattform som företag och privatpersoner använder för försäljning? Eller funderar du på att skapa en sådan plattform? Då är det möjligt att du omfattas av EU:s direktiv 2021/514 (DAC7). Direktivet innebär att digitala plattformsoperatörer kommer vara skyldiga att rapportera information om försäljning av vissa varor och tjänster på plattformen.

Bakgrund kring DAC7

Allt fler företag använder sig idag av digitala plattformar vid försäljning av varor och tjänster. En plattform är exempelvis en webbplats eller en mobilapplikation som möjliggör för säljare att vara anslutna till användare eller köpare för att därigenom förmedla exempelvis varor, tjänster eller jobb, till exempel Airbnb, Tradera och Amazon.

Försäljning över landsgränser och via digitala plattformar bidrar inte sällan till svårigheter för skattemyndigheterna att få in det underlag som krävs för att göra en korrekt bedömning av den inkomstskatt och mervärdesskatt som ska betalas i den aktuella staten. Skattemyndigheternas inhämtning av information från enskilda plattformsoperatörer leder även till betydande administrativa kostnader och en omfattande administrativ börda. EU har mot denna bakgrund antagit DAC7-direktivet för att komma till rätta med svårigheterna.

Direktivet ska implementeras i svensk rätt senast 1 januari 2023 och i Sverige föreslås direktivet genomföras bland annat genom införandet av två nya lagar, lag om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet (POL) och lagen om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar (LAUP).

Vad innebär DAC7-direktivet för företagen?

Enligt direktivet kommer en plattformsoperatör med hemvist i eller anknytning till en EU-medlemsstat vara skyldig att anmäla sin rapporteringsskyldighet behörig skattemyndighet. En plattformsoperatör är även rapporteringsskyldig om en säljare som brukar plattformen har hemvist i en medlemsstat eller hyr ut egendom som är belägen i en EU-medlemsstat. Det innebär att en plattformsoperatör kan bli rapporteringsskyldig trots att plattformen inte är belägen i en stat inom EU.

Rapporteringsskyldigheten innebär att en plattformsoperatör kommer vara skyldig att lämna både information om försäljning som sker på plattformen samt information om säljare som brukar plattformen.

En plattformsoperatör kommer vara ansvarig för att rapportera den aktuella informationen oavsett om det är fysiska eller juridiska personer som använder plattformen för försäljning. Rapporteringsskyldigheten omfattar förmedling som sker i form av:

  • uthyrning av fast egendom eller transportmedel, 
  • försäljning av personliga tjänster, till exempel transport av varor eller 
  • försäljning av varor.

En plattformsoperatör kommer vara rapporteringspliktig i Sverige om operatören har sin skatterättsliga hemvist i Sverige men även om plattformsoperatören inte har skatterättslig hemvist i någon stat men är inregistrerad i Sverige, har plats för sin företagsledning i Sverige eller har fast driftställe i Sverige och inte är en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen. Rapporteringsskyldigheten ska anmälas till Skatteverket.

Om plattformsoperatören inte fullgör sina skyldigheter och rapporterar den information som krävs kan operatören riskera att få sin registrering återkallad.  Regeringen har även föreslagit att en plattformsavgift ska tas ut om plattformsoperatören inte fullgör rapporteringsplikten.

Undantag DAC7

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör behöver inte lämna uppgifter till Skatteverket för säljare som är:

  • en myndighet,
  • ett börsnoterat företag,
  • någon som under fler än 2000 tillfällen per kalenderår hyr ut en och samma fastighet eller 
  • någon som säljer varor vid färre än 30 tillfällen och för ett belopp understigande 2000 euro under kalenderåret.

Vad du behöver tänka på som företagare

Om du tillhandahåller en digital plattform eller går i tankar att skapa en sådan plattform behöver du se över dina resurser och system för att säkerställa att du kan uppfylla rapporteringskraven för DAC7.

Senast den senast den 30 juni 2023 ska en plattformsoperatör med anknytning till Sverige anmäla sin rapporteringsskyldighet i Sverige till Skatteverket eller meddela Skatteverket om operatören valt att fullgöra sin rapporteringsskyldighet i annan medlemsstat i EU. Senast den 30 juni 2023 ska även en plattformsoperatör som inte har hemvist inom EU men väljer att registrera sig i Sverige ansöka om registrering hos Skatteverket.

Om du inte tillhandahåller en digital plattform men använder en sådan vid försäljning bör du även vara vaksam på att du, från och med den 1 januari 2023, kan behöva lämna efterfrågad information för att fortsatt få använda den aktuella plattformen.

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Rådgivning kring DAC7

Behöver du hjälp i att navigera i frågan, eller funderar du på hur DAC7 kommer påverka dig? Kontakta våra skatterådgivare för stöd.